Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ελιγμοί και νέα συνθήματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΡΗΜΛΣΠ0Ρ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ¦
4 ΣΕΠΤεΜΒΡιον 20ι5 “ ΤΟΝ" οντα
ἱΞΞἔΛΟΥ:'0|65 
ΕυρωμΠόσκετ
ι ι ι μ· η ~ ~ η  ~ΜΜΜΝΤι·ιιιιὶ·υ·Σίιιιι~ί'|ιἩιιΜ ¦ιιιιι;ω“ τι
))'9·23
' ΤΛ'ΑΕΣ οΠΑΔοι ΣτΠΝ ΤΟΥΜΠΑ »ι5.ι6 ΝικοΛ
 για τον του στίβου Ο
ΠερμΠατοφ ἔἰΒ'ἐἔἶ“
και νέα συνθήματα
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ι
ΔιιΜοΣκο- ί
ΠΗΣΕ|Σ ΤΑ ι
ΚΟΜΜΑΤΑ Ι
ΑΛΛΑΖΟΥΝ
ΣτρΑτίιΓικιι
Ε αλλαγέ8 στη στρατη- . Μ|Α
. . 3- :
: γικη του8 μετα τι8 τελευ- ν.` - Βρ^Δ'Α
ΠΙΑΤΡξἔἔἔΠΣἔἩἔ:Η ταίε8 δημοσκοπησει8 μηαί- ` Ξ ΣΤΟ
, νουν τα κόμματα στην τελικη 4 ζ Γ Ξ ΑΚΡΩΤΗΡ|
 ευθεία τησ εκλογικη8 αναμὲ- χ Χ ή .
Ι τρηση8. Την επιθετική τακτι- έ ξ Δ. δΚ ι' ὅ Τ Ι
: : : ι α αν.
 έ κή επιλέγει οΑλ. Τσίηρα8 με , . .. , ζ Η Κω
  σύνθημα «Μόνοι του8 και ΜΠρ9σΪα βγαινει Ο ΜειμαραΚΠ8 | Ξ ΠείΠον
 όλω Με») Κω (πωσ να χω ο ΤσιΠρα8 για να κερδιζει τη συσΠει- στο δείΠνο
κίνδυνοε Π Παραδοσιακή Δεξιά ηήσει την «κόκκινη ατιοχη», κτυΠησει την| ρωση και ανισΧυει ζ ΜεϊμορόκΠ _
και η συνΤεχγιοκή και ενώ ο Β. Μεϊμαράκη8 με κέρ· «κοκκινη αΠοΧη» ϊο ΠρΟφ|λ ΤΟΟ ΜηΤσοΤόκΠ
εθνικολαῖκιστικΠ Αριστερό δΠ ΣΑ σ“σΠείρωσΠ ΤΜ ΝΔ Ο Ο Π δ
Ξ επι ιωκει να ενισχυσει το Ξ Σ
Τ . _ _ Ο ΓΑΕΖΟΣ «ΑΔΕ|ΑΣΕ» κΑι ΤΟΝ ΑΑΦΑΖΑΝΗ ι
. Προφιλ του. 3 6. ισ Η _ ι
ΝΕΚΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΑΑ
ΤΠ ΔΡΑΜΑ ΠΟΥ
ΣΥ|'|(ΜΝ|ΣΕ
ΤΟΝ ΚΠΣ
 ' Η μαρτυρία του
_< κι ^ ' . τραγικου Πατέρα για
` : Π' Π τα Παιδια Που έχασε
 _ Β Τα; Ο] _ __ 7  ι; _ Κατακλυομό5
Ο 3χρονοε Α'ίλόν Κουρντί και ο 5χρον05 αδελφό5 του Γ καλίΠ. Το τραγικό του5 τὲλσε Προκαλεί Παγκόσμιο θρόνο '4. 27 ΟΠ) Δ[Οδ[κΜΟ
αΠό σκίτσα Πόνου.
ἑέ9μΡ_μἐτρων για το μεταναστευτικό έ