Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κρυφές μειώσεις στις επικουρικές για 11 Ταμεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Η ΓΕρΜ^Μ^
ΛΗ0|ΓΕ| έ .
ΗΣ "ΥΛΕΣΤΗΣ  
τα ιιΡοΣΦγΓΕΣ  ¦ ι Ι
ΑΠΟ ΣΥΡιΑ  ¦ ὑ
ΣΕΛ. "4, "9
|(ρυφέε μειώσειε
στι5 ειιικουρικέ8 για 11 Ταμεία
9 9 ΜΕΤ ΩΡ0Σ ΚΑ|
Που οδηγεί σε μείωση ει·ιικουρικών των ασφαλισμένων ο 
συντάξεων για τα Ταμεία των καθώς θα καταβάλλουν | ΜΕΤΑ ΗΣ ΚΑΝ-'ΕΣ ΜΕ ΕΝΦ|^
Σωμάτων Ασφαλείας, ναυτικών, ενιαίο Ποσοστό 30/0 ΚΔ' ΑγΞΗΜΕΝ0γΣ ΦορογΣ  
δικηγόρων συμΜιι<>γρό“ι>ωΜ αλλά εΠί του συνόλου ΠΑ ΜικΡοΜΕΣΑιογΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΤΣ||'|ΡΑ
αρτοι·ιοιών και Πρατηριουχων των αι·ιοδοχών τους ΑμήχΟνη η Κουμουνδούρου
μαροστά στο κύμα Φυγής βουλευτών
και στελεχών Πρώτης γραμμής
ΣΕΛ. 8-9
Ο ΜΕΪΜΑΡΑ|(ΗΣ ΖΗ Ε| Σ ΟΥΛ|0
ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΔ' Ε
ΣΤΗΝ ΕθΝ||(Η Σ ΝΟ ΣΗ
ΣΠΟΥΔΑ|Α
ἑιἔ=Μ'“  ·  , ' ”Ι η· ΔΥΝΑΜΗ
   ΣιΛθΕΡοτιιτΛΣ Η Ν.Δ.
“ '  ΑΠΕΝλΝιιΠΗΝ
/ .  ΑΝΕγογΝοΤΗΤλ τογ ΤΣιΠΡλ
Τ' ΑΠΟΚΑΛγΠΤΕ|
ο «κοΡ|οΣ»
ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΠΑ Τ0
κνκΛαΜΑ ΠΟΡΝΕ|ΑΣ
ΚΔ' ΝΑΡκαΤικαΝ
ΣΤΗ ΜΥ|(0Ν0 η(
 Ἡ Πινακίδες Γραμμικής Β'  
«οι ΑραΒες θε ουν . -- ' Ι εε ς `
4 γΠάστρες και καταῆοιπα μυκαναικου ~`  ς; ¦
για το Μαν" ανακτορου στη γη της Σαφως 
Π ' ολα: 2 ΜοΝΑΔΕ: Η ΔιλΦοΜ
και το Πάρτι» ε Ι
Σελ. 13 ΣΕΛ.24-25 “Σε ` Με · Μ < ΝτερμΠιΣγΡ|ΖΑ·Ν.Δ.
δείχνει δημοσκόι·ιηση!
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ]Β.ΟΟΟ ΤΑ ΜΕΝΑ ΕκΠλιΔΕγΤικΩΝ ΚΔ' ΣΤΗ ΦΕΤ|Ν|·| ΣΧΟΛ|Κ|·| ΧΡΟΝ|Α ΗΡ “ΑΜΜΟΣ · ΣΜ- 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα