Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κυβέρνηση 4ετίας "ψηφίζει" η αγορά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.ηαΡτοτηΡοτίκί.8τ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·|
ΚΔ' ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.861
Ευάγγελος Μεϊμαράκης
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
Κλάους Ρέγκλίνγκ
ΜΕΓΑΛΗ
ΑΥΞΗΣΗ
κΕί>ΔΩΝ
εΠίκεφαλής του ΕυρωΠα”ίκου Νηχονίσμου Σταθερότητας
σήμερα στη Ν
ΔΕΗ: Ενίσχυση μεγεθών,
μΠόνους στους συνεΠείς
Αυξηση εσόδων καί κερδών κατέγραψε το Πρωτο
εξάμηνο του έτους η ΔΕΗ. Ο κυκλος εργοσίων
αυξήθηκε κατά 2,8% καί δίομορφωθηκε στο
2.9ί 3,3 εκατ. ευρω. Σημαντίκά οίκονομίκά οφέλη
γία τους καταναλωτές χαμηλής καί μέσης τάσης της
εΠίχείρησης εΠέρχοντοί με την εφαρμογή της νέας
τίμολογίοκής της Πολίτίκής, αλλά καί με το Πρόγραμμα εΠίβράβευσης γία τους συνεπείς οίκίοκους
καταναλωτές. >ί 3
«Κλήρωσε» αυξημένα
έσοδα γία τον ΟΠΑΠ
Στην ενίσχυση Πωλήσεων, στον Περίορίσμό του
κόστους καί στην αυξηση του δείκτη ίκονοΠοίησης
των Πελατων της εστίάΖεί η στροτηγίκή της ΟΠΑΠ
Α.Ε. Τα έσοδο του οργανίσμου στο ο' εξάμηνο
ανήλθαν στα 2,16 δίσ. ευρω, αυξημένα κατά ί 3%
σε ετήσίο βάση. >'| 2
ΦΠΑ: Στο ί 3% ο συντελεστής
κρεάτων καί υΠοΠροίόντων
Ολα ονεξοίρέτως τα κρέατα καί τα Ποροσκευάσματα αυτων υΠάγονταί -κοί μάλίστο οΠό τίς 19
Αυγουστου- στον συντελεστή ΦΠΑ του ί 3%, δίευκρίνίζεί εγκυκλίος της Γενίκής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων, μετά την ολίγοήμερη μετάταξη
στο 23% του μοσχαρίσίου κρέατος. >9
««Εοο|.5ΑΕΕ» γία ασφαλείς
ηλεκτρονίκές συναλλαγές
Κοίνή δράση γία την εμΠέδωση των ασφαλών
συναλλαγων στο ηλεκτρονίκό εμΠόρίο ονολομβάνουν η ΥΠηρεσίο Δίωξης Ηλεκτρονίκου Εγκλήματος
καί η Ελληνίκή ΣυνομοσΠόνδία ΕμΠορίου καί ΕΠίχείρηματίκότητας (ΕΣΕΕ), υλοΠοίωντος την καμΠάνία
<<Εοο|_5ΑΕΕ»_ >9
Ρνν£: Νεγολυτερη κίνητίκότητα
στίς Πωλήσείς δανείων το 2θί θ
Εντός του 2016 ονομένεί η Ρνν£ μεγαλυτερη κίνητίκότητα στη δίοχείρίση των μη εξυΠηρετουμενων
δανείων οΠό τίς ελληνίκές τράΠεζες, με την ευρωΠο'ίκή αγορά Πάντως να «τρέχεί» με Πρωτοφανείς
ρυθμους. Γία το συνολο του 20ί 5 υΠολογίΖετοί σε
ί 50 δίσ. ευρω η ονομαστίκή οδο των χαρτοφυλακίων Που θα μεταβίβοστουν, σημείωνοντος ετήσίο
αυξηση της τάξης του 60%. >4-5
Νέα τραγωδία με 50
νεκρους μετανάστες
Ο θάνατος των 50 μεταναστών μάς υΠενθυμίΖεί ότί
ΠρέΠεί να οντίμετωΠίσουμε γρήγορα το Ζήτημα της
μετανάστευσης καί αυτό να γίνεί σε ευρωΠοί'κό
Πνεάμο, δήλωσε η κογκελάρίος Α. Μέρκελ, στη
σύνοδο της Ε.Ε. καί χωρων των Δυτ. Βαλκανίων,
Που ΠρογματοΠόίείτοί στη Βίέννη. >23
[ΣΕΒ] Η μόνη ΠρούΠόθεση ταΧείας εξόδου αΠό το μνημόνιο είναι η εφαρμογή του
Κυ βέ ρνηση 4ετίας
«ψηφίζει» η αγο ρά
Το βλέμμα σαιν κάλΠη έΧουν στραμμένο
αΠό Χθες όλες οι Παραγωγικές δυνάμεις
της Χώρας ΠροσβλέΠοντας ότι στις 20 Σετττεμβρίου θα αναδειΧθεί ιοΧυ ρή κυ βέρνηση, η οΠοία θα αΠολαύει της αΠαραίτητης σαίριξης, ώστε να Προωθήσει τα
συμφωνηθέντα με τους δανειστές, αλλά
και τις μεταρρυ θμίσεις Που Περιλαμβάνει
το 3ο μνημόνιο. Δεδομένου ότι η υΠηρεσιακή κυ βέρνηση δεν αναμένεται να Προ
ωθήσει κανένα αΠό τα θέματα της συμφωνίας Που οηοτελούν και «Προοηαιτούμενα» για την αξιολόγηση του Οκτωβρίου,
είναι σαφές ότι η καινού ργια κυ βέ ρνηση
θα έΧει ελάΧιοτο Χρόνο στη διάθεσή της
για να λάβει σοβαρότατες Πολιτικές αΠοφάσεις. Ηδη αΠό τις Πρώτες εβδομάδες
διακυβέρνησης θα ΠρέΠει να Προκύψει:
1. Το οριστικό ΠροσΧέδιο του ΠρούΠολογισμού για το 2016, το οΠοίο θα ΠρέΠει
να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Οκτωβρίου μαζί με το μεσοΠρόθεσμο Πρόγραμμα. Ζ. Το ασφαλιστικό νομοσΧέδιο, το
οΠοίο -μεταξύ άλλων- θα Περικόψει τη
συνταξιοδοτίκή δαηάνη κατά του λάΧίστον
1% του ΑΕΠ. 3. Το νέο φορολογικό νομοσΧέδιο με σειρά αλλαγών, ακόμη και σαιν
κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των
φυσικών ΠροσώΠων. >3
Π Πρώτη γυναίκα ΠρωθυΠουργός της Ελλάδας
ΥΠηρεσίακή ΠρωθυΠουργός ορκίστηκε Χθες (η Πρωτη γυναίκα στην ελληνίκή Πολίτίκή
ίστορία) η κ Βασίλίκή Βάνου καί στη συνεχεία ανέλαβε τα νέα καθήκοντά της στο Μ@αρο
Μαξίμου. Η υΠηρεσίακή κυβέρνηση θα ορκίστεί σήμερα στίς ί 3:00. ΥΠουργός Οίκονομί
κών αναμ@εταί να ορίστεί ο εκ των εΠίκεφαλής της δίαΠραγμάτευσης με την τρόίκα
Γίωργος Χουλίαράκης. ΥΠουργός Οίκονομίος θα τοΠοθετηθεί κατά Πληροφορίες ο Νίκος
Χρίστοδουλάκης, Πολοίός «τσάρος» της Οίκονομίας της κυβέρνησης του Κ. Σημίτη.>3
[έρευνα]
ΕΠί τα Χείρω
οι Προ βλέψεις
ΠτωΧεύσεων
Την εΠιδείνώση του εΠιΧειρηματικού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα
αΠοτυΠώνουν οι εκτιμησεις για
την Πορεία των ητωΧεύσεων φέτος
και το 2016, με βάση μελέτη της
ΑτταάΠι8. Μετά την αύξηση κατά
3% των ΠτωΧεύ σεων για το 201 4,
το Ποσοστό αναμένεται να φθάσει
φέτος το 9% και να διαμορφωθεί
στο 6% το 2016. Είναι ενδεικτικό
ότι το Προηγούμενο τρίμηνο η
Πρόβλεψη ήτανγια σταθερό αριθμό τττωΧεύσεων έναντι του 2014,
για Πρώτη φορά αΠό το 2007, και
η εκτίμηση αυιή ανατράΠηκε εΠί
τα Χείρω. Η ελληνική, αρνητική,
εΠίδοση σε συνδυασμό με διάψευση των εκτιμήσεων για Βέλγιο
και Γαλλία «έριξαν» ης εΠιδόσεις
του συνόλου της Ευρωζώνης. >6
[θέμα] Το Χρονικό της διαμάΧης για τα μεταλλεία της Χαλκιδικής και τα υΠόλοιΠα κοιτάσματα στη Β. Ελλάδα
ΨάΧνοντας Χρυσό εηί τριάντα Πέντε έτη
Τριάντα Πέντε ολόκλη ρα Χρόνια κρατάει
η έριδα γύρω αΠό τα μεταλλεία Χρυσού
της Χαλκιδηςής αλλά και τα υΠόλοιΠα κοιτάσματα σαι Β. Ελλάδα. Πρόκειται για έναν
σκληρό, διαρκή Πόλεμο στο εσωτερικό
υις Χώρας, με διεθνείς Προεκτάσεις για
τον ορυκτό Πλούτο της. ΑΠό τη Χαλκιδική
του 1930 και την Πρώτη εκμετάλλευοη
μικτών θ ειούΧων κοιτασμάτων σαιν Κασσάνδρα, η Χρονική αΠόοταοη είναι τεράστια, αλλά και οι ανηξοότητες για μιν ελληνική μεταλλευτική και εξο ρυκηκή βιομηΧανία οΧεδόν Παρόμοιες. Νέα δεδομένα
βάζει σαιν αντιΠαράθεοη της Ελληνικός
Χρυσός με το υΠου ργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης η θετική αΠόφαοη του
ΣτΕ σε Προσφυγή της εταιρείας. >14 - 1 5
Πίσω στο 200" ΜΜ°ς Μ' 'ΜΜΜ
[|ωδόσαςΙ
200.000
εΠέστρεψαν
οί καταθέσεις
Σε εΠίΠεδο Χομίιλότερο οΠό
εκείνο του 200ί , όταν η
Χώρο είχε νόμίσμα τη
δραχμή, κοτροκυλησον οί
τροΠεδκές κατοθέοείς των
νοίκοκυρίων στο τέλος του
Περοσμένου |ουλίου.
Ο ρυθμός μείωσης, Πάντως,
«φρένορε» τον
Προηγούμενο μήνα λόγω
των φωτα' τοίιττο|Ξ. > 4-5
100.000
Νοέ. Δεη |αν. Μάι ίσον.
Φεβ. Μάρ.
Σε εκατ. ευρω
|οί]λ.
Δεύτερη
ευκαιρία
δίνει το ΙΚΑ
Μία δεύτερη και τελευταία ευκαιρία σε όσους οφειλέτες έΧασαντη ρύθμιση των ί 00 δόσεων,
κυ ρίως μετά την εΠιβολή των
κεφαλάιακών Περιορισμών, δίνει το ΙΚΑ, αλλά και το Κέντρο
ΕίσΠραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα