Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Μ' Ρ; ' Ι _<κ Ο_ ·» “Με Ο_γκΟλ!
Ο -  τέ|ρμητΟε, Πριν
Η - ·- Ριου ΤσΟμΜΟν3 ΛΙγκ_
 - ὅετε μΟ.096ηερ σΠΟ860ε35.
Ϊ $. Ιτέ©ζώΙω.Οω6ίνΜΟωδόσω
'ψ·τ. ,-· ΜΥ@ἩωΜωω ε Υπ' να
“εΜΒμ6ωγωω“-.Μ¦ ΜΑΜΑ. 3ο .. μ ς Με
ΥΜΜΜΜΜΜΜΜΑΑΜ. ` “ ΜΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ ΦΕΡΝΟΥΝ
'ἔΐἔρἶὲἶ ἴβἔἙἐἔἑΏἙἔἑ%ἔἔ@ οφ · χ) ΚΔ' . .. Μ ΠΜ ΚΕΡΔΗ!
ΙΜ κῳω0ἰ05 6"σΜΜΒ 6'ῳγόνω"5· ω' Με Δ ΜΜΜ! με το ῆογ1κό ώρα ιερμὁτων κΟι 2 με 6-6 γκΟῆ
| ΜΜΠΜΠ ΗΟΜΕ ΔΟΥΑειΑ ΣΤΟΝ ΑΡΗ 
ΜΝ] ΜΑΜ
" ·' ΜΜΜΜ
ω Μωωὡ,
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤοιχΗΜΑΤ·κΗ
& ΠΑΡΑΠΗΝΙΑκΗ εΦΗΜεΡΙΔΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2511 · ΤΙΜΗ 1,306 πΜΟ ω2ι.22 ' Ο Υ πιανω πω·
Ν, ΜΜΜ
εβἴΜ£Πωωαὰ “
ΜΗ ωΜωΜ£ ς
·:# χ
πώ: Ο ΚΜω ::ΜωΜ· ΜΜΜ"
ο" ωμή ω" σε· μας με τον "ωὡω Μ δεν @πωο··Μ· ω
ΕΝΑΝ' .  πΟιΜΗΜΠΑ
 ολλό ω φορ· Μ ·  "8πΟΜεωπΜΜ
-ῖιμ@ονΟοψΜΜ90'ωνμΠΜΜν ·Τι «σκοῆίζευ› ο ΣὲρΒος γιο τον Οωμηιοκὁ
ΣΕΛ20