Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ή7ς7:ῖδΪΝ | ΚΟΒΩ-ίδΠξ ν ¦ η   η _   ν
Διευθυντής Συντάξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ›   7 ` 7 | Ϊ  έπος σκόρερ
κγΡ|_ΑκΗ ε ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2045 ο Μ. 45758 _ η “ _ 7 ` 7 η °ῖῖ?=^(|"Β “°γ?ον=Η:
. _ΜΜλὸζΜΜέτεπ·ηοΜ·-'_ .
· 'έρωτες στΜεπίοτω.κ6“ωετ γ
η'ΜνσΜμἑνεταντι6ρᾶσε·ςτωγ κ ' `
ΜΜΜ να 8ε·τωρ-*
νήσων άψογα Η
ω¦-ω“瓦“ω¦ Δ~ν, κκ* >- .ω ρ τα·
Γόκ0:τό“τκ· ατο' ή.) “Ματς ω 
¦κοΜανωνἱ των σενσττμἀτΜαννα 3
η σωτήρων τρίποντα ΔΦ
Λ _ υ..
ἶκἶὲΜη .Άπ6ὲτὸΜ·: ,“““+¦“_“:
“ΑΜ ›γ.“. τ-¦.τ ¦
πρωτη  και κΑΛΑέΗΣ ο· πρωταγω- 
ν·στες. ΣΛ0Υ'(Α: το“κΒει6ί καθώς μπήκε στο μας και
κ 68Μεε τον ρυθμό Μακ;" καῆή ~ τ '
€=κονΜ οι ΜΜΜ· ·
_ 7 γ 7 7 Η!
ωτΜστ: τ: τω· 
 ο· Σ κκκ:_ΦΜε·
- το” τΜττοτ κιτ ο 'ἔ @τ 
χ Η 17πσυμμττοΜτρἩο@ ; η
 γ Μακη «Ίσως ν
'  μερτκὲτφορέτ να ήΜττστ ν 
υ“8ρβοΜκἀ8νωΜ·ὡω·ς και κά· Δ
ν να" κάτο·αΜΜαΜ τη αιτών" ' 
τ  'ματ·Όμωτ πιστεύω στο· ἐ
 _“ κτεττ·ωοωμω  
“Ακτή
ἐἰ“ ,.
·ωΜ`Μ“ ·ω· 8“·” Μι ως·
9771108 852174 36 -· τ  ν γ Η . η Δ
Γράφει ° ΜΜΜ: ΠΜ: τσεΜσ“ ΜΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα