Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σωωὅ ό( ' · δ 8 γ '# 
Ψτἔ"6νἔμἑβ 1-/Ζ_/-:_| η:“@;
. . . .› ι:
ο Φ ΔΡ. ΦΥΛ. 523Δ ΣΑΒΔΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2Ο]5 Τιμη φυλλου Ἑ,ΒΟ ξ _
- - ι Δ. Ϊ 
ΜΜΜ Ο υ :ο Ωω;
78501 μπω ο Οι)
· Με ΛΕΒΕ|Ακ0 ΑΠΟΨΕ (Ι 9,' 5-Ν82)
ε @Μ@ρΜγὲΜ ὁ' ι _
·_Μῳ@οΜΜσ 
Η · `· ·
ι - Η ΜΑΜ
ι,- " ι ΚΑΙ που:
 ΚΑΙ ΜΑΜ
η ιἰ ο Χωρίς ΦϊϋμΠ° ,
έ ιι _ και ειλικρινείς 
ι · ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑ το
 “Ιβ-Ἡ ' ;. ώ ι
Ψ.: η 084€- οΛγΜιιιΑκἰγ!
Ι Ξ ΡΒ; , (ϊ
Ν | “ . - 
ω “'_' _ οι 3 Εκκι=ΕΜοΤι-ιΤΞ
η ¦ ν
 “' ΕΜΜζρτο θ
.. _ Ί · ι ·ΐ
Υ ' ' ι ι. , ζ'
` γ ' :07 3” '·
. ·_¦.. γ- · .
-ι · Ν Η .·`·“·.“_._ μ.. >
έ γ δ - ὡώ· _ ¦ 
δ· ' · ι . 'ζ
. °| - ο. · - _
Ύ ι..! Ο ι παω(
  =:ες  
ζμ απαντήσει χ χ. _ ` · ' δ
ι· η ζ ιζ:ἴ_`
 ο Σοβ“.“ θ γ Ή · `τρ Σε ΤροχιΑ ΞοΔογ ο ΜΑΜ 
 ι ιι ¦: χ μπι ΣΥΜΒΑ|ΝΕ| Με ΝιοΣΕΒι ι
.ε `“ οι
Ρ ν ι 
· >` ι. 7 ζΡ;·'-·ζ.-. ·4
_ ἔ'ῖ ή 
_ κκ” 9? “
 ' # ι” γ ·- - ·0Πἑφος θυμάται
 ' σκ0λώζειτοσήμερ·
Ω ο' ΜΠΑΣ ΜΙΒ' · ΜΔ: ΜΜΜ Με Με: πιωΜιΕ:
Μ ὶἐΑΑΒΤιΜεΤΩΠιΣογΝ πι ΔικΑιοΣγΝΗ οι ΕΠΑ"ΓΕΛΜΑΤ|ΕΣ ΛΑΣΠ0Λ0Γ0|...»
. Μ“ΐΜ- 6-9 _·ε··'
, , ._ . 4 Λ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα