Πρωτοσέλιδο Έθνος: Εκστρατεία σε κινούμενη άμμο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
`“ 29 Αντονετογ Με
 ν Δ 4 ` ΑΕ. ΦΥΛΛΟΥ: ί0|60
τη  α ι Ξ? 3 ι.Ξοε
Ϊ “ ' ' _ Με 2 ανα: 3.50€
κι κι και: ιἶι μια τα κ ατι: ι-;.· ;
'ΜΗΜ;""Μ""¦ι||Ι|μ"^|' Η;" ΗΜ ιιιιιι1ιιιιιιι ιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜι!ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜι"ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.ιιιιι4ιιιιι=ιιιιικιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιι›ιιιι ιιιιι.ιιιιιιιιιιιιιιι.ιι›ιιιιιειι·ιι:ιι=ιιιιιι ΜΜΜ Μι' Μία; κι Ιι~ Μ τι ιι #4 ι: Η Η Ξ. ι' ει
ΜΕΧΡ| ΚΔ' ΔΥΟ ΧΡ°Ν'Α Μ
ΝΕΑ ειτειΣοΔιΑ
Σήμερα το 7ο 'ΝΟ
ΑΝΑΠΟΦΑΣ|ΣΤΟ| ΚΔ' ΜΕΤΑΚ|ΝΗΣΕ|Σ ΣΤΟ ΕΠ||(ΕΝΤΡΟ ΤΩΝ κοΜΜΑτικΩΝ ΕΠ|ΤΕΛΕ|ΩΝ
ΕΚΣΤΡΛῖΕ|Λ
 σε κινουμενα άμμο
ΕΝῖ|Μ0'|'Αῖ0|
ΔιΑι·Ρι-ικτεε
θ”...· 
. ¦ Χ
κια ΜΠΑΝῖΕΡΑΣ
1 ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: Κλείνει ψηφοδέλτια μετά τι8 _ “ Π· ΧΩΜΑ"
“γΡ|" ι 999Χ9α39515891939μ9ζεινέ0Πρόιρσμμα ι ᾶ Θ  «ΕξΠγΠσεΙ8»
Με Τ0«£θΝοΣ ΤΗΣ "ΜΜΜ Ξ Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗἑΣ: Ξεκίνησε τιεριοδείε8 στην Ξ “ Π- _ 77  για ῖΠν
π τιεριφερεια και ιαφήμιστικιι καμτιανια ε '
_. αν :ΣΣ    ε _εε  χ οΗ8ίιοτε μετα
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ εκστρατεία για τιε κάλτιε8 τιι8 `  λ
20ή8 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε και επίσημα με του8 Π
ανατιοφάσιστουε και τιε μετακινήσει8 να διαμορφὡ- ι «Συνεργατήε» και οχι ιδιοκτή| τιι5 τήε οίί5ιιοτε στον κυιιρο
δήλωσε ο Π. Χαϊκάλή5. 9
νουν ένα τοπίο κινουμενΠ8 άμμου και να βρίσκονται
στο ει·ιίκεντρο των κομματικών ετιιτελείων. 3·8
ειισνΔεε»26 ~ β ι "Ξ  τΡΑιιεΖεε»ι5
"ΚΠΣ" ΜΜΕ! ῖ|Σ 9   ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΒΜ"
Ε"|Μ|ἙΠ'|Ν ωβ|Τ||ΤΜ   ζ' ` ΜΕ|Ρ||2Μ!Ε|Σ
ΜΝ' Η' Ν·ιιιιιιιιιιιιιι|·ιιιιιιιιιιιιιιιιιι¦ιι~ιι|ι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι||ιιι!ιιι|ιιιιιιιιιιιι|ιιιιιιι ίιἩ|Ν|ι|Ἡι| ιι ιι"ιιιιιιιιιιιι "Ἡ Μ|Ι'Μ|||Χ!'ί' :ι ιι ΨΝιιίιΜ“ ιι ιι ' 'ΜΜΜ' ιι Η Μι 'ΜΜΜ κι ~ι 'ιι ¦ ·ι ¦~ι'Ν'~ Μ: ιι
ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ί
Εξι αγάλματα έ
κρυμμένα 
στον βυθό των 
Αντικυθήρων ι
Δυτε8 και αρχαιολόγοι τι
ειιιστρέφουν στο υτιοβρυχιο... Ι
κυνήγι των μυστικών του
διάσημου ναυαγίου. Οι
εικασίεε. τα τεχνολογικά
«άυλα» και οι έρευνε5 με ΠΝΑ ι
στα ευρήματα. 3' ι
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
ΗΜΜστηνΜ