Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σελ. 14-16
οΝο ΕΜΕιΣ Ρ ι _
οτΑιΜΕ..% Μι / '_| [έ μ 
Αυτοκριτική οτον Ηρακλή, αλλά ϊ κ / Π 
και αισιοδοξία: «Κοιταςοιιμε ο
μαροοτα», λέει ο Περόνε - #
Σελ 12,13 ι-ι 1 Λι-ι κι-ιιΞΦι-ιΜΕῇΔΑ τι-ιΣ ο. ΕΛΛΑΔΑΣ μ Μ _. --τΡιΤι-ι 1 Σει'ιΤΕΜΒΡιογ 20156
ΕΜ ΣτοΝ ιιΑοκῶ < 
οσιόοε
ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΑΟΜΠΟΝΤΑΝ ΡΑῖκοΒιπ ΠΟΥ:ΠΗΗΕ
«Δ|ΑΖΥΓ|Ο» ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΤ|ΖΑΝ ΕΕΑ|ΓΡΑΑ|ΟΥ και ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ|
Σελ 5-1Ο,47,4Β
ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ
ΤΟΥ ΣΑΒΒ|ΔΗ κΑι
Ο ΜΠΕΡΜΠΑΤΟΦ,
ΠΟΥ ΚΟΣΤ|ΖΕ|
Π ΜΕΝ 1,3 Εκ. ΕΥΡΩ
ΠΡΟΣΠΑΟΩ ΝΑ
ιιι·οτΑι·Μοττοι - .Η ι 1 . . η _
. . .ο _ η. Ί ω
ΜΜΜ  . > - >  
ιΞιιιιιιΞιιο,9 . · κ - Δ  να
 Η *93138
ν υ 7 | ~
- “ ἐς ._
,1 - ' Χ Ν
ιιΑΝΣιΞι·ι·Μ'κοτ Μ Σελ 18~“7 ι · > ›
:οκ ΜΕ Ν'|'Α 'ΦΠΑ 'ο 7 1 Ἡ Μ
ΕΟΟΤΒΑ|-'. |.ΕΑΟΟΕ 'Μελ 18 Ξ .Έ Ἡ
ΝΕΑΑΝΑΒΟΑΗ ' ` Ι · έ ΤΕ Ϊ 4-ῖ Ζ 6 γ /Θ
ΤΗΣ κΑΗΡΩΣΗΣ! › 'Π Μ  
Μέ!ΜΒ©! 1 ::=::ιιι=Μ=ο:α1°;ι :ι=ι:ιι:=εκ“ · “Μ 1
|'|ροτἀοειε Βραζιλιάνου,
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗ «Δ||(Η»= ΑΝΑΚΡ|ΤΗΣ Δ|ΑΦΟΟΡΑΣ ΚΑΛΕ' ΓΚ|ΡΤΖ|ΚΗ
ΕΜ ΒΕΡΟ|Α: ΠΗΡΕ ΔΑΝΕ||(Ο ΤΟΝ ΠΟΥ|'ΓΟΥΡΑ ΑΣ Γ|ΑΝΝ|ΝΑ: ΜΑΝ|ΑΣ: «ΟΣΟ ||!ΗΑΟΤΕ|¦Α Γ|ΝΕΤΑ|» Ο ΠΑΝΟΡΑ|(|ΚΟΣ: ΧΑΟΗ|(Ε Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ