Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στοχευμένες επιχειρήσεις μετά τα γκάλοπ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ενκΑιΡιε:
4 προγράμματα
του νέου ΕΣΠΑ
για ονέργου5Ι
' ΜΠΕ"
3' Αντον:τον Με
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιοι6ι
ι.3οε επαγγελματίε5
'Ι  Ή. ν ..Η!ιι:ιι!ιιιΞΗΙ[ιΜΜΜΗΜΜπι ἰ1ιιιι!Μ!Μ ιτι“ι·ῶΜιΜι Η Η ΜΗ ΜΗ ι? Η ειιιι;·¦ιιι ωι ?Αϊ 'ΜΜΜ η ΜΜΜ ι ΙΝ 1  Η τι ·~
Η Κένυα δι πΑ0κ. χ! ά κέρδισε
π Τζαμαικα έτσι δεν  Α κ°Μ°νή
κορυφαίε5 ;ἐ=ΤΠΛ ...ΠΑΣ Ν ,
δυνάμει5 ΚΨΜ" . πουθενά Ή '(0' ΗΡΩΝ"
'8 θΞΜ~θ20Β .Ρ γ '9 ' κ π
ι' Κ ι Η.. ιζ” 1] τι ΗΜ ΜΒΜ ·ι Η ι · Η ΜΝ ΗΜΜΥ:Η1'ΜιΜ|πΜΙ!.ιΞι|ιΝἩ¦!Η|[ΡΜΜΝΗΜΗἑἩ'ι|ι|ἱ.ἱΒΞῖι|ιἰ¦*' 'Η ῖΜ]”]ΠΜ “Η Η 'ΜΝΗΜΗ .ι ”ι Μἑ^Ξ¦ΗΜΜ Ἡ 'Ί ~ὶ “ η Η Ἡ'ιΪ' ι "Α "~ 'Μ' ”ἔκ Ρ' 'κι ΜΝ:
ΣΥΡΜΑ · ΝΔ: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ τΑκτικΗΣ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΦΑΣ|ΣΤΟΥΣ
ΣΤΒΧΕΥΜΕΝΕΣ
ΜΕ «ΣΗΜΑ» ΑΠΟ κοΜιΣιοΝ
“ανώνεισε επιχειάήοειε μετά τα γκάλοπ
ιδιωτικά και
φροντιστηρια  " Μ 2 ΔιιΜοκΡΑτικπ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ο  23ο/ο και ΝΔ σχεδιάζουν να β ¦ 8 ι Ι
| Ι προσελκύσουν του8 Ϊ ·' εφ Μαζι σἩ5 εΚλογε5
Προε αναστολπ οδευει ο ΦΠΑ 23% αναΠοφἀσισ[0υ5, ανα- , ΠΑΣΟΚ δι ΔΗΜ^ρ
στην ιδιωτικά εκπαίδευοπ. Β Προσαρμόζονω8 Η"
τακτική του8 μετά τα
γκάλοπ. Οξύτατη ήταν
ΓΥΜΝΑΣ|Α _ ΜΜΜ τι επίθεσπ του Αλ. Τσί- › ν 
πρα κατά του Β. Μεϊμα- 
|"'"|! ΗΜΜΥ ρόκα ενώ ο πρόεδρο8 ΑΛ. τειπι·Αε ο. ΜεϊΜΑΜκπ: Α
|'|| Η! |"'|Σ|||ΣΕ|Σ ἑἘ;:ὲἘζἙ:ἔ:Ξ;: Προσωπικη Σε αυτε8 'Π8 εκλο- Ζ Α^ἔἩ“,°Τ“Τ^
'3 ψιιφου». 3-9 επιθεση κατά γε8 να μη Χαθει ω" εζ05 ο”
μέτωπο Ααφαζάνπ
Ρ Μεϊμαράκπ καμία ψήφοε
ι|""| ΜΝΗΜΗ ,ιἶ ν .τι ων...~ντ· .¦ζ."τ' Ξ π'
Εμφύλιοε Π
μεταναστών ` /
για ένα εισιτήριο
Σε πεδίο μάχπ5 μετατράπηκε το
λιμάνιτπ8 Μυτιλήνπ5. το. 25. 26
ΜΥΤΙΛΗΝΗ