Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοεηεη@οτεηοτ.ετ
"Μαίρη
τρόπο"
|διοίτερο οποθορμυντικη
είνοι η εικόνο γιο το δημόσιο έσοδο, το πρώτο 7μηνο
του έτους, όπως προκύπτει
οπό το επίσημο στοιχείο γιο
την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Συγκεκριμένο, το διόστημο
|ονουορίου-'ουλίου το δημόοιο έσοδο κοτέγμοψον "Βουτιά" της τάξης του 14%, δηλοδιί σπόιὡιση οπό τον στόΧο ύψους 4,97 δισ. ευρώ.
Μείωση πορουσίοσον κοι οι
δοπόνες κοτό 3,104 δισ. ευρω, με το πρωτογενές πλεόνοσμο νο φτόνει το 3,7 δισ.
ευρώ.
Το Δημόσιο έχει προχωρησει σε άτυπη στάση πληρωμών, γιο νο επιτευχθεί το
πλεόνοσμο, , έχοντος μειώσει κοτό 318 εκοτ. ευρώ τις
επιστροφές φόρων. Το έσοδο οπό πρόνρομμο δημοσίων επενδύσεων είνοι ουξημένο κοτό 155 εκοτ. ευρώ,
ενώ μειωμένες είνοι οι δοηόνες στο ΠΔΕ κοτό 1,372
δισ. ευρώ.
Ο Ιωνικός
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
:τη 822.72 Μ
ο σ · · ι · ο σ · · . · υ - · · · ι · · ο · ι · · ..
Ο 2101' ΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ηοη|Τ·κη ΚΔ' Ο|ΚΟΝ0Μ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Α'. 'ΥΜΩΥ 8728 - ετα ¦'1σ - ΤΜ" τ ευ < - ΠΕΜΠΤΗ 27 ακτη” 2013
“ΠΚ©Ν©ηηΜηε 
' η  Ή.:  έ ;;
#9 Η”
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ Δ|ΕΡΕγΝΗἩκΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ
οηοταχὡς για υπηρεσιακή ϊ
κυβέρνηση
ΜΜΜηηΝ85Μ
Ἡ - τα 8
ΟΥΓΓΛΡ|Α