Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ ή Έ Μ Η ΜΜΜ
ε Πε μεγα ωτερε5 τά ν ἶ¦
ΜΜΜ/65 αποψε 0/76 τη , ὲ_ Το" "ονῖσ"
ΜΕΓΑΛΕΣ μΟιΜσ|κή μας βΙβλ|ΟὅήΚΠ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
κι· ΣαΒΒαΣακὐρ·ακαυ
ΕΝΩ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑ|Η ΠΡΟΕΚΛΟΓ|ΚΗ ΜΑΧΗ __ 
Σω πιο" Τσίπρα ›
Μωἰα¦ Ό¦" 'Με
ἔ ΣΕΛ. 4-9. Ι9-22. 46-47
' Ι ----= 
||0"'|Μ"' ο· ΜΜΜ Σ “°
Το«Καρφϊ»αΠοκαῆ0Πτει ΟΕΜ τα μετεκῆογ|κα σεναρ|α και τα ¦ 
σχέδια των όανειατὡν, ΔΝΤ κα' ΗΠΑ γ|α μεἱωαΠ του χρὲ005 α
Πιο «χαλαρα»
Τα εαρἰΐα|
Η εκωΜιεἰπ εαηπα|5
ΠΑΣΟΚ·ΔΗΜΑΡ ' ·ἴ ~ Ιο-Μ
Λ|Σ|ΠΜΙΔ ! ΜΜΜ ΜΜΜ
να ΙΒΝ"'°|" Μ8Ϊ'|Π'ΜΚ|| σε . 6
ΜΗ· Μ 'Με' ΜΜΜ: Μπι·
Η": ΜΝΗΜΗ( έ ~ 0008;¦ἙἙἙἔ:0 ἑνἑἔἔἔἑ¦==:Ξ°
πωένΒεπΜ έ έ _ 282% _ 
3 ΣΕ^· “ ί ΣΕ^- ΜΜΜ ΠΛΕΣΣΑΣ 
π...κΑΡΦιΑΝ^Σ ΜοΝοΔΡοΜοΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣ·Α εἑἘ;8ω π
_ΜΕΤΡΑ ΠΑ το ΜΕΤΑΝΑΣπΥπκα |||Π 'Πω' Κ 
Η . τῇ . . . . . , . .. Ι ά Ι 'Ι
¦  Δα “τα θα κρίνει πολλα
εΒαῆε - ¦ῳ= Λ κ “~· 8 .
¦ ῇ , · η έ Ἡ ,. η εξαμ€νη των
ΜΜΜ'  το ΥΠΟ '9   -. · Σ αναπαφασ·αΣων
α ·ὲ οταν Τασο έ _ · ·
Διευθετεἱ θέματα Που ` “ . _ · γἩΐΜἐ[ η
είχανΠογὡοει7μὴνε5 _  ; ή χ Γ Μ - ΦΟΣ ΜΜΜ
ΣΕΛ. ]Ζ