Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ντιμπέιτ διαρκείας από τους δύο αρχηγούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κέρδη αηό
|σηανία. ιταλία
και Γαλλία
7 = | | Π Σ »ιο-25
ι..των:ιιι:ιιιιτιηιιη γινω·κιιι~ιιιιιιιιΜινι τι ιι Μιμή 
_.. ||||||||||!'ΗΙΜΜΝΗΜΗ!"'ΡΜΜΜ"κ'ΜΜΜ||||¦!|Ν|||¦||ΪΙ|;||||||ί'Ι|Ξ|ί'!|ἰ||||'Ι||'!||ὶί|.|¦.ί||"||||!¦'||Ι'ΙΙ||'1||||||||!'||,||·|'ΊΙ||¦||||'|ί'!ΙΝ'!Ι||||||||!|!|Ἡ'Μ'!!|Ν|!|'|ί|ίίι!ἰ'|!Μ!!'|ἩΞΕ|¦ίίΜΗ|!ΞΗΜΗΓΓ!!Ν:ΜιΜΜΜ.Ι "
>ηΑΡΑεκενΗ
28 ΑντονΣτον εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: τοι59
'.30€
Αηοκλεισμόε
Το φαινόμενα Ι Ο θρύλοε
;%820Μ ζ σοκ για τον κληρώθηκε με
ξανα ·· Ϊ  .. Παναθηναϊκό δύο «θηρία»
26 Ι . αεί? .. , τα πιο
ιίί!!!¦“|ι|' 'ΜΝΗΜΩΝ Η Ε|.ἰ'ίί|!¦¦ΜΙ~|ί ὅ; ιιιιιιι·ιι·ιιιι“ Η ΜΝΗΜΗ'Ἡ;"ίίί||ί|'|¦|'|ύ!'|'ι|ὶ||||ἱ|Η|||||ζ|| ||.¦!'||||¦||||ί" !|ί!ἰ||||||'||ιἱ| ἰ|'|¦|||"|||||"' ιιιινιιιιιιιιΝΝ.ιιιιι |||||||"|||ί!|ί'ἰ:|||||¦||Ι¦|¦|'ἰ || Η ΜΝΗΜΗ! Η ἰ|~ί|¦'¦|ί|!||| ι' Η ί|||Η|||¦ΙΗ||~||:Η |||ί||||||'|ι'| || ΜΝΗΜΗ Η || ΜΗΝΗΜΑ" Η ΜΝΗΜΩΝ Ξ“ κι
ΣΚΛΗΡΟ ΡΟΚ ΠΑ 24 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΣ|ΠΡΑ · ΜΕ'ι'ΜΑΡΑκι-ι
ΜΜΜ".
“ ' Ι Ι “ 4 :
 διαρκειαε αηο Ι : 
Κεραμεικό 8 ·' “ °
ω0"5 Αέρ"8ε8 «Ποιον εμπιστεύεστε για να διαπρα- «Εγώ δεν θα σαε πω ψέματα.
Μοναδικό ευρήματα στο γματευτεί και να βγαλει τη χώ- Η πρωτιά Με Νέα Δημοκρατίαε
κέντρο Με Αθήνο$. 34 α από τη δύσκολη θέση;» εγγυάται τη σταθερότητα»
Ε ντιμπέιτ διαρκεία8 φαίνεται ότι θα εξελιχθεί η Προεκλογική αντιπαραθεση των δύο βασικών μονομακων, του Αλ. Τσί
Γ|^ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ πρα και του Β. Μεϊμαράκη. καθώε Πριν και από την επίσημη Προκήρυξη των εκλογών έδειξαν αποφασισμένοι να συνεχί·   σουν το... σκληρό ροκ μέχρι και την ημέρα τη8 ΜΜΜ στι8 20 Σεπτεμβρίου. Ο Αλ. Τσίπραε εΠιμένει στο δίλημμα «Ποιον εμπι°| στεύεστε να κυβερνήσει», ενώ ο Β. Μεϊμαράκηε τονίζει ότι η Πρωτιό τη8 ΝΔ αποτελεί εγγύηση για τη σταθερότητα. Φ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . , . . , . . ..
Εκ"||ΔΕ"|κΜΣ εΑ:ιΛικΠ όλων “ Δ. κοντεονΜηΑ:
28 Ι Ι
Ανελα βε Εηιθεση σε
η υηηρεσιακη ΣΥΡ|ΖΑ και
ηρωθυηουργοε Λαφαζανη
Σήμερα ορκΖονται οι υηουργοί. Δριμεία εηίθεση στον
Στο Οικονομικών ο Γ. ΣΥΡΜΑ αλλό και στη Λαϊκή
Χουλιαρόκη5. Εσωτερικών ο Ενότητα από τον γ.γ. του
Αντ. Μανιτόκη5. 3. 40 κκε Δ. Κουτσούμηα. 9
ΣκονΡιεΣ
«ΠΡἑσἑνο» 8Ἡ2Μ“ «ΕΠΙ Ε|ΜΛ| θ ΜΗΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ θ"8||θΒΕ» 
αηο τ για
Το μεταλλεία εηι2τΡοση ήπιαν τελον: ' τα: ' ΑΠΌ ΣΗΜΕΡΑ
Εκρινεσβόσινοτ0νΠλόκ0 Μπόνου8 από τη ΔΕΗ τ' Ι Και νέε8 μειώσετε
του υηουργείσυ. 27
σε καλοπληρωτέ8 29 μ 2 κ, ~ στιε συντόξειε ω