Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΔΗΜ"
Δ/ντῇς: ο. ΝικοΠαῖ6ης
Διευθυντής ΣυντἀΣεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ @
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2045 Ο Α.Φ. 2287
ΤΜ£τεΜ“Μ ν
χ·~:; Τ. _ Τ
ω Μ @70 ΡΒ”
..Με Αφ ¦.·.·Μ `~Τ 7 “μ - 7 ¦- -`Δ =!μ-φ μυ.
'~ ΤΙΜΗ" ψηφο” ΜγῳΜ:εω : Δ
μέσα; :αν αγώνα!. όμως ου!" Ν
 ΜΜΜ Με· Μονο αν. ΜΜΜ· η
7 χ ηαΜωΜωων·ω;μη6νΜ ρ ΜΜΕ η·
_ ι “ΠΑ :ΜΜΜ ΜΝ ΜΜΜ φαξ όμως
 'η δεν ΜΜΜ· ΜΜΜ ·7Μ·εγ Ωω ~ η _
~ · βαρεωωΜ ”κα·]8ενρρωμ“π 7
μ“"Ξ:“;“.
ως. Δω ΜιΜ%Μ
η ΜΜΜ'
 απο “ΜμΜω τω Ξ
Μπες"
υ; Δ Ι_ ,_ ΜθεΜ8Ν“ _
“·“Μ°ΜΜ ΜΜΥΡ9ΥΜκΜσ Με › η “ _ _
“όπως τω :ΗΜ Ψῦβ·σεαν@ΜΜ πο;ΜιΜἱ6 · η
'“ωω~ωωκωω·“ῳ¦εεῳωεΜε φ η ` ί `_ _ “ ~
ΜΝ,ΜΜΜΜΣ “ΜμΜ@ Μ Δ - Τ ι = Ρ
-.Δ κ~.·›- 7 Δω
 ΜΜΜ ΜΜΜ- _
Η αμα·αΜ“> Ϊ
μπΜὁςσε “μεμε-7 ; μ
..μες7ΤσωΜονῳ·νκ Ϊ 
Δ ω·αεεάΥΜω Ά
ί·Νίκε< εντός”. _ 3
'ΜΜιικ6.ΜΜωμ ›
'7 καιισω@Μα Σκια: 
ρσΜπεΡΤο “ΠΣΕΝ ΜΜΜ2·2 π
 ωωΩω· ·
ΜωΣΣ1·;- ;Σ ΚΣ _“=ω` ΣΔ; 7 
πωΐΜὐ@ιΣ Μ·
ΜωΜπΜ:ῳω
“ρ ιό γ
ο ΞΕΜΔΑ ε η
Τ ΗΔογΛε·Α ΜεχΙ2εΜΜ @ω 7
. χ γ · ` ~ _ γ . η › ΜπωωηωμΜΜωΜπα 53
"°'Ψ':"ῦ “ η γ ν ' 7· “ “ ς ~ ΜΜΜ Τις πωπω” ΚΜενΜ
- “ > 7 - - γ η . > · ~ η |μ “ , ' πω” τις-εεετὐσειςπῳ Μακ'
. η 7 . ' _ Η 7 κωηεριμένωνΦ"Μ
ΠΡΕΜΕΜΣΗ .γ Ε Λτ·ΑΤ Σ ΜΜΜ: σ _ Δ 7 4 τ › 7 “ ·· 7 ~ · . γ ' τ μόνο τουςέΕΤῳῳε
” η , ' Ϊ'  Απιμπωὴπωνεπ6ςέσω. το ΜΜΜ
· 'η  > · - _ γ παγκακισωγ·πρώωσ ρ ν  η -7 .“ροκρ·μα·ικών του·Ξ·υρωΜ·κωπρῳωσ ›
'θύματα·Φ·Π·κΜΝΜωπροΜο'__: ` 74 ' '   ΜΒ και· άν Μ
”ὲῳν“7°°· Μ°"ᾶ°ε!° ""ῦ'ω ' . 7 η μ Ξ : Δ' η › Φ Ύ :Μη ἔἔπρα=τΜΕὰὡ 84?
1108 851108 377.  “  Ο):Ε_ΙΔΛ 9' · 7  " η · “ `7 · Ξ'  τράΦε·οπΜΞἶΗ:ΔΜ
Φ ΜΜΜ
4Μ ΤΜ ,, ζ δν ν
ΝΤ°Π°Ἡ|°Σ ωεΜΜ '3)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα