Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στα όρια του "κραχ"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.η8ίτοτηΡοτἰκἰ.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτη 25 Αυγούστου 2015 | τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΡ|||(|·| ΚΔ'
ΕπίχΕίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου:25.858
Αλέξης Τσίπρας
πρωθυπουργός
€<ΒΛΕ|'|Ε|»
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΑ|(ΡΑΣ |'|Ν0|·|Σ
||ίερ '|οσκοβίσί
Ευρωπαίος επίτροπος Οίκονομίκων
σημερα στη Ν
Δίερευνητίκές εντολές χωρίς
προοπτικές συνεργασίας
Στην κατοχή του ΜΜΜ" Ααφαζόνη της Λαϊκής
Ενότητας περασε από χθες γία τρία είκόσίτετραωρα
η δίερευνητίκη εντολη σχηματίσμου κυβέρνησης
μετά τον πρόεδρο της Ν.Δ. Ευάγγελο Νείμαρακη,
με τους δυο αρχηγούς να ασκούν σκληρη αμφίπλευρη κρίτίκη στον Αλέξη Τσίπρα γία την απόφαση
του να προκηρυξη πρόωρες εκλογες. Ομοία αντίμετωπίσε όμως τους δυο πολίτίκους αρχηγούς καί ο
Αλέξης Τσίπρας, καθως μετά τον κ Μα'μαρακη
αρνήθηκε να συναντηθεί καί με τον κ. ΛαφαΖόνη
ξεκαθαρίΖοντας του ότί δεν υπαρχεί δυνατότητα
συγκρότησης κυβέρνησης από την παρουσα Βουλη,
η οποία αναμένεταί να δίαλυθεί την ερχόμενη Πέμπτη εν όψεί των εκλογών του Σεπτεμβρίου. >6
Πολίτίκίί σταθερότητα
θέλουν οί τράπεζες
Εντός χρονοδίαγρόμματος βρίσκεταί π δίαδίκασία
αποτίμησης των κεφαλαίακων αναγκών γία τίς ελληνίκές τράπεζες, οί οποίες όμως προσβλέπουν σε
γοργίί ολοκληρωση των πολίτίκων εξελίξεων, ωστε
να προχωρήσεί σκαίρως η ανακεφαλαίοποίηση.
Τραπεάκό στελέχη επίσημαίνουν ότί η σύντομη
προεκλογίκη περίοδος είναί θετίκη, όπως καί ο στόχος να αναδείχθεί μία νέα ίσχυρη κυβέρνηση η οποία
θα εφαρμόσεί αποτελεσματκά τη συμφωνία καί θα
ταίίσχίίσεί την εμπίστοσυνη στην οίκονομία, αλλά
στον αντίποδα το ρίσκο μίας παρατεταμένης μετεκλογίκό πολίτίκης αβεβαίότητας δημίουργεί
ανησυχία. >ί 0
Νείώνονταί οί ναυπηγίίσείς
Πανω από 50% έχεί μείωθεί η επενδυτίκη δραστηρίότητα σε νεότευκτα πλοία της δίεθνους
νουτίλίακης κοίνότητας το επταμηνο |ανουαρίου|ουλίου 201 5 σε συγκρίση με το αντίστοίχο
δίόστημα του 2104, συμφωνα με στοίχεία που έχεί
συγκέντρωσεί ο ναυλομεσίτίκός οίκος 6ο|αεη
θεετίηγ. Αναλογη είναί η είκόνα που εμφανίΖεί καί η
δραστηρίότητα σε νέες παραγγελίες πλοίων του
ελληνίκου εφοπλίσμου. Η υπερπροσφορα χωρητίκότητας, κυρίως στα πλοία μεταφορας ξηροί] χυδην
φορτίου, λείτοόργησε ως ένα βαθμό ανασταλτίκό,
με αποτέλεσμα οί εφοπλίστές να απέχουν από τοποθετησείς παραγγελίων σε ουκ ςοί·τίετ5, οί οποίες στο
πρωτο επτόμηνο του 201 5 έχουν μείωθεί πανω από
65%. Αναθέτως, το ίδίο δίόστημα παρατηρείταί μία
μίκρη αυξηση του αρίθμου των παραγγελίων γία
πλοία μεταφορας εμπορευματοκίβωτίων. >9
πίστωτίκη κρίση
ΠΡ0ΣΤ|ΝΑ
260 ΔΙΣ, ΔΟΛ.
ΣΠΣ ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
[ΧΑ] 4 δισ. κόστισε η Χθεσινή βύθιοη κατά 10,54% - Σε νέο Χαμηλό τριετίας ο γενικός δείκτης
Στα ό ρια του «κ ραΧ»
Κίνα: Ο δράκος τρώει τα Χρηματιστήρια - 5 τρισ. δολ. οι Ζημιές Παγκοσμίως αηό 11 |8
Ελλ"ν'Κὁ «Πα αδόθηκαν» οί δίεθνεί α ο έ
Χρηματιστηρίο ρ ς γ ρ ς
Ακόμη μία «Μαύ ρη Δευτέρα» έζησαν Χθες οι διεθνείς
αγορές, με τους εΠενδυτές να τρέΠονται σε άτακτη
φυγή αηό το ρίσκο και τους δείκτες μετοΧών και εμΠορευμάτων να βρίσκονται σε ελεύθερη Πτώση. Οι
ρευστοΠοιήσεις άρΧισαν αηό τη Σαγκάη και εξελίχθηκαν σε μία Παγκόσμια «αιμορραγία». Η Πηγη των
αναταράξεων βρίσκεται στα Προβλήματα της Κίνας,
η οΠοία κατεβάζει αΠότομα ταχύτητα και κλείνει την
«όρεξη» της για Πετρέλαιο, μέταλλα και άλλα εμΠορεύματα. Ο ασιατικός δράκος ασθενεί και μεταδίδει
τον ιό του και στον υΠόλοιΠο Πλανήτη. Η Χθεσινή δραματική Πτώση των Χρηματιστηρίων ήταν η κο ρύφωση μίας δίμηνης αναταραΧής, η οΠοία εντάθηκε στις
1 1 Αυγού στου, όταν η κινεζική κεντρική τράΠεζα αΠοφάσίσε να υΠοτιμήσει το γιουάν. αΠοκαλύΠτοντας τις
βαθύτατες ανησυΧίες της για την κινεζική οικονομία.
Εκτοτε οι ρευστοΠοιήσεις έΧουν «σβήσει» Περισσότερα αηό 5 τρισ. δολ. αηό την αξία των μετοΧών Παγκοσμίως. Συνθήκες Πανικού εΠικράτησαν κατά τη
Χθεσινή συνεδρίαση στο ΧρηματισΕήριο της Σαγκάης,
με τον Σύνθετο Δείκτη να καταγράφει ενδοσυνεδ ριάκά αΠώλειες μεγαλύτερες του 9% και να κλείνει με
-8,5%. Ηταν η Χειρότερη ημέρα για την κινεζική αγορά μετοΧών αηό το 200 7, με Περισσότερους αηό 2.000
τίτλους ή το 80% των μετοΧών να καταγράφουν Πτώση 10%. Σε τροΧιά Πτώσης για ΠέμΠτη διαδοΧική συνεδρίαση και ο Ηαηἔ $θΠἑ στο Χονγκ Κονγκ, Που έκλεισε με αΠώλειες 5,Ζ%. Στο Τόκιο ο Νικκσ 225 υΠοΧώρησε 4,61 %. Στην Αθήνα ο γενικός δείκτης εΠέστρεψε Χθες στα εΠίΠεδα του Αυγούστου 201 Ζ σε μία συνεδρίαση Που έκλεισε Πτωτικά κατά 10,54% και «κόστισε» 4 δισ. ευρώ στην κεφαλαιοΠοίηση. >3, 5
[πετρέλαίο] Εκτός κλίματος η Ελλάδα
Ανάδ ρομη Πο ρεία
Χωρίς εμφανές αντίκρισμα είναι για τον Ελληνα καταναλωτή η κατακόρυφη Πτώση της τιμής του αργού Πετρελαίου, καθώς η υΠέρμετρη φορολόγηση,
οι αγκυ λώσεις στην αγορά και η αυξημένη ζήτηση
λόγω καλοκαιριού εΠιβραδύνουν και αΠοτρέΠουν
σε ένα σημαντικό βαθμό την αισθητή μείωση των
τιμών στα καύσιμα. >4
Γενίκός
δείκτης
-ί 0,54%
|_εί·εο £ερ
-ί 2,77%
πια £ερ
-7,'| 2%
Τραπεζίκός
δείκτης
-22,67%
πίκοίνωνίες
-ί 7,28%
Δείκτης
κατασκευών
-ί 2,49%
Δείκτης
εμπορίου
-ί 6,57%
6666666
. Νέα
Φοογκφουριη ι
Χονγκ Κονγκ ο γορκ"
9 Ι Ξ Μιλανο Νέο δω 500
Τοκίο Ο Ν δ _ ΜΙΚ" 9
ο ¦ ο ίτη
Σογκοη Λονδίνο ΜΒΜ' 9ρ ί0ονί)
· · : Ο
Μεταβολή ί%)
[τιμές] Βρέθηκαν σε νέο ναδίρ εξίμισι ετών
Στο κενό ο «μαύ ρος Χρυ σάς»
23ί8ί2οι5 εοίιί20ί5
ί,494 ε”. 47,99 $|Β
Ζοίίί2οι5 24/8/2015
ί,370€||. 43,67 $/Β
Σε ελεύθερη Πτώση βρέθηκε Χθες
το Πετρέλαιο, με την τιμη του «μαύρου Χρυσού» να υφίσταται ενδοσυνεδριακές αΠώλειες Πάνω αηό 6%,
υΠοΧωρώντας σε νέα ναδίρ εξίμισι
ετών, καθώς οι αγορές ανησυΧούν
μήτίως η εΠιβράδυνση της κινεζι
κής και κατά συνέΠεια- της Παγκόσμιας οικονομίας οδηγήσει σε δραματική μείωση της ηετρελαῖκής Ζήτησης, σε μια εΠοΧή άφθονης Προσφοράς. Η τιμή του μΠρεντ βρέθηκε ενδοσυνεδριακά κάτω αηό τα 43
δολ./βαρέλι. >4
Πλήγμα υΠέστησαν όλοι οι κλάδοι και κυ ρίως η αγορά ξηρού φορτίου Που είναι η Πιο ευαίσθητη
«ΜΠοφό ρ» από την Κίνα στη ναυτιλία
Βυθίστηκαν οι μετοΧές των ναυτιλιακών εταιρειών στα ξένα Χρηματιστήρια

Τελευταία νέα από την εφημερίδα