Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Με να Μπορω
τον ΣΜΜπΜ
σελ.18
Ο τιμοκστ6λογος του κυκλώματος της Μυκ
ΜΜΜ ΜΜΜ 
γω Β|ι|Ι8ςΜ «Μ» 
σελ.5 | Φ Ν
_ _ Ζ|Λ'ΓκΑΓ' έ _ ΤΑ ΒΑΝΑ'- οοΝΤκοι8 ΑΝοιΞΑΝ ΤΗΝ οΡΕΞΗ ΜΝ ΛΗΣΤΩΝ ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡ0Π0ΥΛ0Σ
 2- ὲΜ Ι ' · ~ ·
“ η .- 7 __. ΜΜΜ 708.000 ΜΝ· χ 3 Μ ΜΜΜ
Γ .4 _ γω Ι Ι Ι . ξ ' Ω Ό Ι
 = χ Χ Π"0 ΜΝΗΜΩΝ!" ΜΗΝΩΝ Ι ¦ 3 ΜΝΗΜΗ,
_ ¦ , ¦ ·. .¦ < . Ι κ
 · | ἶἔἔΞἔἔἩ¦ΣἴἔἰἩῦΞΠἐΞἙῖἔΞμἙἔΞἑΞἐ:ἔΞἔῦ“ἔἔἔἘ Ρ Λ ¦ · Έ Χ 8888' 
η ` η Ι
Κ | - : -=ῆ  ¦ .. η Υ· 'Μ °ΡΞΓΜ ί ¦ ὰ*  σελ¦8
/ 7. ., 4 - “ '·  .< ¦ :ω ΜΜΜ" β
7· Ι κ · α _ εε' 00"" . τ|οΡΕοΣ τιΑΝΝ|ΑΣ
¦="κ==ἔἩ 4 > . . κκ _ Ἡ" ν" Ν"ΙΒ"κΒ
ΜΒΜ ΜΝΗΜΩΝ, 2 ώρα · κ '
· . . - επ· Μουν · ο ΜΜΜ(
ΜΜΜ' απο κι ΜΜΜ" ΜΜΜ , Β Ί ΜΜΜ" Μ μ ΜΜΜ Η ΜΜΜ
Ι" σελ' 23 Βρίσκετῳμὸλιε 200 χ·λῳμειρα Μό ιο" Ευζὡνο“5,κο-  › ' ση8,ηΠνῖρωΪηκεΙΠν Ελεωθε
ντΠωΠσυνορΜωΚΜοβωμΗπνΠΓΔΜ! 'σελ_23 ·°Σλ_|2 ν ρ¦ΠηΜελ¦ωκπ (πλω