Πρωτοσέλιδο Real News: "Ισχυρή εντολή για κυβερνηση από μηδενική βάση... και για ρήξη με το παλιό καθεστώς"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΠΣΦΠΡΛ ΤΗΣ «Η»
ῦ @@@
. Κ κ.Ψή Η ι;; η ' η
ΠΣ ιιΟι>ΥΟιιιΝΕϋ    Ι Δ Υ Ο* μ Ό' ' " Λι
σι ΜΝ ΜΟΗ ΤΟΝ 2 Ο ι
κΥΟιιιιιιι 
εματα
ΑΡΪόΥΛΛόΥ 354 Το κορυφαίο "ερ'°6'κὁ Μωβ” στην ΜΜΜ
ΣΗΜΕΡΑ: Πω5 ξεκινησε ο Β' ΠΟγκ0σμιΟε Ποῆεμο5,
το ΤΟγμΟιΟ ΟΟφΟῆειΟ5 την περιοδο ιιι5 ΜΜΜ, ιι
χρεΟκΟιιιΟ τικ εῆῇιινικΜ ΟικονομιΟ5 το Ι932. ο <<ΟφΟνιι5
425 ε 4 2 ξ ΟτρΟτΟε» του ΜεγΟῆου ΜεξΟν6ρου και ΟῆῆΟ θεμΟτΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΠΟΤ ΟΣ ΤΟΥ ΑΔ. ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ «Η»
“Μωρή εντΟῆιῖ
για κυβερνιΥσιΥ
ω Με·.μ“ρω“5 μηδενικῇ Βάση
ειιιστρεφει Ύ] ,
στη ΡιΥγιῆῆιι5  ...και για ρΠξιι με το
=ἔἑΞἔνε'αχῇε5 Ο] ~ ΠΟΝΟ καθεστὡ5
μμ Οιιι>οεΟΡ<οΥΕ›ΥΣΥΡιΖΔ ΔΗΛΩΝΕΙ:
σοΖιπΟ για την εισοὁο του5 1 Ο _ έ" ν Ο Ο Ι Ι
στο ψΠΦ06ὲῆτιο Με Νεο5 Διιιι0κροΙι05 Ο ;` γ·  _ “Για Με ω ιινιηι0νιο δεν ειναι οι δεκα εντο“ - * Με. ΜΜΟ Περιθωρι(ι για δι(ιιιρτιγμ(ιτευσιι,
για ιιντισι(ιθμιστιιαι μέτρο, για 6ιιαιιΟτεριι
ιαιιιινοιιιι ιων Βιιρωνκ
Ποι0υ5 ιαιΙιιγορει οτι έριξαν την κυβέρ«Τ . ς νιιοιι και τι ῆεει για Λ(ιφ(ιζςινιι, κων
κω Β! .. 6 ς > ὰ > στιιντ0ιι0ι3ῆου ιαιι Βιιρουφ(ιι(ιι
είναι παιδιά των  · _ ή Ϊ Ο ΣΕΟ. 8-8
κομματικών τους
ΜΜω'|"°|ΜΜ ΝΔ Μ°ΜΜΜΘΠ'
ι - ·
Σ" ΜΜΜ " "Ε Οι ιιΟιιιΥε: ΖΗΤΟΥΝ:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟεΟΟΟΡΜ·ι:
ΜΠσμὡν»
ΑΡΘΡΟ-ΜΗΝΥΜΑ . η · “
ΤΟΥ χΡιιΠΟΥ ΟΜΑΔΩΝ .- · Ι  “Ξ “μέ .τΟ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ° - ., Ι _ ΟῆΟιγιΟ ΥΟ
”ΜΕΖΒ“ΡΨἙΔ9 ««ΚυΒερνῇστε μαι»
“ποιοι ΥΠ0Ν0ΜΕΥΣΛΝ
ιιι ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Α ΜΑΣ
ΜΕ ῖ0 ΠΑΣΟΚ»
Η) ΥΛΛ ΠΣ ΠΜ
«θα Πρέπει να 
μΠορὲοουμ8 να
συνεργαστούμε
και με τον η
 Ξ _ 'Λ Ζ" ^ :ὴ:Ν
Ο ;ΞΎιτζιΜΜΗΞΜἐἐ'ιΙΕΗ .Ψι““'Ν5“~
ΣΕΛ- 18 ι. 4 ΓΗ· “:ι"*ἱ¦·8ΠΜ +ῖ·=ιιιιιῖ-ιιΜιιοι“Μαζι “Με
 γγ Ο · 77 ΓΡΑΜΜΗ Σιιι9ιΞιιι.ιιι: