Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ: Αίθριος καιρός μέ λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως στα ὁρεινα. :Ανεμοι στα δυτικά μεταβλητοί καί στα
ανατολικα βόρειοι, τοπικα στό Αἰγαῖο ίσχυροί. Ἡ θερμοκρασία θα αγγίζει τούς 34 β. Κ.
Τετάρτη 26Αύγούστου 2015
Αδριανού καί Ναταλίας τῶν μαρτύρων.
Σελήνη 12 ήμερών
Ανατολή ἡλίου θ.4θ'-Δύσις 8.04'
"Ετος 1`22ον 1 Αριθμός φύλλου 40239 | Τιμή 1,5 €
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227670
οειίετιοννε@οτοποι.ςτ
Οἱ Κινέζοι
μας αντέγραψανί
Τόν Φεβρουάριο τού 2014, τό ΒΒΟ προέβαλε ένα
συγκλονιστικό ντοισ›μανταίρ μέ τίτλο «Πώς ή Κίνα ένέπαίξε τόν κόσμο» (ΠοπΙ (Μπα Τροία] θα ποτΙα). Τό ντοκυμανταίρ έφερε τήν απογραφή τού οἱκονομικού συνεργατου τού ΒΒ£ Ρόμπερτ Πέστον, ὁ ὁποῖος έπισκέφθηκε
τήν Κίνα καί στήν πραγματικότητα απεκάλυψε τήν
«φούσκα» τής κινεζικής οίκονο μίας, κρούοντας τόν κώδωνα τού κινδύνου για ὅ,τι έπρόκειτο να ακολουθήσει.
Ἡ «φούσκα» συνίστατο στό ότι ὅταν τό 2008 ξέσπασε ή παγκόσμια οίκονομική κρίσις μέ τήν κατάρρευση
τής αμερικανικής τραπέζης ΜΜΜ Βιώματα, ή κινεζική
Κυβέρνησις,νπαρα τίς έπαφές της μέ τήν αμερικανική
Κυβέρνηση γιατήν κοινή αντιμετώπιση τής καταστάσεως, αρνήθηκε να προσαρμοσθεῖ. Τό γεγονός έπιβεβαιώνει ὁ έμφανιζόμενος στό ντοκυμανταίρ, τότε ύπουργός
Οἰκονομικών τών ΗΠΑ Χένρυ Πώλσον.
'Η κύρια αἰτία τής παγκοσμίου κρίσεως ήταν ο σε
γιστος δανεισμός πού ὁδήγησε στήν καταρρευση (Μι
αυτιού). Αντί λοιπόν οἱ Κινέζοι, πού έπίσης εἶχαν τεραστια έκθεση σέ δανεισμό, να βαλουν ένα φρένο στήν ταχύτατα έπεκτεινόμενη οίκονομία τους, απεφάσισαν να
αντιμετωπίσουν τό πρόβλημα αύξανοντσς ακόμη περισσότερο τόν δανεισμό, για να διατηρήσουν τό διφήφιο
ποσοστό αναπτύξεως πού εἶχαν μέχρι τότε.
Ήταν μία από τίς έλαχιστες χώρες στόν κόσμο πού
μπορούσαν να τό κανουν, διότι ή κινεζική οἱκονομία δέν
λειτουργούσε έλεύθερα. °Εξηρτατο καθ' ὁλοκληρίαν
από τό κρατος. Μέ τό πατη μα ἑνὸς διακόπτη, ή κομμουνιστική Κυβέρνησις καθόριζε τα παντα."Βτσι, μετα τήν
κρίση τού 2008 αύξησε τήν χρηματοδότηση τής οἱκονομίας από τό απολύτως ελεγχόμενο τραπεζικό σύστημα,
στό 50% τού ἑτησίου ΑΕΠ τής χώρας!
"Ολα αὐτά θα ήταν απολύτως λογικα, αν εἶχαν παραγωγικό αντίκρυσμα :ως στήν προκειμένη περίπτωση
δεν εἶχαν. Παρότι ή Κίνα είναι μία πολύ παραγωγική
χώρα καί ή βιομηχανία της ακρως ανταγωνιστική, μετα
τήν κρίση τού 2008 ή κρατική χρηματοδότησις έστραφη σχεδόν αποκλειστικώς στόν τομέα τών κατασκευών
καί στήν δημιουργία ύποδομών, οἱ ὁποῖες όμως ήταν
αδύνατον να αποδώσουν αμεσα.
"Οπως ανέφερε χαρακτηριστικα ὁ Ρόμπερτ Πέστον
στό ντοκυμανταίρ τού ΒΒ(Ξ, μέσα σέ πέντε χρόνια κατασκευασθηκαν στήν Κίνα 30 νέα αεροδρόμια, 41.000 χιλιόμετρα αύτοκινητοδρόμων καί παρεδίδετο ένας νέος
ούρανοξύστης καθε 5 ήμέρες! Ἑπρόκειτο για τό μεγαλύ- _
τερο κατασκευαστικό πρόγραμμα στήν ἱστορία τής
ανθρωπότητος, τό ὁποῖο ὅμως ίντερέβαινε τίς δυνατότητες καί αύτής τής κινεζικής-οἰκονομίας.
Μοιραίως λοιπόν, κατα τόν Πρέστον, όλα στα θα
εἶχαν ένα τέλος. Τό Φαινόμενο τής Κίνας, πέραν τού ότι
δέν εἶχε προηγούμενο στήν παγκόσμια οἱκονομική ίσιορία, ήταν έκ τών πραγματων αδύνατον να συνεχισθεῖ έπ'
αόριστον. Μία οίκονομία μπορεῖ να αναπτύσσεται
διαρκώς, αλλα όχι ὅταν στηρίζεται στόν αλόγιστο δανεισμό, ὁ ὁποῖος μαλιστα διοχετεύεται σέ τομείς χωρίς αμεσο παραγωγικό αντίκρυσμα.
Για τήν ἱστορία, θα όπενθυμίσουμε ότι ή κύρια
αἰτία τής καταρρεύσεως τής έλληνικής οἱκονομίας
ήταν ή ίδια. Καί ἑδώ τό όπερχρεωμένο δημόσιο, πέραν
τής γενικότερης σπαταλης, διοχέτευσε αφειδώς πόρους σέ όλυμπιακα έργα καί ύποτιθέμενα έργα ύποδομής (αύτοκινητόδρομοι, τραμ, γέφυρα Ρίου-Ἀντιρρίου
κα), χωρίς παραγωγικό αντίκρυσμα. Τη ρουμένων λοιπόν τών αναλογιών, οἱ Κινέζοι μας αντέγραψαν...
Τό ἑπταμηνο
τής καταρρεύοεως έ
Πόσο κόστισε στήν°Ελλαδαή πυβέρνησις τής Αριστεράς
ΣΗΜΕΡΑ ὁ ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνει
ἑπτα μήνες από τότε πού ανέλαβε
τήν διακυβέρνηση τής χώρας. Στίς
210 περίπου αύτές ή μέρες ή ἑλληνική οἱκονομία διολίσθησε σφόδρα,
απώλεσε τήν δυναμική πού εἶχε αναπτύζει καί αποσταθεροποιήθηκε.
Οἱ ατυχείς πειραματισμοί τής
Κυβερνήσεως Τσίπρα καί ὁ τρόπος
μέ τόν ὁποῖο έξ αρχής αντιμετώπισε τούς θεσμικούς ἑταίρους καί πιστωτές τής χώρας εἶχαν ώς αποτέλεσμα ή Έλλαδα να ὁδηγηθεῖ σέ
καθεστώς κεφαλαιακών περιορισμών, σέ νέα σκληρα δη μοσιονομικα μέτρα καί σέ περισσότερη καί
αύστη ρότερη οἱκονομική ἑπιτή ρηση. Τό βραχυπρόθεσμο οἶκονομικό
κόστος μέ τό ὁποῖο ἐπιβαρύνθηκε ή
ἑλληνική οἱκονομία από τούς χειρισμούς Τσίπρα-Βαρουφακη ύπολογίζεται στα 100 δισ. εύρώ. Τό ποσό
αὐτό προκύπτει από τα 42 δισ. εύρώ
τών καταθέσεων πού έζήλθαν τού
ἑλληνικού τραπεζικού συστή ματσς
στό διαστημα Δεκεμβρίου 2014ῦΙουνίου 2015 καί στα 60 δισ. εύρώ
τών πρόσθετων κεφαλαίων πού τελικώς θα χρειασθεῖ ή Έλλαδα για
να καλύψει τίς χρηματοδοτικές της
αναγκες έως καί τό 2018.
Πρίν από τίς ἐκλογές τής 25ης
ῦΙανουαρίου οἱ1 χρη ματοδοτικές
αναγκες τήςἙλλαδος για τό διαστημα 2015-2017 ύπολογίζονταν από
τήν τρόικα στα 28 δισ. εύρώ.°Ωστόσο, ή έπιβολή τών σερίιεΙ αστικού, ή
αναγκη νέας στη ρίζεως τών τραπεζών καί κυρίως ὁ αποκλεισμός
τής°Ελλαδος από τίς αγορές σχεδόν
τριπλασίασε τίς αναγκες αύτές.
Αλλα αὐτό εἶναι τό έμφανές κόστος
τής οἱκονομικής πολιτικής τής.κυβερνήσεως τού ΣΥΡΙΖΑ. Τό αφανές κόστος είναι πολύ πιό ση μαντικό. Σχετίζεται μέ τήν κατάρρευση
τής έμπιστοσύνης τών έπενδυτών
πρός τήν χώρα καί τίς προοπτικές
της καί στήν διαιώνιση τής απελπισίας έντός τών έλληνικών νοικοκυ
ριών καί ἑπιχειρήσεων. Δέν εἶναι
τυχαίο ότι ὁ δείκτης οἶκονομικού
κλίματος πού καταρτίζει τό ΙΟΒΕ
βρέθηκε τόν 'Ιούλιο στα χαμηλότερα έπίπεδα από τόν Όκτώβριο τού
2012. Αλλα τα στατιστικα μεγέθη
ύπολείπονται τής πραγματικότητος.
ῦΗ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ πυροδότησε ένα προφανές κύμα οίκονομικής
μεταναστεύσεως. Νέοι μέ δεξιότητες, εἰδικές γνώσεις καί καταρτιση
αναγκάζονται να φύγουν, όπως καί
χιλιαδες έπιχειρήσεις.
Πρό μηνός ὁ νομπελίστα οίκονομολόγος Πώλ Κρούγκμαν εἶχε
αρθρογραφήσει στούς Νονι| Υοτ1ς
Τατιοε πώς «ακόμη καί αν έπιρρίψει
κανείς τίς εύθύνες στόν ΣΥΡΙΖΑ,
δέν ύπαρχει καμμία οἱκονομική αναλυση πού να λέει πώς μερικοί μήνες
κακής διακυβερνήσεως μπορούν να
βλαψουν μια για παντα τίς προοπτικές αναπτύξεως τής χώρας». Αυπούμαστε, αλλα τό ἑπταμηνο τής καταρρεύσεως τόν αμφισβητεί ση μαντικα.
Κλιμακωσιςπροκλήσεων `
από τήνἈλβανία
Στό έπίπεντρο τών μεθοδεύσεων  Χειμαρρα
Το ΜΗΝΥΜΑ εἶχε δοθεί από τίς
τελευταίες δημοτικές έκλογές τής
Αλβανίας. “Η συγχώνευσις τών δήμων ὁδήγησε στήν ένταξη αλβανικών πληθυσμών στίς περιοχές
τής ἑλληνικής μειονότητος στήν
Χειμαρρα, ώστε να αλλοιωθούν τα
αποτελέσματα καί να έλέγξουν
γ τήν τοπική αύτοδιοίκηση τής πε
ριοχής τα ένεργού μενα τών Τίρανων. Καί αφού ὁ σκοπός αὐτός
έπετεύχθη, ακολουθεί τό ἑπόμενο
βήμα. Στόχος οἱ έλληνορθόδοξοι
ναοί. Αρχίζοντας από τόν Άγιο
Αθανασιο Δρυμαδων. Στόν δήμο
Χειμαρρας. Ἡ έκκλησία αὐτή
έγνώρισε για πρώτη φορα τήν
αλβανική βαρβαρότητα τό 1972,
όταν κατεδαφίσθηκε κατ' έντολήν
τού ῦΕμβέρ Χότζα. Τό 1992 ξανακτίσθηκε από τούς πιστούς τής περιοχής καί τώρα εύρίσκεται παλι
στό στόχαστρο.
°Η _αἰτιολογία τών Αλβανών
εἶναι ότι δέν πρόκειται για ναό,
αλλα για «έρείπιο». Ό ίδιος ὁ
ΠρωθυπουργόςἙντι Ραμα ύπεστή-~
ριξε ότι είναι «κτίσμα πού μοιαζει
μέ γκαραζ» καί περιφρονητικώς
εἶπε ότι «εἶναι για γέλια καί για
κλαματα πού τό όνομαζουν έκκλησία». Καί τώρα κατηγορεῖ τήν
Έλλαδα γιαπαρέμβαση στα έσω- _
τερικα τής χώρας του, διότι τόν καλεῖ να σεβασθεῖ τήν νομιμότητα
καί τίς ύποχρεώσεις σεβασμού τών
θρησκευτικών δικαιωματων τών
μειονοτήτων. Για τόν ἴδιο όμως
ἱσχύουν αλλα δεδομένα, αφού έπανειλημμένως παρεμβαίνει στα
έσωτερικα αλλων χωρών, ύπέρ
τών ἐκεῖ αλβανοφώνων. Δέν εἶναι
λίγες οί φορές πού έχει μιλήσει
για τα δικαιώματα τών Αλβανών
στα Σκόπια καί τήν Σερβία.
Τήν στιγμή πού ή °Ελλας πλήττεται από τήν οίκονομική κρίση,
τό μεταναστευτικό καί αλλα πιεστικα προβλήματα, ή αλβανική
Κυβέρνησις βρίσκει τήν εύκαιρία
να έφαρμόσει μεθοδεύσεις εἰς βαρος τής Βορείου =Ηπείρου. αλλά
αν τώρα δέν αντιδρασουμε, τουλαχιστον μέσω τής διπλωματίας, οἱ
έξελίξεις θα μας ξεπέρασουν. Καί
θα είναι μή αναστρέψιμες εἰς βαρος τής έλληνικής μειονότητος._
Σήμερα
'Η ήμερομηνία
τών έκλογών
Τήν διεξαγωγή τών πρόωρων εκλογών στίς 27
Σεπτεμβρίου ζητεί ή
αντιπολίτευσις καί έπιμένει στό Συμβούλιο Πο
λιτικών Αρχηγών. ΣΕΛ. 8
Εύρήματα
στήν Λακωνία
Ανασκαφές απεκάλυψαν ένα νέο μυκηναϊκό
ανάκτορο καί πινακίδες
μέ Γραμμική Β|, στόν
λόφο του Αγ. Βασιλείου.
ΣΕΛ.4
Στό έπίκεντρσ της ΕΕ
τό μεταναστευτικό
Ἡ Γερμανία ανέστειλε
τήν Συνθήκη Δουβλίνο 11,
ένώ ή Βρεταννία σκληραίνει τήν σταση της
έναντι τών παρανόμων
μεταναστών. ΣΕΛ. 5
θ 771108 711113?
'Υπό αλλες συνθήκες θα έπρεπε
να χαιρόμαστε. 'Ολόκληρο τό καλοκαίρι ή χώρα μας αποτελούσε τό
πρώτο θέμα στα δελτία τών εῖδήσεων όλων σχεδόν τών τηλεοπτικών
δελτίων τού πλανήτη! Μιά παρόμοια δωρεάν μαλιστα προβολή τής
'Ελλαδας, αν συνοδευόταν από εἰκόνες τών νησιών, τών αρχαίων ναών,
τών θερινών πανηγυριών, τών μεσογειακών μας φαγητών, θα είχε ώς
αποτέλεσμα να αύξηθεῖ τό κύμα τών
τουριστών, πού τόσο συμβάλλει
στήν οἱκονομική ανάπτυξη καί στή
μείωση τής ανεργίας. Δυστυχώς
όμως αντί για παραλίες στή Ζάκυνθο
καί βραδιές μέ πανσέληνο στό Σούνιο, τίς εἱδήσεις γιά τήν 'Ελλάδα συνόδευαν πλάνα από τίς διαπραγματεύσεις μέ τούς έταίρους μας στίς
Βρυξέλλες, από συνεντεύξεις τού κ.
Βαρουφάκη καί από απειλές περί
ΟτεΧίτ τού κ. Σώυμπλε.
Τα αν
Ἡ Ελλάδα πρώτη είδηση
Μόλις έκανα ζάππινγκ στό
ΒΒΟ, στό Ευτοιιεννε, στα ΚΑΙ,
στό ΟΝΝ, στό Τν5 καί στα αλλά
ξένα κανάλια, έβλεπα να περνάει
στούς ύποτίτλους δύο καί τρείς φορές τό όνομα τής 'Ελλάδας καί ακουγα τούς παρουσιαστές να ασχο
λούνται διεξοδικά μέ τή δική μας, ν
σχεδόν απελπιστική, κατάσταση.
Στήν αρχή τό θέμα ήταν αν θα φηφιστεῖ ή όχι ή συμφωνία μέ τούς
έταίρους. °Εκεῖ πού νομίσαμε ότι έπιτέλους μπήκαν οί απογραφές καί θα
μπαίναμε σέ ένα όμαλό δρόμο, μας
ήρθε ή κεραμίδα τού σερίτεΙ σοιιττοί.
Πρώτη καί παλι ή 'Ελλάδα ως ξένα
κανάλια, μέ είκόνες από τίς ούρές
τών πολιτών στα ΑΤΜ, πού θα μας
μείνουν αλησμόνητες, καί από τίς
συγκεντρώσεις για τό δημοψήφισμα. Καί μετά τό δημοψήφισμα, πάλι είχε ή Ἑλλάδα τα πρωτεῖα μέ τίς
τρείς ὁλσνυχτίες προκειμένου να ψη
φιστοῦν τά]ξημερώματα από τή
Βουλή τα προαπαιτούμενα.
Τέλειωσε'καί αύτή η αγωνία καί
μειώθηκαν για ένα μικρό διαστημα οί
ειδήσεις πρίἩλόοαε ΤΜ
γιά μερια αέρα τά ξένα κανάλια μόνο
μέ λίγη τέως Τρόικα πού είχε γίνει
Κουαρτέτο καί μέ συγκρατημένη αναμετά γιά τήν Ψήφου τοῦ τρίτον μνημονίσυ από τα κοινοβούλια τής Εὐρωζώνης. Καί αφού περάσαμε καί από
από τη φάση ΜΜΜ Μακ θα περίμενε κανείς να μήν αναφέρεται πλέον
τίποτα για  στούς ύποπτλους τών ξένων τηλεοπτικών κανα
λιών, ξανάρχισε ή ένταση από τήν _
στιγμή τον παρωώθηα ἡ κυβέρνηση
καίπΟύξεςινάειόπουναείναιήπροΜΜΜ ΜΜαί ΑΜ τα Ψέμα
οἱ ξένοι σταθμοί προβάλλουν συγχρόνως μέ τόν λαννοδραχμΜ σύντροφο
Λαφαζάνη καί τούς αλλους πολιτικούς
πανταγωνιστέ τα ΜΜΜ τις
θλιβερές είκόνες τών χιλιάδων Σύρων
προσφύγων καί μετανασπδν διαφόρων
έθνικοτήτων πού καταφθάνουν στα
έλληνικα τουριστικά νησιά, πού κοιμούνται στούς δρόμους κοιί πού έχουν
αποκλεισθεῖ στα σύνορα μέ τα Σκόπια.
Από όσα ΜΜΜ σήμερα στα
χώρα μας δέν προβλέπεται να σταματήσει ή ροή τών εἰδήσεων πρός Τα
ξένα καναλια για αρκετό ακόμη χρονικό διαστημα. Τί θα βγεί από τήν
κάλπη; Ποια κυβέρνηση θα προκύψει
μετα τίς εκλογές; Τί σε απογίνουν οί
χιλιαδες πρόσφυγες καί μετανάστες
πού δέν σε αντέχουν τα λιάζονται περισσάτερο καί πού δέν ω μπορούν να
φύγουν από τήν 'Βλάδα; Όνειρεύομαι τήν ἡμέραι πού θα κανω ζάππινγκ
σέ ξένο τηλεοπτικό δίκτυο καί δέν θα
ύπαρχει είδηση για τήν Ἡιλάδα. Πρίν
ή μετά τα Χριστούγεννα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Κοτόπουλα ακέφαλα
__ ΓραφειὸΓ.Κ.Στεφανάπης* 
1. ΤΑ κοτοπογΜ. το άρτι αποκεφαλισμένα, σπεύδουν μέ ένταση αλλα χωρίς κατεύθυνση, ακριβώς
διότι ώς ακέφαλα είναι (καί) ασυνείδητο." Ετσι, καπως, οί αντίπαλοι τού κ. Τσίπρα ύποδέχθη καν τήν
πρωθυπουργική παραίτηση. Με αντιδράσεις, δηλαδή, πού, έν πολλοίς, αγνοούν τήν ούσία.
Η. Είναι στοιχεῖο τού πολιτεύματος. κάθε
πρωθυπουργός έχει απεριόριστη ἐξουσία παραίτησης. Ούτε κωλύεται να είναι καί παλι αποψήφιος (ί). 'Η αμφισβήτηση τών αναμφισβητήτων
ακτινοβολεί αμηχανία, κατά συνεκδοχή, καί
ήττοπαθεια. Τέτοια είκόνα προβάλλουν έπιφυλαξεις δεοντολογικές ή διαδικαστικές. Δέν έχει
νόημα, φερ' εἰπεῖν, ή αναζήτηση πρόσφορου λόγου. 'Ελεύθερη είναι ή έγκαταλειψη της Αρχής.
Ούδείς ακων πρωθυπουργός. 'Ομοίως έμμονή
σχολαστική σε διαδικαστικές ρυθμίσεις αλληλοδιαδόχων εντολών αναδεικνύει ταση φυγομαχίας. 'Η δύναμη τών κομμάτων είναι δεδομένη.
Αντίστοιχη είναι καί ή δυνατότητα συνδυασμών
μεταξύ τους. Αναγκαία, ασφαλώς, είναι ή χρονική τόνωση τού ΛΑΕ. Αποτελεί δημοκρατική έπιταγή να προλαβει .να ετοιμασθεί. Οί φραστικοί
έξωφρενισμσί, όμως, περισσεύουν.
111. 'Ο Αγώνας δυνατόν να είναι αποτελεσματικός, έτσι καί έλπιδοφόρος, μόνον έαν έπικεντρωθεί στό κρίσιμο. Δηλαδή στήν παροιμιώδη καί
διαρκή αναξιοπιστία του κ. Τσίπρα."Εχουμε τήν
Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα, μόλις τήν 13.θ.14 μας
βεβαίωσειότι <<. . .Αναλαμβάνουμε τήν εύθύνη για
ένα ,Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, μέ τό ὁποῖο
Συνέχεια στήν σελ. 8
χ` μένως ότι ἐξέλειπαν πλέον
ΠΕΝΝ|ἄ οί κλεφτοκοττάδες. Κι
όμως, ύπάρχουν καί είναι
Ε)ΔΗΣΟΥ^ἄ καί κλεφτοκοττούδεςί Τό
περιστατικό έγινε σέ ένα
Μ χωριό στήν Ξάνθη. 'Ο
ο Φρικτές καί λυπηρές
στιγμές! Ό λόγος γιά τό
ατύχημα πού συνέβη σέ
Μουσείο τής Ταιβάν. "Ενας
12χρονος, ὁ ὁποῖος
είσήλθε στό Μουσείο κρα- ~
τώντας στό χέρι ένα ποτήρι, μέ κάποιο αναψυκτικό προφανώς, περπατούσε αφηρημένος, όταν
παράπάτησε, ἔγειρε ἐπανω από τό προοτα·τειπικό
σκοινί στό βάθρο καί μέ τό
χέρι του ἔδωσε]μιά γροθιά
στόν πίνακα «Α νθη» τού
1ταλού Πάολο Πορπόρα,
σου; 1,3 εκατ. Εύρώ, κάνοντάς του μία τρύπα!
Πολλά μπορείκανείς νά
πεί γιά Τά μέτρα προστα
~ σίας πού έλειπαν...
σ Όλα τά είχαμε , ήλθε
καί ή Τούτα! Ποιά είναι ή
Τούτα, γιά τήν ακριβεια,
ή Τούτα Αμπσολούτα;
Ένα έντομο πού μας ήλθε
από τήν λατινική Αμερική καί έπληξε τίς καλλιέργειες ντομάτας στήν Πρέβεζα. Μάλιστα, ί λόγω
τῆς ζέστης αύξάνεται καί
πληθύνεται σέ βαθμό
πού άφάνισε τό ήμισυ
Τα παραγωγής τα ντομάτας, ἐνώ κάνει ζημιές
καί σέ όλα τά κηπευτικά.
γΜέ δυό λόγιοι| χάθηκαν
πάνω από 1.000 τόννοι
ντομάτας... Άρα, μάλλον
θά πούμε τήν ντομάτα
ντοματούλα. . .
ο Νομίζάμε ότι ή ζωοκλοπή εᾶε τελειώσει στά
χρόνια μας. Καί ουγκεκρι
ίδιοκτήτης ἑνὸς σπιτιού
ξύπνησε τήν νύκτα από
κάποιον θόρυβο και! είδε
έκπληκτος μία γυναικα νά
φεύγει τρέχοντας, . κρατώντας στά χέρια μία
κόττα αίμορραγούσα. ..
Σημειωτέον ότι τό χωριό
όνομάζεται Πετεινός. οι Ι
εἶχε φήμη πληθώρας
πουλερικών!
ο Νεκρά ψάρια γέμισε
ποταμός στήν Γερμανία.
Κοντά στό Ἐλ περστόφεν
' έπιασε φωτιά καί τήν
πλήρωσαν τά ψάρια.
Ἐκατοντάδες από αὐτά
ξεβράσθηκάν στίς όχθες
λόγω τού νιτρικού αμμωνιου πού χύθηκε στόν ποταμό. Τό νιτρικό άμμώνιο
ἐκλύεταιί από τήν στους
καύση κυριως πλαστικών.
Γιά μία ἀκόμη φορά τίς
δραστηριότητες τού
ι ἀνθρώπου τις πληρώνει ή
Φύσις! Μόνον πού ή Φύσις έκδικεἶται. . .
ο Σέ μαγική είκόνα μετεβλήθη αὐτές τίς Μας ή
Κουάλα Λουμπούρ. Αίτία
ή ὁμίχλη. Ίσα πού διωρίνοντο από μακρυά οί περιφημοι πύργοι Πετρόνας
τό ύφος τών ὁποίων δέν
είναι καί εύκαταφρόνητο,
άφού φθάνει τά 452 μέτραί Μάλιστα, στήν ὁμίχλη προσετέθη καί ή η
ατμοσφαιρική ρύπανσις,
κάνοντας τήν κατάσταση
αφόρητη. Ακόμα χειρότερα εἶναι' τά πράγματά
στήν Σουμάτρα καί τήν
°|νδονησία. . .
Άρθρο τού
Χριστόφορου Χ. ΜΜΜ
Τό αρθρο τού κ. Χριστόφορου Χ. Ματιατου με
τίτλο <<Χρεομαχος Βαρώνος>> δημοσιεύεται
στήν σελίδα 3.