Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
καψω" 2
"Π°"η'1 ' οι “ρωταω
Γραφει οΠΜΟΣΛ0ΥΜΣ “λ- 2 Ψ ΤΗΣ Βα)Ε|ΑΣ
ο 'ΜΜΜ·Μ· Ξ^@@ἑΜ
' 'Μ¦"·'_"· οσοι: ΜΜΜ.
τωωΜΑΣοτΜτΜισ Με· ΤΟΥΣ ΠΜ(ΤΕΣ 
τον ΔΕΜΑ ΝΔ Μ- ' ··' Ἡ! ι ε ο ΑιΣοΑΝοογΝ οτι ιιλιΖογΝ ειντοΣ Μπιτ
ΔΘ/Μ·ΠἘ ΜΗ
«Βροχή» οι Προτασει8 απο μανατζερ για ειιιθετικο, υιιαρχουν κι αλλε5 ιιεριιιτὡσειε σου το"
έχουν «δουλέψει» στον ΑΕΚ, αλλα ακομα δεν υιιαρκει οριστική αιιοιρασιι για το...
Ο' ΔΥΟ ΒΛΣ'|(ΕΣ ΣΚΕΨΕ|Σ ΣΤΟ... ΤΡΑΠΕΖ|
. «Βαρυ5» φορ ο κέιιιοιοε Πιο ευέλικτοε Πιο κοντα στο «μοντέλο Αραβι6ιι»;
ο «Πανω ραφι» και ιιαίκτιι8 σου θα Παρει τη φανέλα του βασικού...
σιιίτι του ή καποιοε σου να μιιορεί να μοιραζεται χρονο
με τον «Ἀραβα», αλλα και με τον Τζιμιιουρ, στον επιστρέψει;
Τρια ηχιιρα
ονοματα ΠΠ
λιστα του
Μιλοβανοβιτ5
τ' ..ω |-,._' _ -ι _ ι ·
Δώιι;&ι ι·μι·_.·.υιι ..Ι_ι2, ι Η
"η η' «μ“"  >
Πτι τσι· :απο στο»)
έ .   τι!:ι¦[ι;ἰΤιιυΞωχιυ Ωυ
. ιηΜΠ7ΜΠΠι 
ι ^"^^γΕ' ο “θα ΓΕΩΡΓ'ΟΥ @6:·1ο:[ϋΠΠ:ΠΜ@σ