Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Π Ι Χρήστοε Δραβίὁή5:
ΜΜΜ! οσα· 'Η Δ  Δ ;
τελειωνει " '°'°°"' ' ^ 
Γραφειο τΛΣοΣ τΣΛτΔΛιιΣ ω. 32 ή ΜΑΚ Π"  4 ή '
., α ' γῇ “ “:-<
 ι · ο
'Μαρ κριτική και  ¦
 __›; οια0ωνίακιαΜα Β "η
“ ί κόμιιθεΕ και ιιθιθιότιιτα - 
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 2
ΤετορτΠ 2 ΣετπεμΒριου 201 5 | Φυλλο 975 (2175) / ε 1.30
Είτε συμφωνεί, είτε διαφωνεί κότιοιοε με τή μή μεταγραφή επιθετικού, ή αιιόφασή θα ήρειτει
να γίνει σεβαστή και το μόνο Που χρειαζεται τώρα είναι...
Ο Δελλα8 είναι
σίγουροε για τήν
Ποιότητα, τήν
αξία και τιε
ικανότήτε8 των
παικτών του και
δεν νοείται να
υιιόρχει
«Ενωσίτή5» Που
να μήν θελει να
τιετόχει
Κυκλοφορούν ελευθεροι κι ενδέχεται να Η
απασχολήσουν ταν ΑΕΚ μεχρι τιε τι Σεπτεμβρη: 
ούτω. ΑΜΒ. Πιζόρο. Αμεόμιιι. ;
Δ Ελ Χαμνταουί. Ζίγκιτε. Τσιτε. Νικουλόε ϊ
· Υπαρχουν και οιἘλλήνεε. Σαμαραε. Παπαθόιιουλοε .Ν
και Σαλαιγγί6ιιε, με τον πρώτο, ωστόσο, η
να είναι εκείνοε που διαθετει με
' όλα εκείνα τα στοιχεία που ταιριαζαυν . ·- 
. στα Μέλιο» του Δέλλα .
Ο Δελλα8 θα έχει για το ματε
με τον ΠΑΣ έτοιμο τον Μανταλο,
ακόμα Πιο έτοιμο τον Μιτουονανότε
και θα μετρό αντιστρόφω5
για τήν ειιιστροφή του Τζιμήουρ,
Που δείχνει αήοφασισμενοε να
γυρίσει σε χρόνο-ρεκόρ