Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιεκ@οωπετ.ετ
Τον ΜΜΜ·
ιιεριιοιές τον ΜΝ
νέα Νόσος
2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι
θα πρέπει να τα θγάλαυν πέρα
με μικρότερες συντάξεις αφού
από σπμερα που θα αρχίσουν
να καταθάλλονται οι συντάξεις
του ΣεπτεμΒρίου καθώς θα είναι
κατά 2% μειωμένες οι κύριες
και κατά 6% οι επικουρικές!
Αυτό θα συμΒεί λόγω τπς παρακράτποπς αυξπμἑνων εισφορών υγειονομικής περίθαλψης.
”Ετσι, σύμφωνα με τους διοικπτἐς των ταμείων τι παρακράτπσπ εισφοράς ασθενείας από
4% πάει στο 6% στις κύριες και
6% (από 0) στις επικουρικές.
για πρώτπ φορά, σε εφαρμογή
του ν. 4334/2015 που ισχύει
από τπν Ια 'ουλίου.
Η παρακράτπσπ θα γίνει για
μεν τις κύριες συντάξεις επί του
αρχικού μεικτού ποσού (πριν
δπλαδιί από τις άλλες κρατήσεις
που γίνονται από το 2010) για
δε τις επικουρικές στα κατα0αλλόμενα ποσά (μετά τον αφαίρεστι των μειώσεων και πριν από
τον υπολογισμό του φόρου).
Τα αναδρομικά των μπνών
|ουλίου και Αυγούστου θα παρακρατπθούν, σε ισόποαες δόσεις,
από τις συντάξεις Οκτωθρίου,
Νοεμ0ρίου και Δεκεμ0ρίου.
Να σπμειωθεί ότι στις περιπτώσεις καταθολτίς δύο κύριων
και επικουρικών συντάξεων, θα
παρακρατούνται οι σχετικές ειαφορές από καθεμία χωριστά.
Ο λογικός
0 ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
Μ. · · · · · "λΡλ¦Μ 28 ΑΥΓ°"ῖ0Υ 2035
ΣΤ|Σ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΔΔ|ΚΕΣ
Μεικτό εξεταστικό σύστημα
και ακό μηχανογραφικό
ΧΡΗΜΑΤ|¦ΤΗΡ|0
ως 827.02 Μ
Παράταση για τις
δηλώσεις
Σελ.5
ΑΥΣΤΡ|Δ
η Μ Π2.όΜαααι