Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'οντα ο κοσμος.
μακμ·α τι γωνια
ΓραφειοΤΑΣ0ΣπΑΤωΣ ω: μ Ι · λ Ι , έ.
Η Μπα ΜΜΜ ' = `:τ.1_ΞΦ 
κ. τον ημερα ποίημα 
Μαοωο5ωῳωω2οω|ωωωΜ2ηω/€τω |“ | . τ
· · · Δ το Δ >
ΔΘ.ΜΠ·ΠΓΠ ΕΜ!!
Η ΑΕΚ κωρΒ τω5 6ωθνα5 τικ. 3-0 εύκολα και με Πολύ καλο Ποδοσφαιρο στο Αγρίνιο. τοτε δέκα του Βακ ανω ΜΜΜ των" τω Παν·ωλτκωο ΜγφΜ5
Παναττωλικοα σαν τον 8Μοφανε3. που κὲρ6·οαν τον Αστέρα στην Τρίπολη ·'Εαταλε Πολλαπλα μηνύματα ° ΚΨΜ 'ο “ΝΝ με Ι°°Μ° “Με Ο αφ ο Μ“ΜΠ~
Βαλε γκολ κα εκατ: ων αλαβωφη ῳφανωα αντιο φορ
ω ν ' ¦ ἶσ ' 5- ὁ 2 ! ω π αολΜτω$αγὡνΒ Μ3Α8(ωτοΜνΜτΜαΜταμωΒ
Ρ δι Ο λ < _ _ ἔ Δ Δ· “ υ .ωτπτοΜΜΜοΜκμτΜεΗ
 ΑποτοΝκοΜοπωπτΝΜΝλΔα8ΑἩλΜΥΜΦ8
7 1 Καλ
Εντμαωσἰααε ' ο ί
Πέμὁὁσ| . _  “τ Ι
 ¦ |¦οοΡπΜοτΜαμκτ
το κο·νο
η _ τ Ψ η κ _ γ Ι
' “ , ' η 7'εξ η' ὁ .
στο Αγρινιο ς Ρ" ΜΙ ι
Λ , έ λ ¦__Ἑ Ό ΞτἙΔ_.- ί τ
. _ χ -· Δ 7
Ζ Σε ετοιμότητα
χ . _Δ ! 7 οένἑατα5ῖ
Ϊ Ξ __ ί Π ° _· Η ϊ Υ _ “' /Μβσα και·
/Πολὑ καλώ ΝτἱντακΪ . 0- Ἡ ~ Ξ ._ Ι· ·
ν Δωσιὁο'Αροο ' · · 1 |· ε
|ΙΙ Μ
- ο 3/
 ` · ·- ω . _ '· Ό · κ Ε' ΝΠ” 8939
“Ι . ΜΗΝ .3^να"κογλῳ [7 4 :χ . ' Βαα·λαντωνὁαομλοε
Δ Μ Η απο τα Μωαβ ΜΧ ·- ή Η _ · · *ο ο
.ή ._ . α ο.
Αὁ“αῆθακε ο Πλατἑλλα8 ΜΜΜ να Μενα στο .
γήπεδο... ο Φωντα5 και να μένω αυτώ στον παγκο!