Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Η προφητεία των ΓΩΓ - ΜΑΓΩΓ οι Χάζαροι Εβραίοι και οι "εισβολείς του βορρά" Ρώσοι!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ; · Ν_ ¦ . χ .5ἴΣεΠΤεΜΜογ
 ·_ ` α -  2018
' ·35α αφ:
ΑΡ¦ΦΥΜ0Υ
.(3789)
ΤΕΒ] 
.- ζ|ῆ· Δ” |-.-.,¦¦ ¦¦. .ισ 4.3 ' · >
:_ ,__. ρ _ .. _ | .ι !____. :
 ., . ων- .τ) Ε, υ .- .:_ ' :·!“: - .κ .. - “ε -`
·χ·“ α >“*χ' ¦^Ιίκ'“ “ :'·_·“ Ύ ' ` Κ `“ α· χ
Μ ι | ' . ν .με
“Μπι μ· Μα [Ο μ `_ .ἑ..._ α_. Ρ ν
_ - -- , - -· · _- .->τ-ω”;_-·“ ..μ °;ἑ Λ·
-Δ ψ Ϊ-ΊΜ“ -. κΜ;_ - -ὶ·/,›-Ύ Δ Η --'-|| `γ”Χ. 
- .551 «ἐΑ5,_Αῳὴωι_Π“Η ·“ η
. - Δ . Ι
. › ,
Ι. μμ.. ι:ῖ.:;:·.:·:_“:Ο“;ς · - :_.β_ _ Δ '
'7 ` κ Ρ Ψ ·.3 - Μαν: ι· "ῖΊ`,:`ν!+Μ .7 > 
4 Η ¦ Ο | ! 4 ' Ο μ . κ. Ο :πχ η _ ·_"ῖ.μΜ·¦Κ¦_υ(Δφη··`:”( .Τ
ηἶ/_ἶ.Ϊἶ-4;ἶΔ- |_ἶ?'“. Ύ 'α' ” ““ `-“ :“-':·ΨΞἘΙΒβ*
Η “ΜΜΜ   ύ
Τα Μ - Μ  
ο' Μο' ΜΑΜ
κ" ο' 'Ε|ΣΜΕ|Σ 
αν ΜΔ· Μο"
Το μααΤικό όνομα του Μπους στη λέσχη "Κρανία και Οσα" ήταν... ΜΑΓΩΓ!