Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894)
ΖΕΣΤΗ: Ἡλιοφανεια καί ζέστη σέ όλη
τήν χώρα. Οἱ ανεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, στα δυτικα, τα νότια καί τό Αἱγαίο δυτικοί μέτριοι. Ἡ θερμοκρασία θα αγγίζει
τούς 37 β. Κ.
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015
Βαβύλα ἰερομ., Μωὐσέως προφήτου, 'Ερμιόνης θυγατρός αποστ.
Φιλίππου, 'ιερουσαλήμ, Ανθίμου ὸσίου.
Σελήνη 21 ήμερών
Ανατολή: 8.57'-Δύσις: 7.51'
"Ετος 122ον | Αριθμός φύλλου 40247 | Τιμή 1,5 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 2ί Ο 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
σειίει1εννε@οτετιστ.ςτ
Ή ανατροπή
έτσι θα έλθει!
"Εξι στούς δέκα πολίτες Φαίνεται ὅτι προτιμούν,
σύμΦΦνα μὲ τίς δημοσκοπήσεε τόν σχηματισμό Με
κυβερνήσεως συνεργασίας μετα τίς έκλογές. Δίνουν
έτσι καταλυτική απαντηση στόν κ. Τσίπρα, ὁ ὁποῖος θεώρησε ότι οἱ νέες έκλογές στίς ὁποίες ένέπλεςε-ώς μή
όφειλε- τόν τόπο, θα ήταν ένας περίπατος για αὐτόν καί
ὅτι θα μπορούσε να έζασφαλίσει ακόμη καί τήν αὐτοδυναμία. Μέ τα σημερινα δεδομένα κατι τέτοιο φαίνεται σχεδόν αδύνατον να συμβεί.
"Ομως αὐτό πού δέν έχει ζεκαθαρισθεί από τίς δημοσκοπήσεις είναι τί είδους συνεργασία προτιμούν οἱ Ψηφοφόροι. Συνεργασία τού Σύριζα μέ τό Ποταμι καί τό
ΠΑΣΟΚ, ή μεγαλο κυβερνητικό συνασπισμό ὁ ὁποῖος
να περιλαμβανει καί τήν Νέα Δημοκρατία; Φρονούμε
ότι καθε σκεπτόμενος°Ελλην πού θέλει τό καλό τού τόπου του προτιμα τό δεύτερο. Διότι κι τέλους, ή χώρα
πρέπει να κυβερνηθεί πέρα καί πανω από τίς στείρες
κομματικές αντιπαραθέσεις.
Μέ δεδομένη λοιπόν τήν βούληση τής πλειονότητας τών πολιτών να ταρω συναίνεσις μετα τίς έκλαγές, θεωρούμε ότι αὐτός πού θα κερδίσει τό έκλογικό
παιγνίδι είναι έκείνος πού θα έπενδύσει από τώρα στήν
μετεκλογική συναίνεση.°Ήδη τό γεγονός ὅτι ὁ Σύριζα
έχει χασει τήν δυναμική πού ὐποτίθεται ότι εἶχε ὅταν
ἑλιίΦθη ή ἀπόΦασκ τις προσΦνιῆε σας κάλπες, αποδίδεται στό γεγονός ότι μέ τόν διχαστικό λόγο του έπενδύει στήν πόλωση καί όχι στήν συναίνεση.
Ό κ. Τσίπρας έπιμένει να διατυμπανίζει ὅτι αποκλείει τόν μεγαλο συνασπισμό καί καθε σύμπραξη μέ τήν
Νέα Δημοκρατία, τήν ὁποία αποκαλεί «παλαιό» καί
«μνη μονιακό» κόμμα."Ομως ὅταν τό λέει αὐτό, Φαίνεται
να μήν αντιλαμβανεται ότι καί τό δικό του κόμμα, πέραν
τού ότι είναι αναχρονιστικό, έχει καταστεί καί μνημονιακό. Καί ὅτι ακούγεται  αστείο να κατηγορεί
τούς ἄλλους ώς μνημονιακούς, ὅταν ὁ ίδιος έχει ὐπσγραγιει πολύ χειρότερο μνημόνιο.
Δύσκολα πείθει τήν κοινή γνώμη μέ τήν ρητορική
αὐτή ὁ κ. Τσίπρας."Οχι μόνο λόγω τού μνημονίου, Με
καί λόγω τής έμμονής του να αποκλείει συνεργασίες καί
δή έκείνην πού θα ήταν ή πλέον ένδεδειγμένη στήν παρούσα συγκυρία. Δηλαδή να βαλουν τα κόμματα στήν
ακρη τίς διαφορές τους καί να προσπαθήσουν τα κοινού
να απεμπλέξουν τήν χώρα από τήν κρίση." ,τι έγινε μέ
τήν όπερψήφιση τού μνημονίου τα 222 βουλευτές, τήν
ὁποία έπικρότησαν οἱ πολίτες.
°Ενόσω λοιπόν ὁ πρόεδρος τού Σύριζα αποκηρύττει
τίς μετεκλογικές συνεργασίες καί τήν συναίνεση, τήν
ὁποία έν τούτοις έπιθυμεί ή πλειονότης τών πολιτών, ή
καλύτερη απαντησις πού μπορεί να δώσει ή Νέα Δημοκρατία είναι να διακηρύξει ώς κύριο στόχο της τήν έπί, τευζη μετεκλογικής ουναινέσεως. Να μή διστάσει ακόμη καί να προσδιορίσει τό είδος τής κυβερνητικής συμπραξεως πού θα ήθελε να δεί μετα τίς έκλογές, προτείνοντας ένδεχομένως καί πρόσωπα.
Αν τό τολμήσει αὐτό ὁ κ. Μεϊμαρακης, μπορεί να
είναι ή συνταγή νίκης τής Νέας Δημοκρατίας στίς
έκλογές τής 20ής Σεπτεμβρίου.°Ήδη οἱ δηλώσεις του
είναι πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Αντί ὅμως να έμφανίζεται ώς ύποψήφιος Πρωθυπουργός, ας προταζει
τόν συναινετικό ρόλο τού ίδίου καί τού κόμματός του
στό μετεκλογικό τοπίο, πού έρχεται σέ πλήρη σύμπνοια μέ τίς έπιθυμίες τής κοινής γνώμης."Ετσι μπορεί τελικώς να έλθει ή μεγαλη ανατροπή.
Αφύπνησις έπιτέλους
στό μεταναστευτικό
Λήψις μέτρων μέ μεγαλη καθυστέρηση
ΕΝΤΟΣ μιας μόνον έβδομαδος ή
ὐπηρεσιακή Κυβέρνησις έχει κανει περισσότερα για τό μεταναστευτικό από ὅσα έπραζε ή Κυβέρνησις Τσίπρα στούς ἑπτα μήνες πού
- έμεινε στήν ἐξουσία. Τετρακόσια
έκατομμύρια ὐπή ρχαν στίς Βρυξέλλες, στό Ταμείο =Εκτακτων
Αναγκών τής ΕΕ, καί ή °Ελλας δέν ή
εἶχε_καν ύποβαλει αίτημα για τήν
διαθεσή τους. Απεκαλύφθη δέ, ότι
τούτο ήταν ανεξαρτητο τού γεγονότος ότι δέν εἶχε δημιουργηθεί ή
απαιτουμένη διαχειριστική αρχή
για τήν απορρόφηση τών κονδυλίων τής μεταναστεύσεως. Πρόκειται για πιστώσεις προερχόμενες
από διαφορετικές πηγές πού διατίθενται μέ διαφορετικές διαδικασίες. Καμμία ὅμως δέν εἶχε ζητηθεί· Καί μόλις τώρα συγκροτείται ή
Συντονιστική Ἀρχή για τό Μεταναστευτικό. Μόλις τώρα δρομολογούνται οἱ διαδικασίες αἱτήσεως
χρηματοδοτήσεων...
Αὐτές οἱ ὁλιγωρίες' δέ, συνέβαιναν παρα τίς συνεχείς έπισημανσεις από τόν°'Ελληνα ῦΕπίτρο
πο Μεταναστεύσεως τής ΕΕ, κ.,
Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ὅμως έκώφευε.
Παρ' ὅλον ὅτι εἶχε αναγαγει τό μεταναστευτικό σέ ανθρωπιστικό
ζήτημα πρώτης γραμμής "Ομως
οὐδέποτε ἑπεδίωζε να λαβει τα
χρήματα πού θα βοηθούσαν τήν
χώρα να αντιμετωπίσει τό πρόβλημα καί θα ανακούφιζαν τούς
ἑζαθλιωμένους.πρόσφυγες.
Εἶναι ένα από τα έρωτήματα στα
ὁποία θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις τόσο ὁ κ. Τσίπρας όσο καί ή
αρμοδία ύπουργός του κ. Χριστοδουλοπούλου. Διότι μαζί μέ τήν
οἱκονομική ένίσχυση θα λαμβαναμε καί τεχνική βοήθεια από τίς
αρμόδιες εὐρωπαίκές αρχές, δηλαδή τήν Ετοτ1ιεΧ, τήν ΕιποροΙ, τήν
'Υπηρεσία Ασύλου κ.λπ. Βοήθεια
ακρως απαραίτητη για τήν διαχείρι
¦“.. η...”
ση τού συνεχώς όγκουμένου προβλήματος, καί μαλιστα μέ προσωπικό εἰδικευμένο καί έμπειρο στήν
αντιμετώπιση τέτοιων καταστασεων. °Αλλες εὐρωπαίκές χώρες πού
δέν εὐρίσκονται στήν πρώτη γραμμή ὅπως έμείς έλαμβαναν ήδη από
τόν περασμένο χειμώνα αὐτήν τήν
τεχνική ύποστή ριζη.
"Οσο δέ ή έρώτησις αὐτή μένει
αναπαντητος, μπορεί κανείς να ύπο
θέτει ὅτι ή Κυβέρνησις τού ΣΥΡΙ
ΖΑ δέν έπιθυμούσε τεχνική 'βοήθεια από τίς Βρυξέλλες."Οτι αὐτός
ήταν ὁ λόγος για τόν όποίο Με ευγε να προβεί σέ ἑνέργειες ώστε να
λαβει τήν χρη ματοδότη ση. Είτε
διότι εἶχε διαφορετική ατζέντα από
τήν Εὐρώπη ώς πρός τό πρόβλημα,
εἴτε ἴσως καί από απλή ἰδεοληιμία
έναντι τών δομών τής Εὐρωπαίκής
“Ενώσεως Ανεζαρτήτως ὅμως τών
αίτίων, δέν εἶναι αὐτός αποδεκτός
τρόπος διακυβερνήσεως μιας συγχρόνου εὐρωπαῖκής χώρας.
”Εντονη κινητοποίησις
εΕλληνοαμερ ικανών
Ποικίλες πρωτοβουλίες για στήριξη τής°Ελλαδος
ΜΙΑ σειρα από νέες πρωτοβουλίες αναλαμβανουν έπιφανή μέλη
τής έλληνοαμερικανικής κοινότητος για τήν ένίσχυση τής χώρας
μας μέσα στήν κρίση πού διαγει.
"Ο γνωστός πολιτικός Φίλ Αγγελίδης συνομίλησε τήν Τρίτη μέ τα
στελέχη τής όργανωσης ΗοίΙοιιίο
Αιρετίοει1 Ι.οεαοτεί1ίρ Οουιιεί1
('Ελληνοαμερικανικό Ἡγετικό
Συμβούλιο).
”Οπως σημειώνει ή αμε ρικανική ένημερωτική ἰστοσελίδα
Ηυίίίτιςτοτ1 Ροετ, έγινε έκτενής
συζήτηση για τό πώς οἱ ὁμογενεῖς
στίς ΗΠΑ μπορούν να κινητοποι
' ήσουν δυναμεις για να βοηθή
σουν τήν Έλλαδα.
Ἡ όργανωση, πού έδρεύει στό
Σικαγο, μόνο τόν τελευταίο μήνα
κατόρθωσε να συγκεντρώσει τό
ποσό τών 232.000 δολλαρίων, τό
ὁποῖο θα διαθέσει σέ φιλανθρωπικούς σκοπούς σέ συνεργασία
μέ τα Παιδικα Χωρια 808.
Παραλληλα, προετοιμαζει ένα
συνέδριο μέ τίτλο <<8τετ1α Ψίτίι
Πιέστε» @τασου δίπλα στήν¦Ελλαδα) στήν Οὐασιγκτων, από τίς 30 Σεπτεμβρίου ώς τίς 2 ῦΟκτωβρίου,ι μέ
σκοπό να αὐζήσει τήν ύποστή ριζη
ὐπέρ κραταω στό Κογκρέσσο,
για ζητήματα από τήν οίκονομία μέχρι τό μεταναστευτικό.
«Η μόνη αλλη στιγμή στήν
πρόσφατη σύγχρονη ἱστορία ὅπου
ζητήθηκε από μία χώρα πού έχει
χασει τόσα πολλα ὅσα ή Έλλαδα
να στείλει χρήματα στό έζωτερικό ήταν μέ τή Γερμανία μετα τόν
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατι
πού ήταν καταστροφικό», έπεσήμανε στήν συζήτηση τής Τρίτης ὁ
κ. Αγγελίδης.
Παραλληλα, πρότεινε ή ἑλληνοαμερικανική κοινότητα να συνεχίσει ανεξαρτητα από τό αποτέλεσμα τών έκλογών τής 20ής
Σεπτεμβρίου- να πιέζει τήν κυβέρνηση :Ομπαμα καί τό Κογκρέσσο για «να πιέσει σκληρα
τούς Εὐρωπαίους συμμαχους»
ώστε να παρέχουν έλαφρυνση
χρέους στήν Έλλαδα.
Σήμερα
Κεφαλαιακοί
περιορισμοί
Χαλαρώνουν ακόμη περισσότερο οἱ κεφαλαι
Τ Ν ε |
ης ημερας
.ι  ..
ι «Επί προσωπικού»
ακοί περιορισμοί για να
διευκολυνθούν οί επιχειρήσεις στίς συναλλαγές
μέ τό έξωτερικό. ΣΕΛ. 2
τα σενάρια
συνεργασίας
Οί δημοσκοπήσεις αποκλείουν αὐτοδυναμία
καί τα σεναρια μετεκλογικής συνεργασίας πληθαίνουν. Σελ. 3
Γιατί τό |8|8
καταστρέφει μνη μεία
Τήν πραγματική αίτία πού
οί τζιχαντιοτές τού 1313
καταστρέφουν τα μνη μεῖα
εξηγεί ή αρχαιολόγος Τζοαν Φαρχακχ. Σελ. 5
β ίί1108 ΜΜΜ
Είναι δική μου ή έντύπωση ή
συμβαίνει αὐτό γενικότερα στούς
ψηφοφόρους; Καθε φορα πού
ακούω τούς προεκλογικούς λόγους
τών αρχηγών τών κομμάτων ή παρακολουθώ τίς συνεντεύξεις τους,
όλα καί περισσότερο αίσθανομαι
σαν να μήν είναι σκοπός τους να
ένημερώσουν έμένα καί τούς αλλους
πολίτες για τα προγραμματα τους,
αλλά σαν να απευθύνονται στούς
πολιτικούς τους συντρόφους ή αντιπαλους «έπί προσωπικού», όπως
συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ή
έκφραση στό Κοινοβούλιο.
Μού φαίνεται δηλαδή σαν να
προκηρύχθηκαν αὐτές οί έκλσγές για
γοί καί τα κόμματα. Στίς περισσότερες περιπτώσεις οί διαφορές αὐτές
είναι αμφίπλευρες ή καί πολύπλευρες, αν μπορούσε να πεί κανείς. Μερικές φορές διατυπώνονται μέ κατ'
να λύσουν τίς διαφορές τους οί αρχη- ·
εὐθείαν έπιθέσεις έναντίον τού αντιπαλσυ πού αναφέρεται μέ τό όνοματεπώνυμό του για να μήν τύχει
καί δεν τό παρει είδηση ότι αὐτόν
ἐννσσύν. Αλλες φορές, πάλι, εφαρμόζουν τήν συνταγή «Τα λέει στή νύφη για να τ' ακούσει ή πεθερά». Παριστανουν δήθεν δηλαδή ότι όμιλούν γενικα χωρίς να έννοούν καποιον συγκεκριμένα.
Απευθύνεται, λοιπόν, έπί προ-`
σωπικού ό κ. Τσίπρας έναντίον τού
κ. Μεϊμαρακη; όταν τόν κατηγορεί
πώς τα παλαιά κόμματα πού κυβερνούσαν ἐπί σαράντα χρόνια ὁδήγησαν τόν τόπσ στήν σημερινή κατασταση καί ότι ὁ ίδιος ήταν ό αρχηγός τών κενταύρων - αὐτό δέν καταλαβα γιατί είναι κακό, ίσως έπειδή
τα προσωπικα τών έν λόγω κυρίων
δεν αφορούν ο, έμένα καί στούς
αλλους πολίτες γενικότερα Απανταει έπί προσωπικού ὁ κ. Μεϊμαράκης
ότι μέσα σέ ἑπτὰ μήνες ό κ. Τσίπρας
«φέσωσε» -ακριβής όρος τού αρχηγού τῆς Νέας Δημοκρατίας- τόν λαό
μέ 90 δισεκατομμύρια καί απ ό αρχηγός τού ΣΥΡΙΖΑ είναι ψευταράκος.
Μπαίνει στή μέση καί ή κυρία Γεννηματά, πού έπί προσωπικού καί αὐτή
έπιτίθεται στόν κ. Τσίπρα έπειδή κατέταξε τό ΠΑΣΟΚ στό παλιό ένώ,
όπως ὐποστηρίζει, παλια Αριστερά
είναι ὁ ΣΥΡ|ΖΑ.
Θίγεται συγχρόνως ό κ. Κουτσούμπας από τόν σύντροφο Ααφαζανη πού διαδίδει ότι τό κόμμα
του είναι ή Αριστερό. Ααμβἀνει τόν
λόγο έπί προσωπικού ὁ γενικός
γραμματέας τού ΚΚΕ καί Με
μενος στόν πολιτικό του αντίπαλο
πού απλώνει τα δίχτυα του στόν
ίδιο χώρο μέ τόν δικό του, τόν κατηγορεί ότι τό κόμμα του δέν είναι
παρα ένας δεύτερος ΣΥΡ|ΖΑ καί ότι
είχε γλαβει καί αὐτός μέρος στήν
έκπόνηση τῆς συμφωνίας πού είχε
προτείνει στούς έταίρους ό ΣΥΡ|ΖΑ!
Καπου ἐκεῖ αναζητεί καί τή δική
του θέση τό Ποταμι, πού δέν έχει
ακόμη ξεκαθαρίσει μέ τόν ἑαυτόν του
έναντίον ποίου κόμματος θα στραφεί
για να δώσει απαντήσεις έπί προσωπικού. Καί έτσι παει τό πραγμα καί
συνεχίζεται ή προεκλογική περίοδος
τήν ὁποία έμείς ὁ κυρίαρχα λαός παρακολουθούμε έξω από τό χορό, μέ
τό παραπονο ότι δέν μας λαμβανουν
ύπαιμη τους οί πολιτικοί. 'Ο θεός να
τούς φωτίσει καί να λύσουν τίς διαφορές τους, ώστε να αποφασίσουν να
ένδιαφερθούν έστω καί καθυστερημένα
για τήν Έλλαδα καί τόν λαό της καί
να έργαστούν όσο σοβαρα μπορούν
για να γίνει ἑπιτέλσυς σωστή εὐρωπαῖκή χώρα ή πατρίδα μας όπως
είναι ή Κύπρος καί ή Πορτογαλία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Τί συνιστα παλιό
καί τί καινούργιο
_° ΓραφειόΚώσταςΧριστί6ηΞῆε _
Ο ΕΝΑΠΟΜΕ|ΝΑΣ Σύριζα από τόν κ. Τσίπρα προοιταθεῖ να πείσει ότι έκπροσωπεῖ το << καινού ργιο>>
έναντι τού <<παλιοὐ>> καί <<φθαρμένου>>, πού κατ'
αὐτόν έκφραζουν ή Νέα Δημοκρατία, τό ΠΑΣΟΚ
καί τό Ποταμι. Οί αριστερές αντιλήψεις, όμως, πού
αντιπροσωπεύει ὁ Σύριζα είναι παλαιότατες. Βασίζονται σέ δοξασίες πού διατυπώθηκαν τον 190
αἰώνα καί, όπου επικρατησαν καί έφαρμόσθη καν,
ὁδήγησαν σε έξσθλίωση καί ανελευθερία.
Στήν 'Ελλαδα ή Αριστερό κατα τήν περίοδο 7
τής Μεταπολίτευσης, κατόρθωσε να αποκτήσει
ίδεολογική κυριαρχία. Στό γεγονός αὐτό συνέβαλαν καθοριστικό καί ή πνευματική νωθρότητα,
ή σύγχυση, αλλα καί ή ίδιοτέλεια των πολιτικών
αντιπαλων της, οί ὁποῖοι, μέ λίγες εξαιρέσεις,
προεχόντως έπιδίωκαν (καί αὐτοί) τήν αλωση καί
νομή τῆς εξουσίας.
Αποτέλεσμα ήταν ή δημιουργία ενός απερμεγέθους, αναποτελεσματικοὐ, πελατειακοὐ
κρατους καί μίας αντιπαραγωγικης οίκονομίας.
'Η παταγώδης καταρρευση του σαθροὐ αὐτοῦ
οίκοδομή ματος ήταν θέμα χρόνου, απλώς καθυστέρησε να συμβεί λόγω εἱσαγωγης στήν χώρα
ποσού 1 τρισ. εύρὡ περίπου σέ δανεια καί έπι
δοτήσεις, από τό 1981 μέχρι σήμερα (ί), από τούς
<<θρασύτατους δανειστές». .
Τό έμφανιζόμενο σήμερα ως καινούργιο δεν
είναι παρα νέα πρόσωπα σέ παλιούς ρόλους. Πού
δίνουν συνεχως μαχες για να μήν αλλαξει τίποτα. Να παραμείνει αλὡβητο τό παναρμόδιο καί
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΜ£Σ
Ε!ΔΗΣΟΥΛΕΣ
Π Ρι£ΡΓΑ
·“Ενας μαθηματικός άλγόριθμος τόν ὁποῖο κατόρθωσαν νά ἐντοπισουν
έρευνητές από τό Πανεπιστήμιο τού Τυρόίιιρετ1
τής Γερμανιας ἐπιτρέπει μέ
τήν στα έφαρμογή του
μέσω ύπολογιοτού νά μετατραπείμια κοινή φωτογράφίσ σέ πίνακα πού
ακολουθεί τήν τεχνοτροπία σπουδαίων μοντέρνων ζωγράφων όπως τού
Πικάσσο ή τού "Ενβαρντ
Μούνχ. Ό αλγόριθμος
στηρίζεται σέ «νευρωνικό
δικτυο», δηλαδή ένα μαθηματικό μοντῶο μαθήσεως
πού ανταποκρίνεται στόν
τρόπο συνδέσεως των
νευρώνων στόν ανθρώπινο ἐγκέφάλο καί κατά
προέκταση στόν τρόπο
πού συλλαμβάνει είκόνες
καί ίδέες κάθε ἄνθρωπος.
Στόχος τῆς ἐρεύνης πάντως είναι νά κάταδειχθεί
ότι διαχωρίζονΤάι στόν
ανθρώπινο έγκέφαλο ή
όπεικόνισις καί τό περιεχόμενο μιάς είκόνας.
ο "Ενα μικρό ρομπότ μέ
μορφή τορπιλλης θά άναλάβειΔ νά έξοντώνει στό
προσεχές μέλλον τούς
άκανθαστερίες, αστερίες
πού κατάτρώγουν τά κοράλλια καί κάταστρέφουν
δραματικά τούς κοράλλιογενεἴς ύφάλους. Ό δηλητηριώδης άκάνθάστερίας είναι ὁ μεγαλύτερος
σέ διάστάσεις στόν κόσμο
καί φθάνει μέχρι καί τά 35
ἑκατοστά. αὐτό δέ τό θά
Δλόισσιο πλάσμα είναι,
όπως λένε οί ωκεανολόγοι, ύπεύθυνο γιά τήν
κατάστροφή περισσοτέρου από τό 40% τῶν κοραλλιογενῶν ύφάλων τής
Αύστράλίάς.
0"Εχει ξεσπάσει πραγμα
τικός πόλεμος στα ΜΜΕ
γιά τό ποιός ήθοποιός θά
άναλάβει τόν ρόλο τού
Τζαίημς Μπαντ στήν επόμενη ταινία τής σειρας.
Καθώς προγραμματιζετάι
νά βγεί στις αίθουσες ή
ταινία «8ρσοττε» μέσα
στόν Νοέμβριο, ή συζήτησις έχει φουντώσει γιά
τήν ἑπομένη ταινία. Καί
αφού έγινε λόγος μήπως
πρέπει νά είναι μαύρος ή
ἀκόμη καί «γκαίη» ὁ
Μπόντ, τώρα συζητούν
όχι μόνον ονόματά ήθοποιῶν αλλά καί τήν άναβάθμιση τού ρόλου τῶν
ώραίων γυναικῶν.
ά Τό Ποχάννεσμπουργκ
είναι ή πόλις τής Αφρικής
μέ τούς περισσοτέρους
ἑκάτομμυριούχους στήν
Μαύρη Ήπειρο. Στήν σημανΤικώτερη πόλη τής
Νοτίου Αφρικής, πού έχει
όνομασθεἶ καί «πόλις τού
χρυσού», κατοικούν τουλάχιστον 23. 400 έκατσμμυριούχοι. Ακολουθεί τό
Κάιρο μέ 10.200 έιστομμυριούχους καί μετά έρχεται
τό Λάγος τής Νιγηριας μέ .
9.100 ἑκατομμυριούχους
πωπω; Σύμφωνα μέ
τήν έρευνα πού έγινε, σέ
όλη τήν Αφρική κάτοικούν περί τούς 163.000 ·
έκατομμυριούχοι μέ συνολική οίκονομική ἐπιφάνεια
670 δισ. δολλάριων.
Διαβαστε τα αρθρα
τού Σαράντου Καργάκου
«ῦΕκλογές: Λύση  διαλυση;» (σελ. 3)
τού Μάνου Πενθερουόακη
«Λαϊκά» (σελ. 8)