Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
 «ΔΕΝ Ε|ΝΑ| Δ|κ0Σ ΜΟΥ Ο ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜ0Σ»
·σελ.5
Μ ΜΒ' Ι' ΜΙ" Μ' ΜΒΜ( ΜΒ' Ο [ΜΒΜ ΜΜΜ"
ΤΡΕΛΗ <<Ζ|·|Μ|Α» ΣΤΗΝ ΠΑΟΛΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-Σοκ
Δ.  Δ ΜΜΜ μόνο “ΜΜΜ
η. .   . ΜΜΜ
“Ζ ἑ "°""°"ϋ|" ν 8ἰνι"νκ£|;
. _ η δ >`
ῦ Κ ΣΕ κΑ·Ρο κΡ|ΣΗΣ ¦ Τρ2ωΒ,ηΡΜ
Με οΠ0κολι3ψε|
Δ Πρώτη. 'σελ_25
@Μ :κ ~
Έν" κοκἱ@ῆ Ἡ"
στ" ΜΜΜ!  |
κωΙ·18·9ΜΒ.£ ·¦|