Πρωτοσέλιδο Έθνος: Και τώρα οι δυο τους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι . λ
ΜΜΜ ι;ςτι1ἩΜΓιι:ωἶ
Νασο!
ΝΕΑ ΕΠΕ|Σ0Δ|Α
Σήμερα το 8ο ονο
ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ζ ΜΕ το «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ κγΡιΑκι-ιΣ»
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜΜΜ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|οΥ 20'5
Απ ΦΥΛΛΟΥ: ιοι66
'|.30€
Με ονο Μι πεΡιοΔικο: 3.50€
€0ΝΟΣ
ΗΜ! Η" ¦ιι¦ιιιι|ιιιιιιιιιΝ ιιΜι|ι£ιιι¦ιι1ΜιΜιιιιΝιιΜι!ιΗ!"ιιιι||Η|Η||ιιι||ΝιΗΜ":ΜΜΜΗΜιΙΜ"ιΗΜιΜΜΜικι"ιιΗΜ'ι|ΜΜΜ"ΜΝιιι;'Η'¦Η'ΗΜΝΝ!"ιιιΜΜΜιΜι"Μι"ιιιΜι!ΜΝιιΝιΗ|Μ!Μ|ΜΜΜΜΜ ΜΜΜ' 1ι|||ΕΜΜιΜΜ Μι Μι - μ
ΚΟΥΡΣΑ Ι5 ΗΜΕΡΩΝ ΠΑ ΤΟ 12% ΤΩΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣ|ΣΤΩΝ
ΚΜ ΤΩΡΑ
Ο' ΔΤ" τοπ
ΜΕ ΦΟΝΤΟ τον ισοιιαλία στα τελευταία γκόλοι·ι. Αλ. Τσίπραε και Β. Μεϊμαρόκτιε μιιαίνουν στην κούρσα των τελευταίων 15 τιμερών Με Προεκλογικό8 μωρε, στοχεύονταε
στο ίδιο κοινό. αυτό του 12% των αναποφόσιστων. 3·?
Τσίπρα8 - Μεϊμαράκη8 σε διαρκή μονομαχία με φόντο την ισοΠαλία στα γκαλοΠ
ΜΜΜ' |¦·||"Η||||||·|Η|!"ΜΗΝΗΜΑ '¦ Η ΜΝΗΜΗ! ΜτΙ ΜΝΗΜΗ ιιι!¦ ι'ἰ||"Ἡ|||Ν|ι¦Ι |!Ρ|Μ||¦||||ἰ| Η Η |'Ι'||||Μ| Η Η '|Ε¦|ὶ'ἰΗ'ΗΜ Η Η "ΜΝΗΜΗ Η |¦¦¦|||'!|Μι'| Η Η 'ΜΜ'ἱΜΜΜ·Η 'Τ ιιιιιιιιιιιι Η ιι_馦ΜΜ!|Μ ιι ΜΝΗΜΗ! Μι' ι
"ΑΝΩ Α"° 26 εκ. ἑ
ΤΟΥΡ'ΕΤΕΣ ι
ΕσΠασε
όλα τα
ρεκόρ ο ἔ
τουρισμό8 
Ξειιέροσε καθε '
προσδοκία ο τουρι· 
ομό5 φέτοε. 27 Δ
- ι τα ἔκ
Σε κατασταση Ή γ
ιτολιορκια8 “
τι Μυτιληνη
ΑΓΡ|ΕΣ ΣΥΜΠΛΟκΕΣ ΣΤΟ ΑΜΑΝ' ΚΔ'
ΑΠΟΠΕ'ΡΑ Ε|ΣΒΟΛΗΣ ΣΕ ΠΑΟΚ) Μ·|5
.κρεβάτια Νοε”
~~ ι “των