Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Βουνό οι εκκρεμότητες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜηετΠΡοτικι8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 |τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.863
Πειραιας
Εκλογές
«ΣΚΟΡΑΡΕ|»
ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
σημερα στη Ν
«Γολγοθάς» η έναρξη
νέου καταστήματος
Πόγωμα των εΠενδυτίκων σχεδιασμών Που αφορουν τη δίευρυνση του δίκτιίου καταστημάτων
αΠό αλυσίδες λίανίκης - χονδρικης Προκαλεί αναΠόφευκτα η τραΠεζίκη αργία, όμως τα
αχαρτογρόφητα νερό αυτης της Πρωτοφανους
δίαδίκασίας δεν είναι το μόνο Που δημιουργουν
ισχυρό αντίκίνητρο «εΠέκτασης» στίς εΠίχείρΠσείς. Καί αυτό γιατί ακόμα καί χωρίς το καθεστως
των εαρίτα| ςοητί·ο|5, η έναρξη νέου καταστίίματος
Παραμένει «Γολγοθάς» γία τίς εΠίχείρΠσείς. >9
Σε αναβρασμό ο κλάδος
φαρμακευτικών εταιρειών
Εντονη ανησυχία εΠίκρατεί στον κλάδο του φαρμάκου, καθως αΠό το μνημόνιο ΠροκυΠτεί ότί
Πολλά φάρμακα των οΠοίων με βαση την κείμενη
νομοθεσία η Πατέντα τους Προστατευεταί, είναί
Πίθανό να βρεθούν εν μία νυκτί εκτός Προστασίας, με αΠοτέλεσμα καί την αυτοματη μείωση
της τιμης τους κατά 50%. >'| 6
«Βαρίδί» οί χαμηλές τιμές
για τα αθηναϊκό ξενοδοχεία
ΕΠίΠλέον 2 εκατ. τουρίστες αναμένει μέχρι
τέλους του τρέχοντος έτους η Αθηνα, για να
ξεΠερόσεί σε ετήσια βάση τίς 4,5 εκατ. αεροηορίκές αφίξεις, συμφωνα με τουριστικούς
Παράγοντες. Παρα, όμως, το νέο ρεκόρ αφίξεων
Που θα καταγραφεί, εξακολουθεί να Παραμένει η
φθηνότερη Πρωτεύουσα της ΕυρωΠης με αρνητίκές εΠίΠτωσείς στα έσοδα των ξενοδοχειακών
της μονάδων. >'| 3
Στα ύψη η Παγκόσμία
Προσφορά σιτηρων
Κοντό σε ιστορικό υψηλό εΠίΠεδα ΠροβλέΠεταί
να ανέλθεί κατά τη φετίνΠ σεζόν Π Παγκόσμία
Προσφορά σίτΠρων, εξέλιξη η οΠοία θα συμβάλει
σε Περαιτέρω αΠοκλίμόκωση των δίεθνων τίμων
τροφίμων. Η Παγκόσμία Παραγωγίί σίτηρων γία
τη σεζόν 201 5-2016 ΠροβλέΠεταί να ανέλθεί
συνολικό στο 1,988 δίσ. τόνους, αυξημένη κατα
18 εκατ. τόνους σε συγκριση με την Προηγούμενη Πρόβλεψη του Διεθνούς Συμβουλίου
Σίτηρων. >24
Εχοευτίνε: Ο Παλίός
είναί... αλλιως
Με Πάνω αΠό 25-30 έτη εργασίακΠς εμΠείρίας οι
σημερίνόί ΠενηντόρΠδες καί εξΠντόρΠδες κρυβουν μεγάλη υΠεραξία γία τίς εΠίχείρίίσείς, αλλά
καί τίς οικονομίες των κρατων, η οΠοία μΠορεί να
μεταφραστεί σε αΠόδοση Πολλων δίσ. εαν υιοθετηθουν οί βέλτιστες Πρακτίκές γία την αξίοΠοίηση
των δυνατοτΠτων του μεγαλύτερου σε ηλίκία
εργατικού δυναμικού, όΠως δείχνεί έρευνα της
Ρνν€ στίς χωρες του ΟΟΣΑ. >'| 5
[υΠηρεσιακιὶ κυβέρνηση] Γεμάτη η ατζέντα στις 20 μέρες Που μεσολαβούν έως την κάλΠη
Βουνό οι εκκρεμότητες
Τι μέλλει γενέσθαι με τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκΠαίδευ ση
Οι μνημονίακές υηοχρεωσεις Σεητεμβρίου
Βαρύς είναι ο κατάλογος των υΠοχρεώσεων
Που -βάσει μνιιμονίου- ΠρέΠει να διεκΠεραιωθούν κατά τη θητεία τιις υΠιιρεσιακής
κυβέρνησης. Κρίσιμα θέματα, όΠως η Προετοιμασία του Προσχεδίου του κρατικού
ΠρουΠολογισμού για το
2016, αλλά και του μεσοΠρόθεσμου Προγράμματος για την Περίοδο
2016-2019, η υΠογραφή
της υΠου ργικής αΠόφασης Που θα εΠιτρέψει
στον ελεγκτικά μηχανισμό της εφορίας να τιΠοκτήσει Πρόσβαση στο
«ιστορικό» των τραΠεζι- κών μας λογαριασμών,
η Προετοιμασία της φορολογικής, αλλά και της
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι μερικά
μόνο αΠό τα θέματα Που
ΠρέΠει να Προχωρήσουν
«εδώ και τώρα». Μιλώντας συι «Ν», αρμόδιος κυβε ρνΠτικός Παράγοντας
Που μετέχει στην υΠηρεσιακή κυ βέρνηση έλεγε χθες ότι εντολή
της ΠρωθυΠουργού Βασιλικής Θάνου είναι
να Προχωρήσουν όλες οι υΠοχρεώσεις Που
έχει αναλάβει η χώρα με την υΠογραφή του
μνημονίου. Ωστόσο, με δεδομένη την έκταση με τα ΠροαΠαιτούμενα μόνο του Σε
||ληρωμές στο Α"'|'
4- ΣΕΠΤΕΝΒΡ|ΟΥ
298,6 εκατομμυρια ευρω
||4- ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ
335,01 εκατομμυρια ευρω
||6- ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ
336 εκατομμυρια ευρω
Πτεμβρίου -και με δεδομένο ότι όλα τα ΠροαΠαιτούμενα Που ΠρουΠοθέτουν ψήφιση
στη Βουλή δεν μΠορούν να Προχωρήσουνέντονος είναι ο Προβλιιματισμός εντός και
εκτός Ελλάδας σχετικά με το κατά Πόσο κινδυνεύει να μετατεθεί για
τουλάχιστον έναν μήνα
αργότερα η Πρώτη, για
την εΠοχή του 3ου μνημονίου, αξιολόγηση της
ελληνικής οικονομίας.
Με αυτή την καθυστέρηση δεν θα ήθελε να
έρθει αντιμέτωΠο το νέο
οικονομικό εΠιτελείο
Που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές της 20ής
Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, μέσα στα εΠόμενα
Ζ4ω ρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τι μέλλει
γενέσθαι με τον ΦΠΑ
στην εκΠαίδευσΠ. Αρμόδια κυβερνητική ΠΠγή, με τιιν οΠοία συνομίλιισε η «Ν», άφιινε ανοικτό το ενδεχόμενο, με
Πράξη νομοθετικού Περιεχομένου να «Παγώσει» το μέτρο για τουλάχιστον δύο μήνες,
Προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοΠίο και
να διευκρινιστεί -μεταξύ άλλων- κατά Πόσο
η εΠιβολή ΦΠΑ στην εκΠαίδευση αντίκειται
στην ευρωΠαίκή νομοθεσία. >3
[κόκκινα δάνεια] Οι δύο βασικές εναλλακτικές διαχείρισης
Τα υΠέρ και τα κατά
των «κακών τραΠεζών»
Σε εφεδρεία Παραμένει ιι λύση τιις Μιά
ΕΜΠ( για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, ενώ σε Πρώτο Πλάνο βρίσκεται η υλοΠοίιιοιι δράσεων σε σφιχτό χρονοδιάγραμμα
Προκειμένου κάθε τράΠεΖα να αντιμετωΠίσει το Πρόβλημα Που βαραίνει τον κλάδο με
τουλάχιστον 100 δισ. ευ ρώ. Το θέμα της δημιου ργίας νέα δειη1ζ συγκεντρώνει οΠαδούς
και Πολέμιους, αμφότερους με σοβαρά εΠιχειρήματα και μένει ανοικτό για την εγχώρια τραΠεζική αγορά, όΠως ρητώς αναφέρθηκε στο ανακοινωθέν του τελευταίου
ΕυτοἔτουΡ ως «δυνατότητα Που ΠρέΠει να
διε ρευνηθεί». Η εμΠειρία της Ιρλανδίας και
της ΙσΠανίας δεν είναι εύκολο να αξιοΠοιιιθεί στην Ελλάδα. εΠιοιιμαίνει υψιιλόβαθμο
στέλεχος τιις ΝΑΜΑ, της ιρλανδικής Μιά
ραιικ, ενώ και στελέχη συμβουλευτικών
εταιρειών εκτιμούν ότι ο συνδυασμός βαθιάς
ύφεσης, ΠολυΠλοκότΠτας του νομυζού Πλαισίου και του εύ ρους των ΝΡΙ“3 στην Ελλάδα
καθιστούν σκόΠιμο έναν σχεδιασμό Πιο
αΠλό και Πιο εύκολο να υλοΠοιηθεί, κάη Που
και οι ευρωΠαίκές αρχές, η ΤράΠεζα της
Ελλάδος και ο εγχώριος κλάδος εν τέλει
συμμερίζονται. >6
Προσχέδιο ΠροϋΠολογισμού 2016
και νέο μεσοΠρόθεσμο
Πρόσβαση φοροελεγκτών στους τραΠεΖικούς
λογαριασμούς 10ετίας των φορολογουμένων
Εκκαθάριση καθυστε ρούμενων
οφεῶών του Δημοσίου
«Χάρτης Πο ρείας» για αδειοδότηση εΠενδύσεων και
μείωση υΠοθέσεων Που εκκρεμούν στα δικαστήρια
Προετοιμασία για την Πανελλαδική εφαρμογή
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ
Νέο «Ποινολόγιο» εφορίας
και έκδοση εγκυκλίου εφαρμογής
ΕΠιβολή ΦΠΑ στην εκΠαίδευσΠ (ή αναβολή
του μέτρου με ΠΝΠ)
Αναδρομική αύξηση Προκαταβολής
φόρου στις εΠιχειρήσεις
10. Πληρωμή δόσεων στο ΔΝΤ ύψους 1,5 δισ. ευρώ
Οδικός χαρτης για την ανακεφαλαιοποίηση
Ολοκλήρωση ΑΟΚ . _ .
· :ίμ$αΣεΠτεμβρίου). , μ;;
Χ ΗΟλοκλΠρωΠ5Πτ55τοΞ
φιση νόμου για ανακεφαλαιοΠοίηση
- Ἡ 4ίμέσα-Οκτωβρί
με ..  σε!
Ολοκλήρωση αυξήσεως
αλαίου ίτέΠβρίου)
Πυκνωμενη σε ένα κρίσίμο τρίμηνο είναί η Προετοίμασία καί η ολο
ίαρΧές Οκτώβ ρίου)
κληρωση της δίαδίκασίας ανακεφαλαίοΠοίΠσης των τραΠεΖων, αφου
στόχος είναι η ΠραγματοΠοίΠση των αυξΠσεων εντός του Νοεμβρίου,
κειμένου να αρθούν Πρίν αΠό το τέλος του 201 5 οί κεφαλαίακοί
έλεγχοι. >7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα