Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
“ς 'Μ' |°°°Β°"°"""° ' Γ ια αΒκΞι... 20'ιιοντοαε ατο κεφαλι ναιν _
"""ε° 'ως .3 ανιοτοριιτων και ααεβων Σκοιιιανων
Γραφει ο ιιΔινοΣ Λ0ΥΠ0Σ ω 32 ` “ 7 η >
ῖο°κει
έ Ινοπεοο
.ιι Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|Ν0Σ Σελ. 2
ΚυριοκιΎ 5 ΣεΠῖεμΒριΟυ 2015 ι ΦυΛλο 979 ἔ2Ι79· € ϊ 30
εδειξαν για αρχιι,
στο Αγρινιο, τι
μαγικα μιιορούν να 
κανουν, λίγο Πριν | Τρελαμενοε για την
«δέσουν» με τον Πρώτη εμφανισἡ
τριτο... μονο Με του ω8 βασικού
μεσοειιιθετικἡ8 ὴ ο Αργεντινο8,
γραμμἡ8 Με ΑΕΚ, ν μοιραοϊιικε το χαρα
 ' ο τουοταεοεια|ιιιεαια
¦. Ε"!““ΜΝἑ “ έ Κανονικιι  Ρ "ή" "ο" ο
 . «ΜνΜΜ0Μο@ έ ώ"ΜΜνΜ"" Ρ Σ έ ¦ .
· οποιοτικοΣ ΜΜΜ εποε ο ο ῦ` 7 Ψ Β “ '
ιιΑινΕΤοιΜοΣ ι·ιΑ εινΔΕκΑΔΑ ζ ω έ ο κΑΜιΑ ΑκιιιενχιΑ ΜΕΤΑ το ΚΚ) ΚΜ Η) Η '(20 ΤΗΣ ΜΚ
κΑι «ΑΠΕ|ΛΕ|» τοκ ΣοιΛεΔι-ι έ · ο ;<εΜΠικο ιι>ΑνΜΑ Πο κεοΑΑι Μ-ὶ@ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ