Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
κΑΡΒΕΛΑΣ - ΠΑΝ |Α
Σ8 ΜΜΟ ΜΜΜ κοκ ω Πρωί, ΜΝ Μ ΜΒΜ ΜΝΗΜΗ
'σελ.5
ΜΒΜΜΜΜΠΜ ΠΜ" Β^Σ'^'ΚΗ θ^Νογ
Ο Ι ·  ·
 "ἩἩ=Β Η πιο ΜΙ" _ ¦ ΜΙΝΙΜΟ
Ί Ι “'“'ἑ" Ι  .~ 5 Π ·""
"“"'°"'Μ» ΕΜπνΠΜὶ χ"κ8" 3 ~ __ ' :Κ Μ" "ο Μ
Μύ|'|"| ""ωΒ"_ Μο" Μπι", ή ζ χ Ψ”"Μ|!θ!"
Ι Ι Ι <- ~ 'Δ μ οΠρωτοκωμονο ικ
Μ"8"°|""| _ "°""Μ λ 8 8|""|κ|"81"   Ϊ   μοντεί0τουθεοὐΑ¦ἰλἐἶὲ
· σελ. 25 _. Ι --` να στην Αθήνα.
σελ. Ί5 4 7 :ϊ