Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΖΕΣΤἩ:ἩλιοΦάνεια σέ ὁλόκληρη τήν χώρα
μέ βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους πού
θα πνέουν μέτριοι στά ήπειρωτικά καί τοπικά
ἰσχυροί στά ανατολικά καί τό Αἱγαῖο. Ἡ θερμοκρασία θά αγγίξει τούς 35 β. Κ.
Σάββατο-Κυριαπή `29-30 Αύγούστου 2015
θεοπίστης ὁσίας τῆς έξ Αἰγίνης. Απόδοσις τής εορτής
τής απότομης τῆς τιμίας κεΦαλῆς πωπω του Προδρόμου.
Ἀλεξάνδρου, '|ωάννου-, Παύλου πατριαρχῶν Κων/Πόλεως.
Πανσέληνος. Ανατολή ἡλίου θ.52'-Δύσις 8.00'
"Ετος 122ον ί Αριθμός Φύλλου 40242 ί Τιμή 1,5 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
ΤηλεΦωνικό κέντρο: 210 8220631, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
εείίετισννε@οτοΠοτ.ςτ
Μυνχάου ζεν
τής πολιτικής
ΣκεΦθεῖτε νά ίσχυε στήν πολιτική ὁ εαπ κανόνας
διαΦάνειας:"Οταν οἱ αρχηγοί τών κομμάτων δίνουν συνεντεύξεις σέ δημοσιογράφους, νά είναι συνδεδεμένοι
μέ συσκευή άνιχνεύσεως ψεύδους. Καί κάθε Φορά πού
έκστομίζουν ένα ψέμα, νά ανάβει τό κόκκινο λαμπάκι
καί νά ακούγεται ένας συριγμός. Καί ένόσω τά ψέματα
- συνεχίζονται, ὁ συριγμός νά έντείνεται!
Φαντασθεῖτε λ.χ., νά ὐιτήρχε ένας τέτοιος ανιχνευτής
στήν συνέντευξη πού έδωσε πρό τριημέρου ὁ κ. Τσίπρας, στήν ὁποία αψηγήθηκε τήν δική του έκδοχή γιάτό
τί συνέβη κατά τό τελευταῖο έπτάμηνο. Ό ανιχνευτής
ψεύδους θά εἶχε πάρει Φωτιά Τό τί εἶπε ὁ άνθρωπος δέν
περιγράΦεται. Ἀπ° αρχής μέχρι τέλους, τό Μπα του
ήταν ἐκτὸς πραγματικότητα. Γιά όλα Φταῖνε οἱ άλλοι.
°Επινοούνται κάποιοι «έχθροί» πού δήθεν θέλουν νά μας
καταστρέψουν, ώστε αὐτός νά παραστήσει τόν σωτή ρα!
'Ορισμένοι εὐρωπαἱκοί «κύκλοι» όποτίθεται ότι εἶχαν
σχέδιο νά θέσουν τήν Ἑλλάδα έκτός Βύρωζώνης, τό
ὁποῖο ὁ ώιος κατόρθωσε νά αποτρέψει! Τό μόνο δικό του
λάθος ήταν ότι άργησε νά τό καταλάβει... '
Τό ἴδιο ἱσχύει καί γιά τόν κυβερνητικό ἑταῖρο τού κ.
Τσίπρα, ὁ ὁποῖος προεκλογικά έδειχνε στόν «μικρό
Αλέξη» πώς νά μήν έκτρσχιάζονται τά τραινάκια °ΒμΦανίσθηκε λοιπόν καί αὐτός σέ τηλεοπτικό σταθμό καί μας
έξήγησε πόσο σημαντική ήταν ή συμβολή τού δικού του
κόμματος για νά μήν «έκτροχιαοθεῖ ή χώρια. Καί ότι χωρίς αὐτόν, ή "Ελλάς θά εἶχε κινδυνεύσει όχι μόνο νά πάει
στήν δραχμή, Με νά βρεθεῖ έκτός Εὐρώπης. Όπότε,
όπως εἶπε, θά είχαμε κατακλύσθεῖ από εκατομμύριο. μεταναστών πού δέν θά μπορούσαν νά προωθηθούν στήν
Εὐρωπαῖκή"Ενωση. Καί έδώ ὁ ανιχνευτής ψεύδους θά
εἶχε πάρει Φωτιά, καθώς τής ὁψίμου «ίντευθυνότητος»
εἶχαν προηγηθεῖ οἱ δηλώσεις περί Κούγκι!
Αλλά δέν εἶναι μόνον οἱ δύο αὐτοί πολιτικοί άρχηγοί πού,θά συνελαμβάνοντο ψευδόμενοι άπό τόν άνι
_ .λΥ8Μ-Εἶνα10ἱ.πεΩΜσωῳοι πολιτικοί=άρχηγοίκαί > 
μή- πλήν έλαχίστων έζαιρέσεων. Εἶναι όλοι τους έθισμένοι στό ψέμα. Μόλις ανοίξει τό στόμα του ένας πολιτικός, οἱ πιθανότητες νά πεῖ ψέματα είναι μεγαλύτερες άπό τό νά πεῖ αλήθειες. Τό βλέπετε στά μάτια τους!
Εἶναι ή Φυσική τους έζις. Θέλουν νά ώραιοποιούν τά
πάντα καί Φυσικά νά ήρωοποιούν τόν ἑαυτό τους. «Ἑγώ
είχα κάνει» λένε διαρκώς καί όταν άναΦέρονται στό _
κόμμα τους «έμεῖς πετύχαμε»! Καί όλοι άνεζαιρέτως
παριστάνουν τούς διά βίου «αγωνιστές».
. Δυστυχώς όμως, καί οἱ ψηΦσΦόροι είναι έθισμένοι
νά ακούνε ψέματα από τούς πολιτικούς. Καί τό κακό
εἶναι πώς μᾶλλον θέλουν νά τά ακούνε, άΦού συνήθως
έπιβραβεύουν έκείνους πού τά έκστσμίζουν."Οταν ὁ Γ.
Παπανδρέου τούς έλεγε πρό ἑζαετίας μέ τόν πλέον
άπροκάλυπτο τρόπο ότι «λεΦτά ύπάρχουν», ένώ ήταν
ἡλίου Φαεινάτερο ότι δέν ΜΜΜ, εἶναι αδικαιολάγητο
ότι τόν ύπερψήΦισε τό 44% τού ἑλληνικού λαού. Εἶναι
δυνατόν νά μήν καταλάβαιναν οἱ ψηΦοΦόροι ότι τούς κορόῖδευε; Τόσο ανόητοι ήταν; Αλλά καί πέντε χρόνια
αργότερα, όταν έΦεραν στήν ἐξουσία τόν νεώτερο Μυνχάουζεν τής πολιτικής, δέν άντελήΦθησαν ότι καί
έκεῖνος τούς ένέπαιζε μέ χειρότερα ψέματα;
Ύπ° αὐτή τήν έννοια, ὁ ανιχνευτής ψεύδους ίσως νά
είναι περιττός. Διότι άΦ° ής στιγμής ὁ έλληνικός λαός
αρέσκεται νά ακούει ψέματα από τούς πολιτικούς του, τί
σημασία έχει ὁ ΜΜΜ τους;Ἡ μόνη Με χρησιμα
της είναι ότι θά τά συνειδητοποιούσαν καί οἱ ίδιοι οἱ πολιτικοί, διότι σήμερα δέν Φαίνεται νά έχουν έπίγνωση
τών ψεμάτων πού μας άραδιάζουν."Βχουν χάσει κάθε
έλεγχο καί ανταγωνίζονται τόν Βαρώνο Μυνχάουζεν...
Συνεδρίασις παγίδα
για τόν Συριζα
Μόλις  βουλευτές δηλώνουν έμπιστοσύνη στόν τι. Τσίπρα
ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, πλέον
αλλεπάλληλες, συγκλίνουν στό
ἴδιο δείγμα. Ἡ απόστασις μεταζύ
Σύριζα καί Νέας Δημοκρατίας μειώνεται συνεχώς. Αὐτό δέν σημαίνει
σέ καμμία περίπτωση ότι ή Ἑλλάδα
ἐπιστρέΦει στήν ἐποχή τού δικομματισμού, όταν ΠΑΣΟΚ καί Νέα
Δημοκρατία έπιχειρούσαν τά έπονομαζόμενα <ωτέρμπυ», μέ πολιτικούς-ποδοσΦαιρικούς όρους, γιά
τήν κατάληψη τής έξουσίας.
"Ομως εἶναι έμΦανές ότι τό κύριο σύνθημα τού Φορέα τής κυβερνήσεως Αριστεράς καί τού άρτι παραιτηθέντος Πρωθυπουργού κ.
Τσίπρα περί αὐτοδυναμίας μόνον
ώς εὐχή γιά τούς κυβερνώντες μπορεῖ νά λογισθεῖ.
Αντίθετα ή κύρια τοποθέτησις
τών ήγετικών ὁμάδων τής Νέας Δη
μοκρατίας, τού «Ποταμιού» καί τού ο
ΠΑΣΟΚ, περί ανάγκης συγκροτήσεως κυβερνήσεως έθνικής συνοχής, δείχνει πολύ πιό ρεαλιστι
κή. Αντιθέτως ή αλαζονεία τού έναπομείναντος, μετά τίς ουνεχεῖς διασπάσεις, Σύριζα περί μονοκομματικής ή έπαναληπτικής τής απερχόμένης συμμαχικής μετά τών Ανεξαρτήτων Ἑλλήνων κυβερνήσεως
δείχνει νά ὁδηγεῖ στήν συνέχεια
τής ρευστότητος γιά τήν χώρα.
“Ο Σύριζα ώς πολιτικό μόΦωμα,
όσο καί άν ὁ κ. Τσίπρας καί ή πολιτική του παρέα δέν μπορεί νά τό
αποδεχθεί, συνεχίζει νῦ άποτελεῖ
τήν κομματική συγκρότηση τού
4% καί οὐχί τού 36% πού πέτυχε
στίς τελευταῖες έκλογές τού
ῦΙανουαρίου. Ἡ κρίσιμη μάζα από
τό 4% αὐτό έχει αποχωρήσει από
τόν κορμό τού Σύριζα καί έχει ήδη
συγκροτήσει τήν «Λαϊκή 'Ενότητα». Τό χειρότερο, οἱ ριζοσπάστες,
αμετανόητοι τής έζόδου τής'Ελλάδος από τήν Εὐρωπαϊκή Ένωση
συμπαρασύρουν πλησίον τους, ώς
«χείμαρρος», στελέχη, μέλη καί
κοινοβουλευτικούς τής κυβερνώσας Αριστεράς, μή έπιτρέ
ποντας στόν κ. Τσίπρα νά έπιχειρήσει μέ πιθανότητες μιά περήΦανη συμμετοχή στίς κάλπες πού ὁ
ίδιος προκάλεσε μέ πολιτικά έπιπόλαιο για τα συμΦέροντα τής χώρας αλλά καί τόν ἑαυτό του τρόπο.
Σήμερα, ὁ Σύριζα έπιχειρεῖ
Συνδιάσκεψη ανακτήσεως τής
συνοχής του. Οἱ πλη ροΦορίες
όμως στα δημοσιογραΦικά γραΦεῖα άναΦέρουν ήδη ότι θα ύπαρςουν έκδηλες εξαγγελίες διαΦοροποιήσεως στήν συνεδρίαση
αὐτή. Διόλου δέν θά πρέπει νά θεωρηθεῖ τυχαίο ότι μόνο 70 βουλευτές από τούς έναπομείναντες
στόν Σύριζα βρήκαν τήν τόλμη νά
διακη ρύζουν τήν πίστη τους στίς
ἱκανότητες καί τό πρωθυπου ργικό
έργο τού κ. Τσίπρα. Οἱ ὐπόλοιποι
έπιμόνως σιωπούν. Καί ή ήγετική
ὁμάδα τού κόμματος, μέ έναγώνιο
τρόπο, συνεχίζει νά αναζητεῖ έπί
πλέον τών 100 νέων προσώπων
για νά συμπληρώσει τά ψη Φοδέλτια τών έκλογών.
Ανάγκη ένιαίας εὐρώπαϊπής
μεταναστευτιπής πολιτικής
Σπασμωδιπά ήμίμετοα οἱ φοάπτες
ΚΑΙ στό μεταναστευτικό, ή
Εὐρώπη αποδεικνύεται κατώτερη
τών περιστάσεων. Εἶναι γεγονός
ότι ένιαία πολιτική γιά τό μεταναστευτικά καί τό προσΦυγικό
δέν ὐπάρχει. Αν καί οἱ συνθήκες
τού Δουβλίνου έχουν τοῖς πράγμασι καταρρεύσει, αὐτό δέν έχει
γίνει συνείδησις στήν Εὐρωπαϊκή Ένωση. Οἱ γραΦειοκράτες
τών Βρυξελλών έζακολουθούν νά
έΦαρμόζουν τήν τακτική τής κατανομής κονδυλίων πιστεύοντας
ότι μέ τά χρήματα μόνον μπορεί
νά άντιμετωπισθεῖ τό πρόβλη μα.
Ἡ κάθε χώρα-μέλος όμως άκολουθεῖ διαΦορετική τακτική, άναλόγως πρός τόν βαθμό στόν ὁποῖο
έπη ρεάζεται. Στά λόγια όλοι κά
νουν έπίδειζη ανθρωπισμού. Κοινή σχεδόν πρακτική όμωςἰεἶναι οἱ
Φράκτες, τά συρματοπλέγματα
καί τά τείχη. -Κατά δεκάδες, οἱ μετανάστες εύρίσκονται νεκροί, όχι
στα Βαλκάνια ή στίς εἰσόδους τών
νοτίων-μεσογειακών χωρών,
αλλά καί στίς πύλες τής κεντρικής Εὐρώπης, ή ὁποία αποτελεῖ τόν τελικό προορισμό τους.
Στίς χώρες έκεῖνες, οἱ ὁποῖες
έκΦράζσυν αποτροπιασμό καί
ανησυχία κάθε Φορά πούι μιά μεμονωμένη καί έν πολλοίς παραπλανητική είκόνα αμαυρώνει τίς
Φιλότιμες προσπάθειες τών ἑλληνικών αρχών καί κυρίως τού Λιμενικού καί τής Αστυνομίας.
Εἶναι αναγκαία ή διαμάρΦωσις
ένιαίας εὐρωπαἱκής πολιτικής.
Πού δέν θά περιορίζεται στό πόσοι
πρόσΦυγες θά καταλήξουν σέ κάθε χώρα. Διότι δέν εἶναι μόνον
πρόσΦυγες αὐτοί πού κτυπούν τήν
πόρτα τής Γηραιάς °Ηπείρου. Πρέπει λοιπόν νά ληΦθούν κεντρικές
αποΦάσεις για τήν ανθρωπιστική
μέν μεταχείριση όλων, χωρίς όμως
νά στρεβλωθεῖ τελικώς ὁ χαρακτήρας τής Εὐρώπης καί τό σύστη μα
αρχών καί αξιών, πού όνομάζουμε
«εὐρωπαϊκό κεκτημένο».
Τά τείχη εἶναι ή μίμετρα. ῦ ΕθελοτυΦλούν όσοι πιστεύουν ότι μέ αὐτά
θά λυθεῖ τό πρόβλημα."Οπως έθελοτυΦλούν καί όσοι βαυκαλίζονται ότι
τό μεταναστευτικό δέν θα τούς αγγί
. ζει. (Λεπτομέρειες σελ. ώ.
Είσπραξις τού ΦΠΑ
από τίς τράπεζες
Αύτομάτως από τίς τράπεζες θα γίνεται ή
ε'ίσπραξις τού ΦΠΑ γιά
συναλλαγές άνω τῶν
1.500 εύρώ. Τό υπ. Οίκονομικων προετοιμάζεται
τεχνικά.
Μειώνεται
ή διαΦσρά
Ψαλιδίζεται ή διαΦορά
μεταξύ ΣΥΡ1ΖΑ καί ΝΔ
κατά τίς δημοσκοπήσεις.
'Οκτώ κόμματα είσέρχονται στήν Βουλή. Μένουν
έξω οἱ ΑΝΕΛ. ΣΕΛ. 8
κλοπές προτομων
στον Πειραιά
'Εκλάπησαν οί προτομές
τῶν Δ. Ροντήρη καί Μ.
Παλλαντίου από κεντρικά ση μεῖα τού Πειραιώς.
ΣΕΛ. 4
θ ί7110θ ΜΜΜ
ΣΕΑ. 2 
“Εχει συμβεί σέ όλους μας. Πάμε
νά περάσουμε από μία πόρτα καί
τήν ίδια στιγμή πάει νά περάσει καί
κάποιος άλλος. Δύο τινά μπορούν
νά συμβούν σέ αὐτή τήν περίπτω
ροὐντες τήν ίδια κίνηση είναι αγενεῖς, τότε θά σπρώξει ὁ πιό δυνατός
ή ό αγενής τόν άλλον καί θά περάσει πρώτος. 'Αν ἀμφότεροι είναι
εὐγενεῖς, θά μείνουν ακίνητα καί θά
ακολουθήσει ὁ έξῆς διάλογος:
«Παρακαλώ, περάστε πρώτος».
«Σάς παρακαλώ. Περάστε
πρώτος ως».
ἄΟχι, όχι, έσεῖς πρέπει νά περάσετε πρώτος».
«Μέ τί λέτε τώρα, δέν τό δέχομαι μέ τίποτα. θά περάσω μετά
από έσάς».
Κάπως έτσι μού Φαίνεται ότι
. ση. 'Αν ὁ ένας ή καί οί δύο έπιχει- ή
Τῆς ἡμέρας ^
Ό δεύτερος πετάει
πρόκειται νά συμβεί μέ αὐτές τίς
έκλσγές. Σέ προηγούμενες έκλογές
είχαμε συνηθίσει νά βλέπουμε τόν
πιό δυνατό νά σπρώχνει τόν πιό
αδύνατο γιά νά περάσει πρώτος
στά ποσοστά τών ψηφοφόρων.
Αὐτή τή Φορά μού Φαίνεται ότι δέν
θά σπρώχνει κανείς νά περάσει
πρώτος. θά προτιμάει νά προσφέρει τήν πρωτιά στόν άλλον, έπειδή ὁ κερδισμένος θά είναι αὐτός
πού θά έρθει δεύτερος!
Κάνω αὐτή τή σκέψη έπειδή
νομίζω ότι ἐκεῖ πού έχουν Φθάσει
τά πράγματα στόν οίκονομικό τομέα, κανείς δέν θά ήθελε νά κερδίσει
τίς έκλσγές, νά σχηματίσει κυβέρνηση καί νά αναλάβει τό δύσκολο
έργο τής έΦαρμσγής τού τρίτου
μνημονίου μέ τά μέτρα καί κυρίως
μέ τίς μεταρρυθμίσεις πού πρέπει
νά γίνουν γιά νά βγεί ή χώρα από
τό αδιέξοδο. Δεδομένου ότι ό λαός
δέν δείχνει κατανόηση έπειδή έχει
συνηθίσει στή χαλάρωσ1η καί στήν
διαΦθορά έπί τόσα χρόνια, όποιος
αναλάβει τήν κυβέρνησή θα πρέπει
νά πραγματοποιήσει τούς άθλους
τού 'Ηρακλέους για νά τά Φέρει
βόλτα. θά προκηρύοσανται απεργίες, θά κλείνουν τά σχολεία, θά
γίνονται καταλήψεις στα ύπουργεῖα, θά παραλύουν οί πόλεις μέ
διαδηλώσεις καί αλλά τέτοια πού
θά τόν Φθείρουν μέχρι ἑξρντώσεως.
Τό μυστικό τής έπιτυχίας, λοιπόν, γιά τίς προσεχείς έκλογές
είναι νά καταΦέρει κάποιος άρχηγός κόμματος νά βγεῖίδεύτερος!
Αντί νά σχηματίσει αὐτός κυβέρνηση, θά άναλάβει τήν αξιωματική ανττπσλίτευση. "Η δουλειά από
αὐτή τή θέση είναι ό,τι1εὐκολότερο μπορεί νά έπιθυμεῖ ένας πολιτικός. Χωρίς νά κάνει τήν παραμικρή προσπάθεια, κάθς ήμέρα θά
τού προσφέρεται τουλάχιστον
μία εὐκαιρία γιά νά άσκεῖ κριτική
στίς αποφάσεις τής κυβερνήσεως,
νά έπιδεικνύει εὐαισθησία γιά τόν
λαό, νά ζητάει έλαΦρύνσεις τών
Φόρων καί αὐξήσεις τών μισθών
καί γενικά γιά νά καταχειρσκροτεῖται στή Βουλή καί νά κερδίζει
όπαδούς στόν λαό πού θά τόν
βλέπει ώς σωτήρα του! 'Ενώ δηλαδή έκεῖνος πού θά έχει βγεί
πρώτος καί θά κυβερνάει θά χάνει
συνεχώς έδαφος, αὐτός πού θά
έχει βγεί δεύτερος θά ανεβάζει συνεχώς τά ποσοστά τής δημοτικότητάς του καί θά είναι ό πραγματικός πρωταγωνιστής πού θά δοξάζεται στή χώρα! Τό ζήτημα
είναι πώς δέν Φαίνεται καί τόσο
εὐκσλο πράγμα νά έξασΦαλίσει
κανείς τή δεύτερη θέση σέ αὐτές
τίς έκλσγές.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
. Τα μή ἐπανδρωμένα τῆς
Μιά οἱκουμενιπή
πυβέρνησις
ΓράΦει ὁ Κώστας Παωχλιμίντζος 
Η ΥΠΗΡΕΣ|ΑΚΗ Κυβέρνησις πού ὁρκίσθηκε
χθές είναι οίκουμενική μέ τήν πλήρη έννοια τού
όρου: Διαθέτει 'Υπουργούς των κυβερνήσεων
Σημίτη (Ν. Χριστοδουλάκης), Κάραμανλή (Π.
Μολυβιάτης, Χ. Ζώης), Σαμαρά (Κ. Μουσουρούλης), Τσίπρα (Τ. Αλεξιάδης, Π. Νικολούδης). Περιλαμβάνει επίσης 'Υπουργό πού είχε ύποδείξει
ὁ Φώτης Κουβέλης (Α. Μανιτάκης) στήν συγκυβέρνηση 2012-2013, αλλά καί πρώην κυβερνητικό στέλεχος των Ανεξαρτήτων 'Ελλήνων (Φ.
Τσαλίδης). Στελεχώνεται δέ άπό έγνωσμένης
αξίας ανθρώπους τού πολιτισμού (Μ. Λαμπράκη-Πλάκα), τής ίατρικής (Αθ. Δημόπουλος), τού
δικαστικσύ κλάδου (Δ. Μουστάκας), του άκαδη μαϊκού χώρου (Σ. Φλογαίτης, Μ. Σπουρδαλάκης), των 'Ενόπλων Δυνάμεων (Ί. Γιάγκος) καί
άλλες προσωπικότητες με κύρος. Διατρέχει
ὁλόκλη ρα σχεδόν τό πολιτικό Φάσμα - τού ΚΚΕ
καί της Χρυσής Αύγής έξαιρσυμένων.
Λαμβάνοντας ύπ' όψη καί τίς τελευταίες δηλώσεις των κ. Τσίπρα καί Μεϊμαράκη περί μετεκλογικῶν κυβερνητικών σχη μάτων, ή ύπηρεσιακή Κυβέρνησις μοιάζει μέ προάγγελσ αὐτῆς πού
θά όρκισθεῖ-έκτός άπροόπτου- στίς 22 Σεπτεμβρίου: Μιά «ὁμάδα» εύρύτατης αποδοχής, μέ
στελέχη πλειόνων κομμάτων, αλλά καί προσωπικότητες μέ άποδεδειγμένες ἰκανότητες καί
αξιοπιστία, πού δέν θά προέρχονται από· τήν
ένεργό πολιτική σκηνή. Μιά κυβέρνησις εύρείας
συνεργασίας, τήν ὁποία έπιζητεῖ ὁ κ. Μεϊμαράκης καί αποδέχεται ὁ κ. Τσίπρας, διευκρινίζοντας όμως ότι ὸ ,ίδιος δέν θά ἡγεῖται αὐτῆς.
Με”... · Με βόμβα το τι
Παγκόσμιου Πολέμου βρέ
Ε|ΔΡίΣΟΥ^ἄ θηκε στήν Κολωνία. Τήν
βόμβα βάρους 226 κιλών
Π Ρ|ΕΡ^ πού εᾶε ρίξει αμερικανικό
μαχητικό εντόπισαν
ἐργάτες καί γιά νά ἐξουδετερωθεϊ χρειάσθηκε να
απομακρυνθούν από τίς
στα τους πολλοί άνθρωποι, νά αποκλεισθοι7ν δύο
γέφυρες να ακυρωθούν οιδηρσδρομικά δρομολόγια
καί νά κλείσουν οί δρόμοι
πού συνδέουν τήν Ρώμη
μέ τήν Φλωρεντία. Ως πότε αραγε θά βρίσκουμε
βόμβες τού 740;
ο 'Η αστυνομία τής Πολιτείας τής Βορείου Ντακότα, στίς ΗΠΑ, είναι ή
πρώτη πού θα αποκτήσει
εξοπλισμένα μή ἐπανδρωμένα αεροχήματα. Παρ'
ότι ή σχετική αμερικανική
νομοθεσία προβλέπει ότι
αστυνομίας δέν πρέπει νά
φέρουν όπλισμό, οί πολιτειακές αρχές τής Βορείου
Ντακότα ξεπέρασαν τό Ι Ζ | |
ο Τον θυμάστε τον Κνουπ
πρόβλημα ἐξουστοδοτώντας τήν αστυνομια νά τοποθετήσει στα αεροχήματα «μή θανατηφόρα»
όπλα. Πολλές κατηγοριες
τέτοιων όπλων εἶναι σήμερα διαθέσιμες, απλούστερα από Τα ὁποία είναι
αὐτά πού εκτοξεύουν βλήματα από καουτσούκ.
Ο σε πρώτη φορά στα
χρονικά οί χρήστες τού
Ρεοούοοκ ξεπέρασαν τό
ένα δισεκατομμύριο σέ μία
μόνον ἡμέραι! Τό ρεκόρ
ανεκοίνωσε ο ιδιος ὁ ίδρυτής τού Ρεσσύοοκ, Μάρκ
Ζάκερμπεργκ. Ἐξή γησε
ότι στίς 24 Αύγούστου
«ένας στούς ἐπτά ανθρώπους στήν Γ ή χρησιμοποίησαν τό Ρεοσόοοκ
για νά συνδεθούν μέ τούς
φιλους καί τήν οίκογένειά
τους»._ Τό κοινωνικό δίκτυο ἑπεκτείνεται τώρα
στήν Αφρική, στήν Ασία
καί στήν Νότιο Αμερική,
καθώς οί ΗΠΑ, ή Εύρώπη
καί ή '7νδία θεωρούνται
οχεδόν κορεσμένες αγορέςί
Ήταν τό πολικό αρκουδάκι τού Ζωολογικοι7 Κήπου
τού Βερολίνόυ πού προκάλεσε συγκίνηση όταν
πνίγηκε, πέφτοντας σέ λίμνη τό 2011, σέ ήλικία 4
ἐτῶν. Τότε τό πόρισμα
έλεγε ότι ὁ Κνούτ έπαθε
ἐπιληπτική κρίση λόγω
έγκεφαλίτιδος. Τώρα οί
ἐπιστήμονες ύποστηρί,ζουν ότι ὁ Κνούτ έπασχε .
από μιά αύτοάνοση μορφή έγκεφαλίτιδος, ίδια μέ
αὐτή τών ανθρώπων. Τόσο έμοιαζε μέ ως
ο Καί ή ζωή συνεχίζεται... 'Ἐνας φεύγει, ένας
έρχεται. ”Ετσι στόν Ζωολογικό Κήπο τής Πράγας
γεννήθηκε ένα. .. ζεμπράκι. Μόλις χθές τό πρωί
ήλθε στόν κόσμο, αλλά
περπατάει, ἔστω ατσαλα κολλημένο πάντα στό
πλευρό τής μητέρας του!
Εἶναι πολύ μικρό ακόμη
καί δέν ξέρουμε έαν είναι
αγοράκι ή κοριτσάκι!
Πάντως είναι όμορφο!
ύλρθρο
τού ῦΙωάννου Μ. Ασλανίδη
,Αρθρο τού κ. ,|ωάννου Μ. Ασλανίδη μέ τίτλο
<<Ἡ μάχη στόν Γράμμα καί τό Βίτσι» δημοσιεύεται στήν σελίδα θ.