Πρωτοσέλιδο Αυγή: Το νέο μοντέλο ανάπτυξης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ύ) · Η ΑΥΓΗ
Μ.εν8ἰ.8τ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12390 ΤΙΜΗ: 3 ε
τι· '  δ ' 7! ς Ξ ·
ε” Ο ή _ γ_ γ Η 7
έ Υ  ° ο   “ η Χώρο καθήκον μου
_«. ο προγρομμ μοε  ή
ι! γ ά |  σ. > “
· μεροῆπιιτει υπερ εκεινων Μ"ὁ Πωε°Β να εκουυε μ
που πῆήτιονιοι · «δευτερη φορα
απο το ΜνπυΟνιο “9 °"νθ"κΒ Αριστερό» “Μ
ΑΦΙἔ·Οί"Ἡ· ἴΡ(`ΞΕΦΥΓΕΣ
Απο τα 700 εκατ.
διαθέσιμο ειναι μονο
τα 33 εκατ. ευρω!
εειιιιεωἩ
Αρθρο
απο την περιφερειαρχπ
αναπτυειι5
πηγές ΧρηματοδότπσΠς
για κοινωνική ευημερία
Δέκα παρεμΒήσεις για τήν οικονομία. τήν κοινωνια και τήν πολιτεία αποτελούν τον ύξονα του
κυΒερνπτικού προγρήμματος του ΣΥΡΙΖΑ. που παρουσιαζει σήμερα και αύριο ο Αλεξπς Τσιπρας
στι· Διε8νή 'Εκθεσπ θεσσαλονἰκπς. κύρια χαρακτήριστική τού νεου αναπτυξιακού μοντέλου
είναι π αναδιανομή, ιι κολπα των κοινωνικών αναγκών. ή αντιμετώπισή τής ανθρωτπστικής
κρἰσπς και π στήριξή τής μικρομεααιας ειπκειρπμστικοτπτας, που είναι ή ρακοκοκαλιύ τής
οικονομἰας. Η κρήματοδύτπσπ τής αναπτυξπς θα προέλθει απο πέντε πήγες: τις ανακεφαλαιοποιπμενες ουστπμικες και συνεταιριστικές τρύπεζες, το νεο ΕΣΠΑ. τα 8πμιουργια νεας
αναπτυξιακής τρύπεζσς, το προγραμμα Ι' ιούνκερ και τις συνεργασἑες με τον Παγκοσμιο
Τρύπεζα και τον Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων. Το νεο αναπτυξιακή μοντελο κστευθύνεται
στις μικρομεσαἰες επιχειρήσεις, τις νεοφυεἰς και καινοτόμες ετπκειρήσεις. στον αγροτική
τομεα. στις ξενες επενδύσεις και τις νεες κοινωνικὲς επιχειρήσεις.
ευρω,
Ρ 4·5
ΠΑ: Ι,2 δισ. για μικρομεσαιουε, επικεΙρΜεε, ανεργουε, '
κατασκευεε, πήπροφορική, τουρισμο, ερευνα
Αττικπ5 Ρενα
Δουρου
'Ι Η). 45
Εωνουν υππρεσιακή Τα καναήια κανουν Το φαινομενο ΜΜΜ
- «γεφυρα» για σε οικω
Π , ι οικουμενική για τα τεήπ ά
~ Το προσφυΠκο 4 ΜΜΜ" η  συχνοτήτων ·ει Τ 
ως πτυχη ' ζ
της δικής μας
κοινωνίας Λ. ΚΟΟτεῆἰνο: Ρ. ΡΟΟΟντο:  ”ΜΔ “ΠΜ
ω“Μω ο ΣΥΡΜΑ Με τον ΣΥΡΜΑ  
Μ°"°Υ^°Ϊ κυΒερνιιοπ για εναντιον Με €2· '
ΕΞ::ε:3:ι;:εε; ·:Ξ::::; νο ΜΜΜ' . εϋρωΠΟυ5 “Μ““° "ΜΜΜ
λοκιοονμελοςτουδΠμυιιΜυ το ῆοικε5τοξει5 .45  <<υπερὶτροπεΖοε»
συμβουλιου το ς Κω Πατρα κρο
τρώω· μια ωσπου με υ)
απο ιοι›οψυχου ιρίκρο
υιρι.ηο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
ιιΙΙ(›ΜἩΈ
¦ ΠΜ Ι
ζΙΠ]Π
ΚἩΙΙἱΙΠ(› αν”
ο . ' '
π "°"°Ε Η κρισπ στήν Κίνα, το γουαν
. . · · Μουσε· ΜΜΕ πει “εΜειουιιειιιειιΜιιιυειιιιιειιειιι
Μ κα' Ο' "Με'$ στην Ε"Μ" Μονο εε ΔΗΜ πιο τον ιι μου Η Μ Παρακμή Μπι ΜΜΜ
· υ . Μπα ιιιιΠΩιειωειιοιΜ- ιιιυυι ΜΙΜΗΣ: ιιιι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα