Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Οι σΠορίες του κόσμου της ΔΕΚ γισ το φίνις των μετογροφὡν Β
ξ"'|'ΣΕ|Σ τον;
 __ ζητω" ο ποσα!!! °°
"Μονς βαραἱνων οι ούτως που α «ἄνω» δεν ΠΜ" Μῶωό ΜΒ
Το λεφτο φέρνουν απόψε
η Βροζτλίο κο· ο Κολομβίο
8 απο' τι" _'
8 των"
· Δυνστἑς εΠιλογἑς στο
συστΠμσ με αποδόσεις
οσο ],98 έως 2'7Π_
ο Το Δ φοβορί κοι οι
2 ΠιΠονἑς εκΠλήξεις
γ Β «°Χ|» "8
παοκ για ω 7
τον Μ"Ββ"! 
._ , 4- Ο
·Τι εΠΙκολοιΜοι στον ΠονοθΠνοικο .Τι μετέφερε ο Γκονἑζος
γιο τις Προστ1έ10ειες του «Δικέφολου» στον Ανοστοσιου 
παντων
ΠΕ Με:
τα ΜΒΜ!
·3γααεδαύΧαιΜ  γ ¦ _ . _ Ι ϊ η Χ
νέες αποδόσεις, από = ° ν
1,42 έως ΙΠΠ
6+Β ΜΜΜ
τ... .-_.,.μ.υ.¦ _ “4.¦_` - .“¦ ,-έ<·
ΜΝΗΜΗ! , ::::π:τ:Μ:Μ::ἔ:“  Ε
Μ · χ ` ' - πέφτε·,πῆέον,πὐνω τωτομααΜκι τ .Ν ο |
 ὅ ο Γιατίστον0Μμοιακό εαέν8ωανσὐνω Η Φ `
`  του,τ·περ·μἑνουνγ·α «ανταπόδοση» ή κ η .
" γ"°··· ί Ε ¦>Σ Ξ· 
Φωτ· ·:=ω Δ > . ο ςἑἑ6Μνκ»
_ η σε τα" "αναΜκαὐ; πρινΜγσσκΜκ@Μρω“ω4
Μ" Η "Σ ΜΝ"
Μοτο ·.
των ΒΒΡΥΒ||ΣΕ
γιο την εΠίθεσΠ ΙΜ ' 'Η ΜΞΜ||0"ΜΜ|Μ! “ τ
ΜΜΕ Μ Μοκ. εσωερα ἩΜἙζὰ “τὰ 3 ·Μ·ωΜ·ωω, Μ" # ·Στο.. δύο ο Μ κοΜΜο μου τον Μάο ΜΜΜ 20