Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στην αφετηρία με στοίχημα τη συσπείρωση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 =ξ==Ευετον 2οι5 `  
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0'58 Ι
ι.3οε · Η' |ὶ·Μ|""'
'ίτινΜΜιί¦!ιἑἩΞΜΞΝιι ΜΜΜΜιι31Μ'ΓΜίἰἱἱιιἱίἱΜ¦ίΕι||Μ|¦ί¦!|ί|Η||||||||“|!|ἰι!ι¦ΗΞί|ΗΜιίἐ|||ίίΝ!|¦Μἰ'¦τ|||'!|||¦ί|¦||“||'||'|||||Ι||||||¦||[||ἔ"Ι||||||'|ί!||ί|¦ὶ||¦||||'||Ι||¦""|||ἴ|ί"|Ι||!'||=Ι|ι||5||||'|!||'||"|Η:||ιΗ||||ί|||||ι||Ν||]ΜΗΝ"¦||=||ί||ῖ||¦|||'|ί||||Ν||=|!~'||Ι||||!|¦|ίΡ|ίκ|||!|||||'|¦ΜιἰΞΜ°ΜΜΗ ωι:Μ;ιἰιΜ“Ψ Η Η '
'ΓΑ "'Α|Δ|Α
'ΓΗΣ ΚΡΙΣΗΣ   ΠΑΝΕΛΛΑΔ|κΕΣ
Αριστούχα |
με ονειρο Β
τη φυγή στο  
εξωτερικο με πτώση-ρεκόρ στι5 περιζήτητε5
»|5'|8· 234? σχολε5 ' πιΝΑκεΣ 8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕ 9 ΣΕΛ|ΔΕΣ
Τ' ΔΕ|ΧΝΟΥΝ Ο' ΜγΣτικΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕ|Σ ΤΩΝ κοΜΜΑτικΩΝ ΕΠ|ΤΕΛΕ|ΩΝ
ΣΤΗΝ ΔΦΕΤ||Ρ|Λ
με στοίχημα τη συσπείρωση
Επιχείρηση ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει
/ 'Π8 ΠλΠγέ8 ἙΠ8 διόσπασηε ΣΥΝ ΕΝΤΕγΞ Η
' ΣΧέδιο από ΝΔ για επανα- ¦- _ ΤΣ' η ρΑ
πατρισμό των ψηφοφόρων '
Α ποιοτικό στοιχεία των μυστικών δημο
σκοπησεων επεξεργάζονται τα κομματικό
επιτελεία διαμορφώνονιαε τη στρατηγικη τουε
στον δρόμο για τιε καλπεε. Το μεγαλο στοίχημα και βασικόε οτόΧοε στην αφετηρία τπε
προεκλογικη5 εκστρατείαε είναι η αυξηση των
ποσοστών συσπείρωσπ8· Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί
σε πρώτη φαση το κλείσιμο των πληγών τησ
διασπασηε. ενώ η ΝΔ σχεδιόζει τακτική επαναπατρισμου ψηφοφόρων τη8 που είχαν κόνει όλω κομματικέ8 επιλογὲ8. 3-9
ή ό5 σε κυβέρνηση
 - ΠΑΣΟκ - Ποτόμι
Τρίτη στον κόσμο με 4.80 μ. η
πρωταθλήτρια του επί κοντώ.
ο. ΜεῖΜΑΡΑκπε
 ν Πρόγραμμα Ό φ η'
. .πιει-ιι ¦ με ισοδύναμα Λ  -ο Λ
ΠΑτκοΣΜιο Σοκ μεΪρα για τ γ ετ. οεοΔΩΡΛκι-ιε ΛΑίκιι εΝοτιιτΑ
Εκτέλεση δΙΟΡθωσΠ ~ _4 Κρατησαμε τη Χώρα Η Ζωή ετοιμάζει κόμμα και διασε ζωντανή αδικιών 2`- . στην Ευρώπη πραγματεύεται με Λαφαζανη
σύνδεση ¦ η κίη““η“ τη κ ¦. η η
Ο δολοφόνοε τραβούσε
βἑίῖἔσῖἔ$ἔΞΞἘΥεΞἑ° Ἡ? 22.00" ΠΡΟΣΛΗΨΗ): ΣΕ Υ"ΒΥΡΓΕΜ - "ΕΡ|ΦΕΡΕ|ΕΣ