Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
9 Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ “κωωΜ“Μ@ '
'·ΜΜΜ·Μ
ΔΡ. Ο'Μ°Υ '733- ΕΤ°¦ ΡΙΟ - Τ'ΜΝ 15 Ευρώ - ΚΥΡ|ΑΚΝ 8 !ΞΠῖΞΜ'Ρ|°Υ 2°Ί5
@0|(|ΜΜΖΕΤΛΞ| Η ΕΨΡ@Μ] ΑΜ) ῖ@ ΜἑῖῶΜῶΞῖἑἩΜ© ῖἔἔ@ΨΜῶΜΠ
. Ϊ . ·~' · . “ _ _
ς ” > . Ἡ” ω-¦4ὅ 7 >>4 __ ·· δ] ῳζ· . _
^ ν ψ .ν _' ¦ ααα -ι Ι,
¦ _ 7 μ.. ζ" .ζ '
ν . Ρ η . _ _
Μ .¦ · · 0 `ᾶ“¦ “
Υπ . .Μ Ή `› ` , ^“~ . .. “ν" · 
_._ 7. ”Α " Φ' έ· '· ¦ . “ ' ω ·Ι . Ρ ρ·
Δ ξ | .
. ύ ···° .
7· Ο·
_ `·ἑ . . _- κ ,
. ··' Ρ ' Π' ` _.` ' ·, ' ` “ 3
·: `Θ# 
· ^·· Δ
1 , > - ¦ Ϊ. ως. · : ._ . -'Ξ_(:_ Δ ._ ` Α Ι Η _ `
'· .Ξ _ ρ· ` Ϊ” ·7¦ μέ 7 _ Ε· _ . · η
¦ 3 -> · “Ο ' = · - ξ ” Ρ :Α Δ:= ·'< - ' εἴ). £_“ ή ΜΧ: · .
. ` ; . 3 Η γ: _- 'τ .- χ 'ω - 1 .π _ . -; Η έ μ! Τ _·ἰ. ·_:¦` ` _ ._ _ Σελ· 2' 5
“ ' · · ·· - -- · · 7 Ν 9:: · ' “πα . :κο Π `# α“ ·
απ·πάθε·ες δεν ...κρύβονπ·
Ο' ΥΠΟΨΗΦ|Ο| ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
Ρυμίσες για ιι ' ο εκπλήξεις ο Μπρος δεν 
διάσωση των β·ῶσ·μωνἐ και π σήμα· ΜΜΜ το
επιχειρήσεων από Ἡς Πως Μ πρόγραμμα δ'°Μ©
Με. “ 3