Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
”ΣΙΑ Με τον
ΔαωῶσωνσΜΜωσεωνσκσνειΜ'εε
ΜοΜΜΜΜ
ΜωΜΜΨ
Με ~·
9 ΤΟΥΡΝΑ- ΑΣΤΑθΜΗΤΟΣ
ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
με ΕΠεῆεγη η Ποση
ειπε εροΓιοΠσίησηε σου
Προεδρικού Δισεσγμσωε! Ί4
βίῆεε Μ γισ πιο! Δωσε·
Γισρσωσσ μεχρι το εεῆη
Νοεμβρίου!
ω... σγσρι σιε
Ισορὸγονω51
κσι ο μσὑρσε
Γιο κ(ιΘΞ
χρημοιισῖηριΠΜι κινηση.
εμπιστευθειτε το
δεξί σος χέρι.
ωνννν.ΘωΓοχΧ.9τ
ΜΜΜ'.
ωΜΜΜΜ ωυωΜ
Μ ' ΑΡΘΡΟ
Μ 'ΠΕ ΠΥΣ
Ο Μ Μ;
«Μόνοι μσε κσι οσοι Με» ω σύνθημσ
σου τιρσΘΒρω σου ΣΥΡΜΑ Μ 2
νννννν.εχιερωε.σΓ
ΝΕΟ Μ "ΕΕΤ ΠΑ ΤΗΝ ΜΜΜ ΚΔ' 'ΠΣ ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΣΕ|Σ  ΜΕ: Μ
'Σω ΕστσσΜρ σε “Με 'Ζωα η Ϊ ζ  ·  5 ω 
σεισῆύγησσ του νέα εῆῆηνικσύ τισσγρσμμσωε άι  - · '· ` ;
κει τι εγκριση ειπε υπο-Μ των 8 δισ. ' Δισῆεε ο;) ' Γρ'φοε σσρσμενει η συμμεωχἡ οι Ε "ΜΜΜ
κόστισε Μι οι Εφωιισίσι σΕιωμσΜχσι δ  Τομείαι σαι φωσ Παω ΒισσωσΠε σε Ι Μ Μωβ
' Σω μήνυμσ Σόιμσῆε κει Νώι0εῆμι·ιῆωμ δ .ι Με ' ΜΜΜ ω θεμσ οι ΗΠΑ
 ΜΗ Μ ιο
ειΜΠΠἩΜΑΡ|ΣΜΔ» ΔΥΞΗΣΕΩΝ! 4 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΨΑΧΝ0ΥΝ “ισ Δ|Σ.
ΤΗΝ 'ΜΑ ΩΡΑ. ΑΠΕ' ΤΗΝ |Δ|Λ ΜΜΜ!!!
ΤΑ 8+Ί Λ|'ΚΛθ|Λ
ΠΑ Τ|Σ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
|ΜΜκΜ@ 2θσσιισρΕαΝΜφσγισω 3ῖιωΜμε
ΜΜΜ μεισΧωε;ΤιΒσγΝειμεννεσειπ ΜΜΜ
ΜΜΜ ιι· κοιμεσιισσσσωσεῆεγχσεθσ ΜΜωω
ωΜωΜ ΜισΠσβω; Μ Μ”.
Λ . . _. π
ο ΑΡΒΡΠ-ΠΛΡΕΜΒΜΗ ισν Εν. ΜΕ'ι'ΜΑΡΛκιι
<<|·| ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΕ|ΛΖΕΤΛ|
ΣΤΛΒΕΡΠΤΗΤΛ
Μ' ΕθΝ||(0
ΣΤΡΛΤ|·||"|(0
ΣΧΕΔ|0>>
ο κ. Τσιιιρσε εσεῆεεε να δραπετεύσει
σιισἴ ειιΒιινεε την πιο κρίσιμη περιοδο.
-· ειπε: Ιιιν ιισρσιΙιισιι κσι τη φωσ.
Κῆεῖνειἶω
Η Μιι(ικιιιοιι ιωι 'ΜΜΜ
ιιι(› Ι()Η8 ΜΜΜ» Ἡ!
Ξ ΜεγαλοπρεπΒ Με απο τουσ
ΜΜΜ ε ~ Η μια" των συλλεκτών για
ισΚοΙΙ8-Κονοε ΜΜΜ; Μοτοοἀω κοι
ΜονὑοοΙι που θα κοστίσουν Μομμῦριο