Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ι ΠΟ 0-0 ΕΜΕ'ΝΛΝ ΞΑΝΘΗ ΚΔ' ΑΕΚ
ο Σαββατο
Φ"Μ"Π Ή"
!ιιπισεΒπς
Πανω-.. ήπια·
Σούπερ κουπόνι με Ψ
ιιιιιΜξια και 39 μενα σιιιιᾶκισ "ω Μ 
7 Μ"|"·
Μ"ΝΤΒΥΝ
°Μ  ΗΜεΡΗΣιΑ ΠοιχΗΜΑτικΗ  Μ 
 και ιιεσσσετΞεωσ
& ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
 κΥι>ιΑκιι 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2515 . ΜΑΗ ι,3Ο€ .0ΜωΜπιΜΜΜπ Η Οι ΜΑΜ-ισ Η
- 3 δωματιο ιρι18ισριΔ σαι Μακη
    "ΜΜΜ" Ο Ζσρντίμ «σπρώχνει» τον ΤΡΜΡΕ στον ἔ ΟλιιμιιιΜό
ΙΟι:ιΜιι Μαι ιιτν ΑΜΗΝ-Λι 'ί ¦
- Λ ·μιιι:;ὁααι1ι με μεγαλες
τιιυωΟι;ις στο ωστιιιιΟ, στα)
τιτν ι:λβειιτι_ την ΝιαρΒιηιτι
την ΜΠΟΝ] Μι στν 'ιτιλισ
σῦΜ¦¦ῳἩ“Π
,5, _.
Με μαρια
ι ἘΥιἔεω   Ι ν  8
 ¦ Ξά·ι“αΜἙΜιΦ“ Δ. Β
Άἑέ3ΜΜΜῦ ““ "σως είναι σ 'βαριανός στραικερ ααα «παίζει»
για τα μεταγραφή της τελεσταίας στιγμή ι 5
ο Λιλ για ΝισσεΒι. ταιριαζει Ο Ειμαι · Τι σωετσμσζει Ο ΜΜΟ εν οσα. Μασγερν Ι .χ μ. Ψιιιριο “ω
ο Έπαιξε με τα φωτα, “αι κέρδισε 2-0 τον Λεβαδειαό! Ι! ι . Ἡ“:°3ὅἶ%
“ΜΜΜ που σπασει ΙΙ σφαιρα
- - _ ·Ϊ' Μ" Ε' ' .
_. . Μια ιιιιιιιιισιΜιιιιιιικ.
ΟΜΜοΡΜΒςκοιαΜιωω ' _ η
.σΠΜου ο Μο. «τρωω Μια τσέπη τον Γιαέζω 3 7:' ο