Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Διοτι τι' νιιιιιιινει
ιιιινιιοιινιιι Μποντ"... Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠοΣ τη
Αναγκαίο να δώσει
εικονα ονιιοιιιις
ΠοροοκευΠ 4 ΣεΠτεμΒριοω 2οι5 / Φυλλο 977 ι2τ77› / € 1730
Ξεκινα αμεσα ιι κατασκευή αλλων
δυο γατιε6ων στι5 τισοτιονιιτικε8
εγκαταστασει5 τιι5 ΑΕΚ
ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΕΜΜΑΤΑ ΣΤΡΑΜΝ|ΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΟΝΑΝΟΤΕ, ΠΟΥ ΠΑ|ΖΕ| ΒΑΣ||(ΟΣ
ΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΡ|ΝΟ (Τ9:00) Φ|Α||(Ο ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑ|ΤΩΑ||(Ο ΣΤΟ ΑΓΡ|Ν|Ο...
Με ετιισιιμιι διαρροή, ιι ΠΑΕ ΑΕΚ ειιιβεβαιωσε ατιολυτα την «ΩΡΑ» για ϊΟΟ5 λογου8
για του3 οιιοίου8 δεν Προχώρησε σε αλλο μεταγραφιι:
ΓΕΝΝΑ|Α ΑΥΤΟΚΡ|Τ|ΚΗ: «Μιτορει κι εμει8 να εκτοξευσαμε τι5 Προσδοκιε8 του κόσμου,
Με Μό την αλευρα μα5 οφείλουμε να υιιεραστιιστουμε το σχεδιο για τη δημιουργια μια5
μεγαλιι5 ομαὁαε με ιιετιοιθιισιι ότι δεν αγοραζεται σε ένα καλοκαιρι Με δημιουργειται»
| . ··· ρ . ..: .ἡ
αφιερωμαντο8 «ΩΡΑΣ», ενοὶψει=τα8~αυριανο5
·  . ΕυρωμιιασκετΑναλυτικη·τιαρουσιασιῳων·χωρων και»τωνιιιολεων
τι Ο '. ,  7  36·ΜΑὲε  )“.>. ο
φιλξενιισουν τα ιιαινιὁια Διαβασἑε τοιιιρ_ογρ8μμ~α!ιΒοιοογανωσο8
. ¦ . > . Ύ η ¦ Ϊ· έ
ρε5 ανο<ομΕἑΞΞ ΟΛΑ οι ΤΕΑΕ&ΤΑ|Α·_ΝΕΑ Δυο το ._ ›¦
κιιΣ=Α
ΣιΠ.9νεΒιῖειΑιΞἑῇειιΘει.#'.σ'ο'Σ;ΑΜΗ
ΑΝΤ|θΕΤΑ, ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΔΕΥΕ|
Η Α"ΩΝ|ΣΤ||(Η ΤΩΝ... ΕΚΛΟΓΩΝ
Μουσικα σε ΠΜ
στο Μεξικο
Η... λίρα εκατο πιο εθνικἡε Καναδά και του
ΜΜΜ Σοκοτα, σου γοητεύει τουσ
Αμερικανουε στο προολυμιιιακο ΜΜΜ
· Δ'ΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: ο «μεινω» Ματοβιτε,
σου κανει πιο ευκολο οι ΜΑΜ του «Σολτ»
ΤΟ α"Ο"8·δῶ"ΒΒ "Ν $"||θ" |.Μ!"θ
Η «ΩΡΑ» παρουσιαζει τισ προσθἡκε8, τιε οποκωρήσειε
και τι8 ανανεώσειε που εγιναν σε όλα» σε ομα6εε
το φετινο καλοκαιρι