Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
6ἔ8ἔ2σΤ5
ΜΜΜ!" Π
Εκδοτο5: Κωνοτονονο5 ΜΜΜ
6ΣεΠτεμΒρἱοο 2015 · Αο.Φ0ῆῆοο92δ ι Τ|μἡ Ι ευρώ
'δ'ΟΚἙΠ0ἱΟ: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΛΕΒΕΤ
ΣΕ ΔΕ|ΝΗ θΕΣΗ Ο ΣΥΡΜΑ
ΣΦΡΑΓ|ΖΕ| ΤΗ Ν"(|·|  
Η ΝΕΑ ΔΗΜ0|(`ΡΑΤ|Α
ΝΤ· δείχνουν ο· κοῇ·ομενε8 δημοσκοπῇοε·5 »Φόβοι γιο επ|θὲοειε <·ῇοοπο5» Μ
ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|ΚΟ
Οι δέκα μεγοῇε5
ονοτροΠὲ5
Με θο οΠοῆογίΖοντο·
οι οωνΙΟξε|5 ω. ιο
ο|κοΝοΜ·Α δ
Οδηγοε γιο δοου5
χρωστοον στο Δημοοιο
ΑῆῆοΖοον Πω οι ορο' κο' οι ορο
οΠοθὲοει5 γ|ο Π5 ΙΟΟ δοσει5
ΕΡΓΑΣ|Λ
Ο· 20 πῆογἑ5
του ·δ|ωοκοο τομἑο
ΤΙμωροοντο| γυνοίκε5, μοτέρε5 κο·
οοφοῆιομενο| με το κοτὡτοτο οριο
. Η “ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ἐρχειο· ο ΝΔ με οὲρο Μισο ΜΜΜ
Ρονδο|οΜωΜΜώΜΜνΜΜΜΜαΜ
εΜΜ“ΜκΜωΜΜΜτωω
οοΜπΜΜκΜωΜωΝΔκοΜΜΜΜΜ
Μ,ΜΜΝωαΜΜΜΜΜΜωΜΜ.Μ
εφφεΜΜπΜωΜΜΜΜωωΜπ2ωΜ
κωμεωΜω5οωνοΜοκῳΜΜΜΜ
ω“ωωΜοωωωΜωΜωΜπΜωω
80ῇΔΕθ
|0ῆο κο·ψηῆοτερο
οπῇχο8
ΑντΟξ·ο Με 'στορἱο5 Με
θΥΡΛ Β
Η “ΒτΚ» οκορδρε·
κο· οο5 οτεῆνε· τομειο
Ο μετογροφ·κοε οΠοῆογ|ομοε
ω. 15. |8
ΠΜ Η" «ΜΚ»
“Ο| εκῆογὲ5 δεν
θο φερουν χρἡμοτο,
Με Μωβ»
η ΚΩΣΤΗΣ
ο _ ΧΑΤΖΗΔΔΚΗΣ.
Ξ  ΒοοῆωΜ ΝΔ.