Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Αγώνας δρόμου και... χρόνου για τις τράπεζεςRecognized text:
Ν 01 σΠ1νἐμέρωστ1 των εΠενδυτὡν
ανννν.χήΜωἱεῆήο.9Τ
ι·.Δ. 82420
ί¦52%
Ημερήσια Μεταβολή
. στα 1 ΣεΜἐ“αοΥ 201 5
Οι Δεικτες Της ημερας
ΓΜΜ  _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ-Μ _ _
ΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
2609 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5496 Τ|ΜΗ“1έέ€Γενιχος Δειχτης Κινηση Μετοχών
ΕΜ Ανοδικές
Μ Δ 28
Μ Καθοδικές
Μ .......................................... ..
Σταθερός
ω ι" ω ια· ει· _ 
ΕΝΟΨΕ| ΑΜΚ ΚΑ| $ΤΗΕ$5 ΤΕ$Τ5 ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟ|ΝΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
και... χρόνου για τις τράπεζες
Κίνουνος να μείνουν για κ
μ εαθρ
~ Χ Μ
_: 'κ - ή·
.-¦ _ 
από Την ΕΚΤ μάλλον 25 Οκτω
α επεσε τε5ιε θα ανακοινωθούν
| βρίου ή Το αργότερο Την τη Νο
- εμβρίου. Υπάρχει και ένα πρόβλημα
που είναι εξίσου σοβαρό με Το ύψος
- Των κεφαλαιακών αναγκών Των
Τραπεζών στα 5π855 Μετα
Όλοι και ορθά βεβαίως εσΤιάζονΤαι
. σΤο ύψος Των κεφαλαιακών ανα
γκών Των Τραπεζών.
Κάποιοι εκΤιμούν ότι θα είναι στο
εανειεε σΤο δυσμενές σενάριο ιο-ιι
δισ. και κάποιοι άλλοι ί 5 δισ. ευρώ.
Σιγουραθα είναι πάνω από ί Ο δισ. και
μάλλον θα είναι κάΤω από ι 6 δισ. που
ήταν η δυσμενής εκτίμηση Της ΤτΕ.
Το ύψος Των κεφαλαιακών αναγκών
είναι ξεκάθαρα μείζονος σημασίας
ζήΤημα για Τις Τράπεζες και Τους μεΤόχους αλλά υπάρχει και ένα άλλο
πρόβλημα εξίσου σοβαρό με Το ύψος
Των νέων αυξήσεων κεφαλαίου.
Οι ελληνικές Τράπεζες θα έχουν χρο
αι'ρο οέσμιες στο ΓΧΣ χωρίς τα κεφόήσια των ιοιωτών
και θα αναζητούν κεφάλαια από
Τους ιδιώΤες 5 με 7 δισ. σε σύνολο
ανακεφαλαιοποίησης Η με ι5 δισ.
ευρώ.
Σε αυτή Την περίπΤωση ποιος θα επενδύσει σε ποιόν και πόσο και γιατί;
Είναι ξεκάθαρο ότι Το πρόβλημα Του
ελάχισΤου χρόνου είναι μείζονος σημασίας.
Οι Τράπεζες πρέπει να ολοκληρώσουν Τις ΑΜΚ νωρίΤερα από Το Τέλος
Του 201 5 ώστε να μην ενεργοποιηθεί
Το Μι ίη συνολικά.
Σε αυΤές Τις ΑΜΚ θα περιοριστεί
στην καΤάρρευση Των ιδιωτών μεΤόχων και στα ομολογιακά 1,4 δισ. που
θα μεΤαΤραπούν σε μετοχές σΤην Τιμή Των αυξήσεων μεΤοχικού κεφαλαίσυ.
Συνολικά (ΠΣ και ιδιώΤες) θα πραγμαΤοποιηθούν ΑΜΚ από Η έως ι5
δισ. σΤις ελληνικές Τράπεζες και ο
χρόνος θα είναι 4-5 εβδομάδες.
- ο   δικά μόνο! 3-2 εβΞοἔιάδες για νἔ Το βερώΤΒμα θείναι  μπο_ ρ - , η ,  ς υν απο ως ισ. ευ απ υννα υνΤ ακε αια α  ι'  η Σελ. 2.; ΤΞΞςιδιώΤες επενδυτές. ρω :όΤουςιδ?ώΤες σε Τόσο μικρόχρονιή Θα βγουν ΤαυΤόχρονα 4 Τράπεζες κό διάστημα; Σελ. 7
οι στόχοι της νέας Μείωση τζίρου 30% Γιιέζει η Γερμανία για
κυβέρνησης στο νποικ στις θερινές εκπτώσεις το μεταναστευτικό
Συήήογή εσόοων. συγκρότηση σαπανών
και οιευκόήυνση εηενούσεων
Ο οικΟΝΟΜιΔ 
Σιλ 4
Στροφή στη χρήση πιστωτικών και
χρεωστικών καρτών
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
Σελ. 3
Εκατοντόοες πρόσφυγες έφτασαν
από την Ουγγαρία στην Αυστρία ω. 6
Ο ΧρΗΜΛΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ΓΊ
Δείτε σήμερα
42 νέα
αποτεηέσματα
εισηγμένων
· θ παρουσίασαν κέροη
ο ή εμφόνισαν ζημιές
· 2 είχαν οιεύρυνοη
ζημιών
Σελ. 840
Ξ ΑΑιὶίΞόἔ=. Δ.55ο€
. Γιατί ήταν η Μετοχή
' της ημέρας τ.  ~
Κε.. _- .
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπήό
¦_'¦_ι
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Απώήειες
2ι.73% στο Χ.Α.
τον Αύγουστο
Πανω από 70%
έχασαν
οι τρόπεζες
Εήήειμμα
ρευστότητας
ίσο οισ. ευρώ
Σταθερές οι καταθέσεις
τον Αύγουστο
του 2Οι5
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΕ: Νέα στοιχεία
ζητά από
τρόπεζες
Για την αξιοηογηση της
ευρωστίας των τραπεζών
της Ευρωζώνης   ι..