Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
:ι ιι ι ¦ι ι ι ιι :ι
· "ΡΜὶ
 · ' ια Μαι α
 . · Μαγι·ιιιΦιιι
/ 7 ' ν · · ' ·
- `λ   | . . . . |
_ - - ' ' ' ' ' " Ι'
- ·`·· Ψ _
- · -- 4 ι α
~ . Τα εχασε και ο Βουλγαρος ααα την ιιΠοδοχΠ! Η ¦ . . . .. Ἡ Ἡ
Δ ¦ _ β
¦ ·' ' /'Δ ·ἶ Γή
| σ ·· ι · · Η  
"'> Η" ' '
α ' α ..ιιιιι_¦ιμιι “ι
· -00 ω _
ΗΜεΡΗΣιΑ ΠοιχΗΜΑτικΗ “__, . .
α ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ ' "η" ΒΜ°ς ° Μ"'"'" Μ 6
ατα φιλικό με τα Πα·αΜΜό
8 ϊ" ΜΜεγΗ 4 ΣεπεΜΒΡιογ 2015 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2519 ο ΜΗ 1.3ο€ _ ΜρωφΜΜ ω ΜΜψθα ΜΜΜ
.θ ' “ ·
 Μόλις 870.000 ευρώ μιιήκαν φέτος στα ταμεία της ΠΔΕ! 
3ΜπΜΦ 1; 
ΜωωᾶΨΡἘ 'ή “ Ξ ι( Ϊ _ :·. ;/“ ,3 · “ .6. .““ 4 ι .
ΜΜΜ; ς -· ., 4 · ψ · Μ · - ή; 
ΜΒ ι Ϊ“ὸἶ.  κ' ἐξ
' | · Δ·
Π γ °“:.ι Ο ` " τι ' 
' Λ· ή .
.ι α" ` ' 1 π μ ι '
,. Ι €^ ¦» η
__ Εἰ ἴ:¦.“_/ ' :τη : ,κι _ ά `ἑ`.._“”.ὲἑ'ἄψ Λ! ' 
'ΡΜΜ'Μ = ί · !
ιιιιι 8 ιιιι πι  
·' < Ξ -. Μ ι _ η· -- κ
 κ· --~Ν.-#;“μ- ._ ΜΑ· · - 
. ¦,ιΐ / ¦ι/_ 
.Μ _ ω
Ψ Ι `
-£ειδικα ατααήμαια με ` ·ῖ ¦ . :Ψ . Ι_ χ;» ς' Γ'. ¦ἱἶζ Η ι  ο Ϊ Ξ' η
μεγαλες αποδόσεις για τα ' “   ι_Μ;Νἶ“ω .Ξ 33. Δ
Ι η ι
παιχνίδια των πμακμμαακὡν · Ξ °'
· Ψ αι ΔΣ. χ ι. η Με( ἐ-<π·.'ἶ Ϊ χ
ωσειιΜ2Μ6. Σω” ι ε. / .Ρ · -4 >· · 
. . ΐ.υ_ · · .
' Ό Ϊ ι · δ' 'ι ~' '| 0 ^ Η" | | |' ' ' '· ' 'Ι' 'Ο' Η Η | ' =' ·' - ·
~ - Ι ;Δ _-·_!; 4 ιι ι ιι ι ι; ι ιι' ι ι ~ι:.ι :ι ι ι ι ιι τ (κι~ |ι · ` '_ 'Ε 
γ - . Δ > _>_> |ι>" ι ι > ιἰι> ι ιἱ>ι ιι αι ι ιι¦ιι“ ιι :Μι ΜΜΜ· ι·>/ι¦<·> :ι ι ` η
. ·. ο: εκ· μ!. '
4 ¦ ι | Ν ·
Μ · ' η.. ' .1
.._ 1'
. ',.¦
Δ”$ ϊ
.ι«Μ ΜΜΜ" ϊ μμ ο Η συαΠείρωσΠ. η κόντρα με την ΕΠΟ και το
“νΜ“ω ι.ιιΜ2.ιι ενδεχόμενο ως μεγαλΠς εΠιιπροφής ααα καΠοιο Μαιο
ΕΤΣ|ιΝ||(||ΣΕι“ έ' Η  ΤΔΝκ 
ι ' ·| ο|πε:γιε!
την Πόρτο για Ερνόνι . ¦¦ ηωΜωβ > 
Τ0ΜΜ0ΜΜΜἙωΕ@ΜΜΜωωω '° 'Ν' " Αχ Μ ταπώωαόΜωωΜνΜ ν