Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
._ “ #
(η' έ
|/ ΙΤ
|οεοεηονν@οωηει.ετ
Από τ νοδίο
στο Ζενίθ
Ανοδικές τάσεις κοτέγροψον
οι τιμές των μετοχών στη σημερινη συνεδρίοση του Χμημοτιστηρίου. μετά το προχθεσινό
"έεηοόλημο", με την ονομά νο
ονοκτά σχεδόν όλο το χομένο
έδσφος της προχθεσινιίς συνεδρίοσης.
Η ισχυρό ονοδικη οντίδμοση
των ευρωηοϊκών χρημοτιστηρίων Βοήθησε στην ονάκομψη
της ενχώμιος χρημοτιστηριοκιἱς
ογομάς, η οποίο επονηλθε δυνομικά πάνω άπό το επίπεδο
των 600 μονάδων.
Δυνομικό ονάκομψη κοτέγροφον οι τροηε2ικές μετοχές. ο
δείκτης των οποίων ενισχύθηκε
σε ποσοστό 26.93%.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 62Ι,7θ μονάδες,
σημειώνονιος άνοδο 53,32 μονάδων ή σε ποσοστό 9.38%.
Ενδοσυνεδριοκά σημείωσε
νψηλότερη τιμη στις 623,43 μονάδες, ότον κέρδι2ε έως κοι
9.66%.
Η οξίο των συνολλογών ονόλθε στο 36,609 εκοτ. ευρώ, ενώ
ο συνολικός όνκος διομομφώθηκε στο Ι42.4θδ.776 τεμάχιο.
Η συνολικό κεφολοιοποίησπ
της ογομάς ουξιίθηκε κοτά
3.212 δισ. ευρω. σε σχέση με τη
σννεδρίοστι της Δευτέμος.
Ο δείκτης υψηλός κεφολοισποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοσιό ΙΙ.69%, ενώ ο δείκτης
της μεσοίος κεφολοιοποίησης
ενισχύθηκε ε ποσοστό 4,42%.
Ο λογικός
α    Η”Α ΤΜΟΔ Σ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|θ
:τις 524.70 Μος
Άνοδος 9.38%
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ'Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ..'ΜθΥ 8728 - "'08 Μο - ΠΠ" Ί εν ' · ΤΙΤΑΝ" Ο· ΑΥΓωΥ ΜΒ
  Μα         ·»~ 
 Μα©εα
ο; ως ,Α
@πιο να
<<ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»
Παπική αντιπαραθεοα για το
ονμΒοναιο των αρχηγών
ΠΑΡΑ ΤΑ ...ΝΕΦΗ
Σεῆ.3
ο νέος ΕΝΦ|ὲ 5
ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ| ΑΡΙΘΜΟ'
“ω οικω :
Με ο Μ
θα Μ ΜΜΜ
αν ΜΝ “ή Με