Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ: Αίθριος καιρός σέ όλη τήν χώρα
μέ βόρειους βορειοανατολικούς άνέμους πού θά
άγγίξουν τά 7 μπωφόρ στό Αἰγαίο. Ἡ θερμοκρασία θα Φθάσει στά κεντρικά ήπειρωτικά τούς 35 β.
πνέουν μέχρις 6 μπωφόρ στά ήπειρωτικά καί Θε ”
Παρασκευή  Αύγούστσυ 2015 ~'
' Μωύσέως ὁσίου του Αίθίοπος, γ
Διομήδους, Λαυρεντίου μαρτύρων, ίΕζεκίου.
Σελήνηι14 ἡμερών
”Ετος 122ον ί Αριθμός Φύλλου 40241 | Τιμή 1,5 €
Αμερικής 9, ΓΚ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 3248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 210 3227870
οετίειιεπε@οτεΠεί.ςτ
Επτά πρωθυπουργοί
ἐντὸς έξαετίας
'Η κ. Βασιλική Θάνου, πού ὑπό τήν ἱδιὸτητα τής
προέδρου τού Ἀρείου Πάγου ὁρκίσθηκε χθές ύπηρεσιακή Πρωθυπουργός, είναι ή έβδὸμη Πρωθυπουργός
τής Ἑλλάδος ἐντὸς τής έξαετίας 2009-2015. Προηγήθηκαν κατά σειράν: Κ. Καραμανλής, Γ. Παπανδρέου,
Λ. Παπαδήμας, Π. Πικραμμένος (έπίσης ύπηρεσιακός), Ά. Σαμαράς καί Ά. Τσίπρας. 
Παλαιότερα, τό Φαινόμενο τής συνεχούς έναλλαγής
πρωθυπουργών παρετηρείτο στήν°Ιταλία, έξ ού καί στήν
πολιτική διάλεκτο άπεκαλείτο «ἱταλοποίησις»."Ομως τά
τελευταία χρόνια, ή πολιτική ζωή στήν °Ιταλία έχει
μαλλο“ ν έξομαλυνθεί καί πάντως είναι σταθεράτερη άπό
ότι στήν°Ελλάδα 'Επομένως έφεξής, ὅταν θά ἀναφέρεται κάποιος στήν πολιτική άστάθεια, θά μιλάει γιά
«ἑλληνοποίη ση» τής πολιτικής ζωής!
Γιάνά φθάσουμε στό άπίοτευω από ρεκόρτών έπτά
πρωθυπουργών ἐντὸς έξαετίας, πού μετά τίς έκλογές προφανώς θά γίνουν όκτώ, έπρεπε νά διενεργηθούν -πάντοτε
Μάς ἔσω που βωλειπικἑς Μ έα Μετρό
ωρες. Οἱπρώτες έγιναν τήν 4η Όσιοβρίου 2009, οἱ έπόμενες μετάάπό2,5χρόνιατήν6η Μαΐου 2012, κατόπινοἱ έπαναληπτικές τήν 17η °Ιουνιου| 2012, όστερατήν25η'Ιανουαρίου 2015 πάλι μετά άπό 2,5 χρόνια καί τώρα τήν 20ή Σεπτεμβρίου μετά τήν παρέλαση! μόλιςόκτώ μηνών.
"Οικτις έχουμε κατ' έπανάληψιν τονίσει, τό σκηνικό
αὐτό είναι όλέθριο γιά τήν οἱκονομία, ή όποία τελεί ὑπό
καθεστώς διαρκούς άσταθείας. Εἶναι χαρακτηριστικό
ότι στά έξι αὐτά χρόνια ἔχουν άλλάξει 10 ύπουργοί
Οἱκονομικών! Κατά σειράν: °Ι. Παπαθανασίου, Γ. Παπακωνσταντίνου,°Ε. Βενιζέλος, Φ. Σαχινίδης, Γ. Ζωα;
(ὑπηρεσιακός), °Ι. Στουρνάρας, Γκ. Χαρδούβελης, Γ.
Βαρουφάκης, Ε. Τσακαλώτος καί τώρα πάλι ύπηρεσιακὸς. Άραγε μέ τόσες άλλαγές ύπουργών, πώς νά δοθοποδήσει ή οἱκονομία;
“πεταει τάξη στήν οἱκονομία,` πρέπει είδικώς τό
ίντσυργείο Οἰκονομικών νά έχει συνέχεια. Κατά τίς προηγούμενες δεκαετίες εἶχε, ἀφοῦ ὁ μέν Γ. Παπαντωνίου
εἶχε θητεύσει στό τότε Μουργείο Ἐθνικῆς Οἱκονομίας
έπί 7,5 έτη (1994-2002), ὁ δέ Γ. Ἀλογοσκούφης έπίτέσσερα έτη (2004-2008). Ἀπὸ τήν στιγμή πού άρχισαν οἱ άλλεπάλληλες αλλαγῦ ές, ή έλληνική οἱκονομία βαίνει άπό τό
κακό στό χειρότερο. Καί τελικά δέν φέρει κανένας τήν
ειῦιθιΝη' , ἀφοῦ οἱ ύπουργοί ήταν συνολικώς δέκα!
Γιά νά γίνει άντιληπτὸ τί έπιπτώσεις έχουν στήν
οἱκονομία όλες αύτές οἱ έναλλαγές πρωθυπουργών καί
ύπουργών, άρκεί νά έπισημανθεί ότι στήν Γερμανία τήν
τελευταία δεκαετία κυβερνά σταθερά ή κ. Μέρκελ., ἐγώ
ίντουργοί Οἰκονομικών έχουν διατελέσει μόνον δύο πρόσωπα: Π. Στάίνμπρουκ καί Β. Σώύμπλε."Οπερ σημαίνει
ότι ή οίκονομική πολιτική έφαρμόζεται μέ συνέπεια.
'Ενώ έδώ κάθε ύπουργός άλλαζα τήν πολιτική τού προκατόχου του καί έφαρμόζει κάτι διαφορετικό.
Άραγε είναι τυχαίο ότι μέ τόσους πρωθυπουργούς
' καί υπουργούς Οἱκονομικών είχαμε τόσες ἀλλαγὲς στήν
Φορολογική νομοθεσία, ώστε οἱ πολίτες νά μήν γνωρίζουν τί ἰσχύει σήμερα καί τί θά ἰσχύσει αύριο; Εἶναι περιττό νά άπαριθμήσουμε τούς φόρους πού έχουν έπιβληθεί. Στήν Φορολογία άκινήτων λ.χ., είχαμε τό ΕΤΑΚ, τό
ΕΕΤΗΔΕ, τό ΕΕΤΑ, τόν ΦΑΠ καί τώρα τόν ΕΝΦΙΑ.
Κάθε ύπουργός, νέος Φόρος!
Μία χώρα πού κατά μέσον όρο άλλαζα πρωθυπουργό κάθε χρόνο καί ύπουργό Οἰκονομικών κάθε ἑξάμηνο,
είναι έκ προοιμίου καταδικασμένη. Τό πρόβλημα τής
Ἑλλάδος αὐτό είναι. Δέν είναι οἱκονομικό, άλλά άμιγώς
πολιτικό. Ἀνάγεται στήν διαρκή άστάθεια.
Ανατολή ἡλίου 8.51 '-Δύσις 8.01 '
Κρίσιμος ὁ ρὸλος
τής υπηρεσιακής
Τά ζητήματα πρός έπίλυση ἐντὸς τού Σεπτεμβρίου
ΜΠΟΡΕΙ ὁ βίος τής ύπη ρεσιακής
Κυβερνήσεως νά είναι βραχύς, μόλις 25 ή μέρες, ωστόσο μέσα στό πυκνό αὐτό διάστημα καλείται νά διατηρήσει τήν σταθερότητα τής οίκονομίας καί τήν εύρυθμη τάξη, καλλιεργώντας τό έδαφος γιά τήν έπόμενη κυβέρνησή
Τό πόσο σημαντική εἶναι ή ὁ μαλή αὐτή διαδοχή τό καταδεικνύει τό
πρόσφατο παρελθόν. Ἡ ύπη ρεσιακή κυβέρνησις Πικραμμένου πού
ἀνέλαβε τόν Μάιο 2012 νά διεξαγάγει τίς έκλογές τής 17ης ῦΙουνίου
ήταν ένας άπό τούς βασικούς παράγοντες πού ὁ πρώην πρωθυπουργός
κ. Ἀντώνης Σαμαράς δέν άπώλεσε
χρόνο στήν έφαρμογή τού προγράμματος προσαρμογής καί τών
μεταρρυθμίσεων.
Οἱ ὁμοιότητες τής σημερινής
καταστάσεως μέ έκείνες τού 2012
εἶναι έντυπωσιακές. Σήμερα, όπως Π
καί τό 2012, ή όπερεσιακή κυβέρνησις πρέπει νά άντιμετωπίσει τό θέ
μα τής κεφαλαιακής θωρακίσεως
τών τραπεζών, νά διασφαλίσει πως
δέν θά ύπάρξει έκτροχιασμός τού
προϋπολογισμού καί νά λάβει όλες
τίς κρίσιμες άποφάσεις πού προβλέπει τό Μνημόνιο.
Ἀλλά καί οἱ έξελίξεις άπό μόνες τους δέν θά προσφέρουν περίοδο χάριτος στήν ύπηρεσιακή
πρωθυπουργό κ. Βασιλική Θάνου
καί στήν κυβέρνησή της, πού
ὁρκίξεται σήμερα.
Μέχρι τίς 25 'Οκτωβρίου θά
πρέπει νά έχουν ὁλόκληρωθεί
όλες οἱ νομοτεχνικές διεργασίες
γιά τήν άνακεΦαλαιοποίηση καί
τήν έξυγίανση τών τραπεζών.
Αύτό ως διαδικασία θά κληθεί νά
τό δρομολογήσει σέ σημαντικό
βαθμό ὁ ύπηρεσιακός ύπουργός
Οἰκονομικών. “Ο ίδιος θά κληθεί
νά άσχοληθεί καί να άποφασίσει
καί γιά πιό καθημερινά, άλλά έξίσου σημαντικά καί έπείγοντα θέματα, όπως πχ. γιά τό έαν θά
έκδοθεί Πράξις Νομοθετικού Περιεχομένου πού θά μεταθέτει τόν
χρόνο έφαρμογής τού ΦΠΑ 23%
στά ἰδιωτικά σχολεία.
Άλλα καί ὁ ύπη ρεσιακός ύπουργός Ἀναπτύξεως έχει βαρύ πρό
γραμμα. =Αμεσα αι πρέπει νά δια- .
πραγματευθεί μέ τήν Εύρωπαίκή
°Επιτροπή ώστε νά άποφευχθεί ή
άπώλεια 2 δισ. εύρώ άπό τό ΕΣΠΑ,
ένώ καλεῖται νά προετοιμάσει διοι
κητικές πράξεις, έγκυκλίους καί
ύπουργικές άποφάσεις πού άφο
ρούν στήν έφαρμογή τής έργαλει- ι
οθήκης τού ΟΟΣΑ καί άλλα προαπαιτούμενα τού Μνημονίου.
Ἡ οἱκονομία δέν εἶναιή μοναδική πρόκλησις γιά τήν ύπη ρεσιακή κυβέρνηση. “Η άσφάλεια ἐντὸς
καί ἐκτὸς συνόρων εἶναι έξ ίσου
σημαντική πρόκλη σις, εἰδικά τήν
παρούσα περίοδο, πού λόγω τής μεταναστευτικής κρίσεως προκύπτουν διαρκώς προβλή ματα.
Ελπίδες ἀπὸ τὸ νέα τέστ
γιά τὸν καρκίνο τοῦ μαστού
ῦΕντοπίζει έγπαίρως τίς τυχόν μεταστάσεις
ΕΛΠΙΔΕΣ σέ έκατομμύρια γυναίκες άνά τόν κόσμο δίδει ή ἀνάπτυξις άπό Βρεταννούς έπιστή μονες ένός τέστ αίματος τό ὁποῖο
μπορεί νά προβλέψει τήν πιθανότητα ύποτροπής σέ άσθενείς πού
έχουν ήδη ύποβληθεί σέ θεραπεία
γιά καρκίνο τού μαστού. Μάλιστα
ή διάγνωσις μπορεί νά γίνει περίπου όκτώ μήνες προτού οἱ όγκοι
γίνουν ὁρατοί στά μηχανήματα
άπεικονίσεως τού νοσοκομείου.
Τό έχουμε ξαναπεί, άλλά θά
τό έπαναλαμβάνουμε συνεχώς:
Τά ἱατρικά έπιτεύγματα, τά ὁποία
μπορούν νά προσθέσουν έστω
καί ένα μικρό λιθαράκι πρός τήν
πρόληψη ή, φυσικά, τήν ίαση
ασθενειών πού μαστίξουν τόν κό
σμο αποτελούν γ«θαύματα» καί ή
ύφήλιος ὸΦείλει νά ύποκλίνεται
ἐνώπιον τών προσπαθειών τών
έρευνητών.
Αύτήν τήν Φορά οἱ έρευνητές
τού ῦΙνστιτούτου Ερευνών γιά τόν
Καρκίνο τού Λονδίνου καί τού
*Ιδρύματος Βογεί Μετεάει1, μέ έπί
κεφαλής τόν εἰδικό στήν μοριακή
όγκολογία δρα Νίκολας Τέρνερ,
κατόρθωσαν, όπως ύποστηρίζουν
στήν μελέτη τους («8οίειιοε Ττειιε1ετίοιιε!ΜοάίοίΠε»), νά κάνουν ένα
σημαντικό βήμα πρός τήν έγκαιρη
χρήση «ύγρών» βιοψιών καί όχι
βιοψιών σέ άνεπτυγμένους συμπαγείς όγκους. Τό τέστ, πού γίνεται
μέ τήν άνίχνευση τού καρκινικού
ΒΝΑ στό αίμα τής γυναίκας, θά
βοηθήσει καθοριστικά στήν παρακολούθηση καί θεραπεία τής νόσου. Διότι έντοπίξει έγκαίρως τίς
τυχόν μεταλλάξεις στό ΟΝΑ τών
καρκινικών κυττάρων, πού μπορεί
νά άποβούν μοιραίες γιά τήν καρκινοπαθή, καί έτσι προσαρμόζεται
άναλόγωςή θεραπευτική άγωγή.
' Τό πιό σημαντικό είναι ότι ή
έγκαιρη διάγνωσις τής ύποτροπής
αύξάνει τίς πιθανότητες νά άπο
_φευχθεί ή μετάστασις. Παρ° ότι
σε χρειασθούν λίγα χρόνια έως
ότου τό τέστ έφαρμοσθεί κλινικά,
άποτελεί θρίαμβο γιά τήν ἰατρική,
δεδομένου τού γεγονότος ότι μόνον στήν Εύρώπη διαγιγνώσκονται περίπου χίλια νέα κρούσματα
καθημερινώς!
Σήμερα
'Η προκαταβολή
Φόρου
Ἡ ΓΓ Δημοσίων ῦΕσόδων
δέν έχει έκδώσει εγκύκλιο γιά τήν προκαταβολή
Φόρου νομικών καί Φυ
σικών προσώπων. Σελ 2
Πρωθυπουργός
ή κ. Θάνου
'Ορκίσθηκε χθές ή πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός. Τά πρόσωπα τής νέας ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως. ΣΕΛ. 8
Διαγραφή χρέους
τής Ούκρανίας
Συμφωνία μεταξύ τής
Ούκρανίας καί των
1διωτών πιστωτών της γιά
τήν αναδιάρθρωση του
χρέους της. ΣΕΛ. 5
'ί 111"
θ ΠΗΓΕ 701151
θά γελούσαμε. Πολύ θά γελού- η
σαμε. θά γελούσαμε τόσο πού θά
διηγιόμαστε στά έγγόνια αὐτά πού
συμβαίνουν σήμερα στόν τόπο μας
καί θά έσκαγαν στά γέλια καί αὐτά!
γ Πολύ θά γελούσαμε άν δέν είχε γίνει
ή χώρα μας γιά κλάματα μέ αυτά
πού βλέπουμε καί ακούμε. Μέχρι καί
ἰδιωτικοποίηση τής Βουλής συντελέστηκε έπί τών ήμερών μας! «Βρέ,
πού πάμε;» όπως θά έλεγε ὁ Αύλωνίτης, πού μέ τά σημερινά δεδομένα
θά είχε χάσει τόν χαρακτηρισμό τού
κωμικού ήθοποιού. Άνεργος θά είχε
μείνει, αφού άλλοι έχουν αναλάβει νά
μᾶς λένε αστεία! Μέχρι πού άκούσαμε
καί τόν σύντροφο Λαφαζάνη νά άναγάγει τόν ἑαυτόν του σέ προστάτη
τής δημοκρατίας! Νά τό μάθει ὁ Στάλιν καί νά σηκωθεί από τόν τάφο του
γιά νά τόν αφορίσει!
Τό τί έπιθεωρησιακά θεάματα
έχουν άνέβει τίς τελευταίες ήμέρες
Τῆςίιμέεας ε
Πολύ θά γελούσαμε ἄν...
στή Βουλή, στά γραφεία τών κομμάτων καί στό Μέγαρο τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας δέν προς φταίνουμε νά τά περιγράψουμε. Σηκώνεται ή αύλαία καί έμφανίζεται ή
πρωταγωνίστρια στό ρόλο αὐτοκράτειρας. Αποτελεί μόνη της μέ
τόν ἑαυτόν της τήν κοινοβουλευτική έττιτρσπή, άναγγέλλει ότι υπάρχει άπαρτία καί κηρύσσει τήν έναρξη τών έργασιών μετά τού ἑαυτοῦ
της. 'Η ίδια θέτει τά έρωτήματα σέ
τρίτο πρόσωπο τού 'Ενικού ἀριθμσῦ καί ή ἴδια δίνει τίς απαντήσεις
πάλι σέ τρίτο πρόσωπο τού 'Ενικού
άριθμού. *Η ίδια ζητάει τήν Ψήφο
τού ἑαυτοῦ της καί ή ίδια τόν τμηφίζει. Στό τέλος απευθύνεται πρός
τό κοινό μέ τήν ἑξῆ5 ὰτάκα: «Ἡ ε
Όλομέλεια τοῦ Σώματος ψήφισε
ύπέρ τής προτάσεως πού έθεσε ή
πρόεδρος». Ἡ αύτοκράτειρα ύποκλίνεται καί τό κοινό ξεσπάσει σέ χειροκροτήματα. Πέφτει ή αύλαία.
Σέ ένα άλλο νούμερο, πάντα μέ
σκηνικό τή Βουλή των 'Ελλήνων, ή
αυτοκράτειρα έμφανίζεται καί πάλι
καί απευθύνεται στα άδεια καθίσματα
πού βρίσκονται στό βάθος τής
σκηνής. «Χαίρομαι πού έχουμε 'Ολομέλεια», λέει καί αρχίζει νά μιλάει
ασταμάτητα, καταγγέλλοντας τόν
πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τερτίπια καί τόν πρωθυπουργό γιά μαφιόζιισς μεθόδους. Στό τέως καλεί τόν
έπί κεφαλής τής φρουράς καί τόν διατάζει: «Νά προσαγάγεις βίαια ὲδώ
Τόν διοικητή τῆς ΤΜαε τήςἙλλάδας». «Νά τοῦ βάλω καί χειροπέδες;»
ρωτάει ό έπί Κεφαλής. Πέφτει ή
αύλαία, ὲνώ σείεται ή αίθουσα από τά
χειροκροτἡ μπα.
Μιά άλλη ωθεώρηση παίζεται
στό Μέγαρο τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, όπου ὁ Πρόεδρος μοιράζει
στολές στούς άρχηγούς τών κομμάτων, όπως μοιράζουν τό αντίδωρο
μετά τήν λειτουργία τής Κυριακής
στήν έκκλήσία. Αυτή είναι βέβαια ή
ύποχρέωση πού έχει ό Πρόεδρος κατά τό Σύνταγμα. Ο! αρχηγοί τών
κομμάτων παίρνουν τήν έντολή καί
έχουν ύποχρέωση, όπως λέει τό Σύνταγμα, νά διερευνήσουν άν μπορούν
νά συμφωνήσουν μέ ένα ή περισσότερα άλλα κόμματα γιά νά σχηματίσουν μαζί κυβέρνηση. Καί ἀφοῦ τό
ξέρουν καί_οί κόττες ότι δέν γίνεται
σνμμαχία μεταξύ Νέα Δημοκρατίας
Μ λαννοδραχμικῶ καιω Λαφαζάνη, ο! διεραινώντες κάνουν σάν νά
τό όασῦν γιά πρώτη φορά! Χρειάζονται έξι ήμέρες γιά νά τό συνειδητοποιήσουν! Καί σάν νά μήν είναι άριατός ὁ χρόνος γιά νά διαπιστώσουν
ότι ουμφωνσύν πώς διαφωνούν, ζητούν νά τούς τό διαβεβαιώσει καί ό
Πρόεδρος τα Δημοκρατίας. Πέφτει ή
αύλαία. Στήν κεφαλή μας!
ΑΑΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Παραλυτική
άβεβαιὸτητα
~-_ ΓράφειόΚώσταςχέΙ“Ι'ι'ίῶ75ἡΗ _
Μ1Α ΝΕΑΡΗ κοπέλα συναντά έναν ώριμο κύριο.
Γοητευμένη, τόν έρωτα άν είναι παντρεμένος.
<<°Ελεύθερος», άπαντα αὐτός. Ακολουθεί ὁ έξής
διάλογος: - Πόσων ετών είστε; - Σαράντα. - Τί
δουλειά κάνετε; - 'Εφοπλιστής. - Σάς άρέσουν
οἱ τέχνες, τά σπόρ, τά ταξίδια; - Βεβαίως. - Είστε
ρομαντικός; - Πάρα πολύ! - Καλά, δέν έχετε κανένα ελάττωμα; -Ἐνα μόνο, λέω πολλά ψέματα!
Ἡ πολιτική Βαβέλ πού λέγεται ΣΥΡ1ΖΑ έπεισε
πρίν άπό τίς προηγούμενες εκλογές σημαντικό
μέρος τού έλληνικού λαού ότι άρκούσε νά
έκδιωχθεί τό παλαιό, <<φθαρμένο>> πολιτικό σύστημα καί νά έλθει στήν έξουσία τό <<καινούργιο>>.
Τί'καινούργιο, δηλαδή, όλες οί συνιστώσες του
ήταν γαλουχη μένες μέ παλαιολιθικές κομμουνι
. στικές άντιλήιμεις καί άπλώς έμπλουτίσθηκαν μέ
μεγάλο μέρος του βαθέος ΠΑΣΟΚ πού μετεγκαταστάθη κε στόν ΣΥΡ|ΖΑ. Τό << καινούργιο >>, απαλλαγμένο από έξαρτήσεις, θά καταργούσε άμεσα
τά μνημόνιο, θά έπέφερε διαγραφή τού μεγαλύτερου μέρους τού χρέους καί θά άνακούφιζε τόν
λαό μέ τήν ύλοποίηση πλήθους έξαγγελιῶν,
γνωστών ως «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης >>.
Σήμερα, μετά άπό έπτά μήνες καταστροφικής
διακυβέρνησης από τήν κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, ὁ έλληνικός λαός μπορεί νά άποτιμήσει
τά πεπραγμένα καί νά συγκρίνει τήν κατάσταση
σέ κρίσιμους τομείς (οίκονομία, παιδεία, μεταναστευτικό) πέρυσι καί Φέτος. Αύτό πού είναι
έξοργιστικό είναι ή προσπάθεια έμφάνισης των
Συνέχεια στήν σελ. 8
Π μάτων. Τώρα όμως άποΜΜ κτήσαμε καί λίστα μέ τίς
καλύτερες σχολές μόδας
Ε)ΔΗΣΟΥ^Ξ στόν κόσμο! ”Ετσι, κατά
τον ίστότοπο Βυε/ηοεε
πωπω, πρώτη των
πρώτων εἶ ναι τό βρετσνε
νικό πανεπιστήμιο καλών
τεχνών θεαθεί 88ίΠί Μετίίιιε, δεύτερη ή σχολή
Βυιικε πωπω τού Τόκυο καί τρίτη ή ἐπίσης
βρεταννική Κίπρείοη,
πού έδρεύει καί αυτή στό
ΠεριεΡ Α
Ο Μπορεί ἐμεϊς νά γλυτώσαμε τό Θτοχίί, αλλά
τό... φορτώθηκε τό λεξικό τῆς Όξφόρδης! Ό όρος
πού χρησιμοποιήθηκε
γιά τήν πιθανότητα ἐξόδσυ τής Ἑλλάδος άπό τήν
Εύρωζώνη καί τού όποί- Λονδίνο. Ἡ λίστα περιου «πατέρας» φέρεται νά λαμβάνει σχολές καί άπό
είναι ὁ Ἐλβετο-Ἀμερικα- τίς Αύστραλία, Κίνα,
νο-Βρεταννός οίκονομο- Γαλλία, 7σραήλ, Βέλγιο,
λόγος Βιλλεμ Μπούιτερ, Καναδά, 7ταλία καί
στέλεχος τής Οίίίρτοιιρ, ίΟλλανδία.
περιελήφθη στούς ί .000
νεολογισμούς τής ήλεκτρονικής ἐκδόσεως τού
· Στενοχωρηθήκαμε/ Τό
μικρότερο άπό τά δίδυμα
λεξικού. Ωραία μάς καταγράφει ή 7στορία. . .
ο Ἡ εἰκόνα τής Μάτσα
Μοιηειι, χαρακτήρος άμερικανικῶν κινουμένων σχεδιων, όδήγησε τούς ύπευθύνσυς σχολείου νά άπαγορεύσουν σέ μαθήτρια
νά φέρει τό καλαθάκι μέ τό
κολατσιό της. Σέ ἐπιστολή τήν ὁποία απηύθυναν
πρός τούς γονείς τής μαθήτριας άναφέρουν ότι τό
σχολείο έφαρμόζει σύστηρή πολιτική ς κατά τής
βίας. Τούτο σημαίνει ότι
άπαγορεύσνται είκόνες
«χαρακτήρων πού ἐπιλύουν προβλήματα κάνοντας χρήση' βίας». Προστίθεται, δέ ότι οί ύπερήρωες των παιδικών κόμικς
«ἐμπίπτουν άπολύτως»
σέ αὐτήν τήν κατηγορία!
ο Ως γνωστόν ύπάρχουν κατάλογοι διεθνούς
άξιολσγήσεως άνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν ίδρυ
πάντα πού γεννήθηκαν
στόν ζωολογικό κήπο τής
Ούάσιγκτων πεθανε| Τό νε
ογέννητο ζύγιζε μόλις 863
γραμμάρια ἐγώ τό δείπνο
ήταν αρκετά μεγαλύτερο
στά 138 γραμμάρια. Καί
εύτυχῶς είναι καλά
Ο 74ς πούμε, λοιπόν, κάτι
γιά νά εύθυμήσσυμε! Τά
γέλια έβαλαν δεκάδες
χρήστες τού διαδικτύου
όταν άντίκρυσαν τήν
είκόνα ἐνός ἱστορικοι7 κάστρου στήν Τουρκία μετά τήν άποκατάστασή
του! Οί περισσότεροι ἀνέφεραν ότι ή νέα μορφή
τού κάστρου στήν πόλη
Σιλέ στόν Εύξεινσ Πόντο
τούς θύμισε τόν Μπόμπ
τόν Σφουγγαράκη! ΕΤ ναι
άλήθεια ότι τά δύο τετράγωνα παράθυρα μέ τά
ήμικύκλια άπό πάνω πού
μοιάζουν μέ φρύδια καί
άπό κάτω τό άλλο παράθυρο σάν στόμα κάνουν
τόν συνειρμό εύκολο...
ύλρθρο
τού Σαράντου Ι. Καργάκου
Τό άρθρο του κ. Σαράντου ί. Καργάκου μέ τίτλο <<Τό πήδημα τού Αίγιστέα>> δημοσιεύεται
στην σελίδα 8.