Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
στα δυτικά καί βόρεια ήπειρωτικά, ένώ οἱ άνεμοι
θά πνέουν βόρειοι τοπικά στα πελάγη ἰσχυροί. Ἡ
θερμοκρασία θά αγγίζει τούς 31 β. Κ.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις θά έμφανισθούν τό μεσημέρι καί τό απόγευμα
Τρίτη 25Αὐγούστου 2015
Τίτου αποστόλου
Σελήνη 11 ήμερῶν
Ανατολή: θ.49'-Δύσις: 8.05'
”Ετος 122ον | Αριθμός φύλλου-40238 ί Τιμή 1,5 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10672, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227670
εειίειιεννε@οτεΠει.ςτ
Πέντε έγκλή ματα
κατά τής οίκονομίας
Τό πρώτο έγκλημα κατά τής έλληνικής οἱκονομίας
, διεπράχθη τὸ 2009, ὅταν μετά τήν νίκη του στίς εύρωεκλόγές ὁ αρχηγός τού ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου θεώρησε καλό νά απειλήσει ότι θά έρριχνε τήν Κυβέρνηση
Καραμανλή κατά τήν προεδρική έκλαγή στίς αρχές τού
2010."Οταν ὁ τότε Πρωθυπουργός διεπίστωσε ότι δέν
μπορούσε νά λάβει τά απαιτούμενα μέτρα για νά θωρακισθεῖ ή οἱκονομία από τήν διεθνή κρίση πού εἶχε μόλις
έκσπάσει, προσέφυγε σέ πρόωρες  Οἱ έκλόγές
έκανες, κατά τίς ὁποῖες έπεκράτησε τὸ ΠΑΣΟΚ, έρριζαν τήν οἱκονο μία σέ μία πρωτοφανούς έκτάσεως κρίση,
από τήν ὁποία δέν έχει ακόμη έζέλθει
Τό δεύτερο έγκλημα διεπράχθη 2,5 χρόνια αργότερα, ὅταν καί πάλι έν μέσω οἱκονομικής κρίσεως ὁ τόπος
ὁδηγήθηκε σέ πρόωρες έκλογές. Τόν Νοέμβριο τού
2011 ὁ Γ. Παπανδρέου ὁδηγήθηκε μόνος του σέ παω
δο καί σχηματίσθηκε ή Κυβέρνησις Παπαδήμου, ή
ὁποία στηρίχθηκε από τρία κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ,
ΛΑΟΣ) καί έλαβε ψήφο έμπιοτοσύνης από 255 βουλευτές. Ἀντί λοιπόν νά αφεθεί νά ὁλοκλη ρώσει τήν τετραετία καί νά έπιτελέσει τό δύσκολο ανορθωτικὸ έργο μέ
διακομματική στήριξη, τή έπιμόνή τού προέδρου τής
ΝΔ κ. Α. Σαμαρα διενεργήθηκαν έκλογές τόν Μάίο τού
2012 καί έν συνεχεία τόν °Ιούνιο, αφού δέν σχηματίσθηκε κυβέρνησις. Κατά τό μεσοδιάστημα σημειώθηκε μα
ζική φυγή κεφαλαίων καί τό τραπεζικό σύστημα τής γ
χώρας κόντεψε νά τιναχθεῖ στόν αέρα. τ
Τό τρίτο έγκλημα διεπράχθη πρό έννεαμήνου, ὅταν
ὁ Σύριζα καί τά αλλά κόμματα τής αντιπολιτεύσεως
(ΑΝΕΚ ΔΠΜΑΡ, ΚΚΕ, ΧΑ) αρνήθηκαν νά ύπερψηφίσουν ὁποιαδήποτε αποψηφιὸτητα προετείνετο για τό
αζίωμα τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, ώστε νά διαλυθεί καί πάλι ή Βουλή 1,5 έτος πρὸ τής έκπνσής της καί
νά γίνουν πρόωρες έκλογές. Ἡ έλληνική οἱκονομία
εἶχε αρχίσει νά έζέρχεται από τήν κρίση, ή ἐξέλιξη τού
ΑΕΠ εἶχε για πρώτη φορά μετά από έζι χρόνια θετικό
πρόσημο, ή ανεργία. ειχε αρχίσει.νά.μειώνεται·καί τό
έπιχειρηματικὸ κλίμα ήταν καί αὐτὸ θετικό. Ἡ μόνη
έπιφύλαζις ήταν ή πολιτική αβεβαιὸτης, έν όψει τής τυχόν διαλύσεως τής Βουλής καί τής διενεργείας
έκλόγών. Δηλαδή αὐτὸ πού απεφάσισαν ὁ πρόεδρος τού
Σύριζα καί οἱ αλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
Τό τέταρτο έγκλημα κατά τής οἱκονομίας ήταν τό
δημοψήφισμα τού °Ιουλίόυ. 'Ενώ ή διαπραγμάτευσις μέ
τούς δανειστές έδειχνε ότι έβαινε πρὸς συμβιβασμό, ὁ
Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας φοβήθηκε τίς αντιδράσεις
στό κόμμα του αν ύπέγραφε συμφωνία."Ετσι, τά μεσάνυκτα τής 26ης ¦Ιουνίου ανήγγειλε ξαφνικά τήν διενέργεια δημοψηφίσματος. Προκλήθηκε πανικός καί πρό
τού κινδύνου νέας φυγής κεφαλαίων καί τής διακοπής
τής παροχής ρευστότητος από τήν Εύρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα, έπεβλήθησαν περιορισμοί στήν κίνηση
κεφαλαίων καί ή οἱκονομία έπαθε έμφραγμα
Τό πέμπτο έγκλημα διεπράχθη πρό έβδομάδος,
ὅταν ὁ Πρωθυπουργός ανεκοίνωσε -πάλι ζαφνικά- τήν
παραίτηση τής Κυβερνήσεώς του ώστε ή χώρα νά ὁδηγηθεῖ έκ νέου σέ πρόωρες έκλογές, τίς δεύτερες ἐντὸς
ὁκταμήνου καί τίς πέμπτες ἐντὸς έζαετίας! Παρ° ότι ή
έπίτευζις συμφωνίας μέ τούς δανειστές καί ή ύπερψήφισίς της από 222 βουλευτές έφερε ανακούφιση στήν
οἱκονομία, οἱ έπικείμενες έκλογές έπανέφεραν κλίμα
αβεβαιότητος, τό ὁποῖο θά έχει αρνητικές συνέπειες σέ
όλα τά οἱκονομικά μεγέθη.
Ἀπὸ τά πέντε αὐτά έγκλήματα κατά τής οἱκονο μίας,
τα τρία διεπράχθησαν από τόν κ. Ἀλέζη ΤσίπραῦΑραγε
ὁ ἑλληνικὸς λαός θά τόν έπιβραβεύσει;
Παγκόσμια ανησυχία
από τήν νέα κρίση
εΗ°Ελλάς χρειάζεται τήν προστασία τής Εύρωζώνης
ς ΟΙ ΑΝἩΣΥΧΙΕΣ για τήν πορεία
τής κινεζικής οἱκονο μίας, αλλά καί
οἱ φόβοι για τίς έπιπτώσεις τής έπικείμενης αύζήσεως τών έπιτοκίων
τού δολλαρίου στίς αναδυόμενες
οἱκονομίες, έχουν ὁδηγήσει σέ μεγάλη αναταραχή τίς διεθνείς αγορές.
Χθές τά χρηματιστήρια Ἀσίας καί
Εύρώπης, αλλά καί οἱ αγορές τών
ΗΠΑ, εύρέθησαν ὑπό τόν κλοιό πιέσεων, μέ τούς έπενδυτές νά αποτιμούν τούς κινδύνους από τήν αποθέρμανση τής κινεζικής οἱκονομίας.
Ό προβληματισμός ότι οἱ διαρθρωτικές αδυναμίες τής Κίνας είναι
μεγαλύτερες από αύτές πού φαίνονται, καί ὁ ὁποῖος έν πολλοίς έπιβεβαιώθηκε από τόν τρόπο πού έγινε
ή πρόσφατη ύποτίμησις τού γουάν
πρό δύο έβδομάδων, έχει έπιδράσει
αρνητικά στήν έπενδυτική ψυχολογία. Ἡ Κίνα είναι σήμερα ὁ' μεγαλύτερος εἱσαγωγέας έμπορευμάτων
παγκοσμίως καί ή οἱκονομία της
αντιστοιχεί περίπου στό 15% τού
παγκόσμιου ΑΕΠ."Ετσι, δέν είναι
τυχαίο ότι ή έλλειψις έμπιστοσύνης πρός τίς προοπτικές τής ασιατικής οἱκονομίας «κλυδώνισε» τίς
αγορές, ὁδηγώντας σέ απώλειες
έμπορεύματα (πετρέλαιο, χάλυβας,
νικέλιο), αλλά καί τίς τιμές μετοχών έπιχειρήσεων κολοσσών μέ
έκθεση στήν κινεζική οἱκονομία.
Καθώς στό διάστημα τών τελευταίων δύο έβδομάδων οἱ διεθνείς
χρηματαγορές ύπολογίζεται ότι
έχουν χάσει συνολικά 5 τρισ. δολλάρια από τήν κινεζική αναταραχή,
αύζάνονται οἱ προβλέψεις για έπανάληψη τής ασιατικής κρίσεως τού
1997, είδικά δέ στήν περίπτωση πού
οἱ ΗΠΑ αποφασίσουν νά προχωρήσουν σέ αύξηση τών έπιτοκίων.
Ἡ κρίσις τού 1997 εἶχε έν πολλοίς προκύψει από τόν ύπερδανεισμό καί τίς «φούσκες» πού εἶχε δημιουργήσει σέ χώρες τής νοτιοανατολικής Ἀσίας τό περιβάλλον τών
σταθερών 'συναλλαγματικών ἱσοτιμιών τής περιόδου έκείνης.°Όταν
αὐτό έπαψε νά είναι εύνοϊκό, απο
καλύφθηκαν όλες οἱ αδυναμίες.
Τό νέο αὐτὸ κεφάλαιο πού φαίνεται νά άνοίγει στήν οίκονομική
κρίση πού ξεκίνησε τό 2008 καταδεικνύει τό πόσο σημαντικό εἶναι ή
Ἑλλάδα νά παραμείνει όχυρωμένη
ἐντὸς τής ζώνης τού εύρώ.
Γιά μιά οἱκονομία μέ τεράστιο
πρόβλημα ανταγωνιστικότητας,
πού εἶναι σήμερα ανυποληπτη στά
μάτια τών έπενδυτών καί έζαρταται
αποκλειστικά από τὸν δανεισμό
τών έταίρων τη ς, είναι πραγματικά
πολυτέλεια νά παραμένει σχεδόν
αποστερη μένη από τούς κινδύνους
πού έπιφυλάσσει τό ασταθές διεθνές περιβάλλον. Καί καθώς στήν
προεκλογική περίοδο θά τεθεί από
κάποιους τό θέμα τής παραμονής
τής χώρας στήν Εύρωζώνη, θά είναι
καλό νά προσμετρήσουν ὑπό τό βάρος τών πρόσφατων έζελίζεων τό
ποιές θα είναι οἱ προοπτικές τής
Ἑλλάδος έάν απολέσει τήν
όμπρέλλα προστασίας τού εύρώ.
(Λεπτομέρειες σελ. 2). ~
Δ Νά παρέμβει στήν Συρία
ή διεθνής κοινότης
”Εγκλημα πολέμου οἱ καταστροφές καί οἱ σφαγές
Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ εύρίσκεται
για μίαν ακόμη φορά απέναντι
στό απεχθές πρόσωπο τού θρησκευτικού φανατισμού. Οἱ ἱσλαμιστές τού Ι8Ι8 καταστρέφουν
τούς αρχαιολογικούς τόπους τής
Συρίας. Τόπους οἱ ὁποίοι αποτελούν μνημεία τής παγκοσμίου πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρωτότερα, λεηλατούσαν τά μουσεία
τών ἱρακινών πόλεων έπωφελούμενοι από τήν αναρχία πού έπεκράτησε στήν χώρα λόγω τών πολέμων. Καί ακόμη λίγα χρόνια
ένωρίτερα, ό κόσμος παρακολουθούσε άναυδος τήν συστηματική
καταστροφή τών αγάλμάτων τής
κοιλάδας τού Μπαμιάν, από τήν
Οἱ κατεστραμμένοι ναοί στήν
Παλμύρα δέν ανήκουν στούς
ἰσλαμιστές. Ἀνήκουν σέ ὁλόκληρη τήν διεθνή κοινότητα, ή ὁποία
έχει ύποχρέωση νά τούς προστατεύσει. Γι' αὐτό καί πρέπει νά πα
ρέμβει στήν Συρία. Οἱ ύπεύθυνοι
τής ΠΝΕ8ΟΟ ὁμιλούν γιά έγκλήματα πολέμου καί τονίζουν ότι οἱ
ύπαίτιοι πρέπει νά ὁδηγηθούν πρό
τών διεθνών δικαστηρίων. Κάτι
πού μπορεί να γίνει μόνον αν
ύπάρζει μια διεθνής κίνησις γιά
τήν σωτηρία τής Συρίας.
“Ο χρόνος ήδη μετρα αντί
στροφα. Κάθε ή μέρα πού περνα,
μνημεία τού παγκοσμίου πολιτι
είδαμε τήν περασμένη Κυριακή,
άνθρωποι πού έταζαν τήν ζωή
τους στήν ύπηρεσία τού πολιτισμού εύρίσκουν τραγικό θάνατο.
"Οπως ακόμη χιλιάδες απλοί Σύροι καθημερινώς. Οἱ ἱσλαμιστές
θέλουν νά τούς καταστήσουν «παράδειγμα» ώστε νά αποθαρρύνουν οἱονδήποτε έζακολουθεί νά
απορρίπτει τόν φανατισμό. Ακόμη καί τούς μετριοπαθεῖς μουσουλμάνους. Χθές αύτό συνέβαινε στό Ἀφγανιστάν καί στό ῦΙράκ.
Σή μερα συμβαίνει στήν Συρία. Γι'
αὐτό καί εἶναι έπιβεβλημένο ἐκεῖ
νά παρέμβει ή διεθνής κοινότης.
Καί νά τό πράζει έγκαίρως. Συγκροτη μένα καί αποτελεσματικά.
Ζ. κυβέρνηση τού Ἀφγανιστάν. σμού καταστρέφονται. Καί όπως (Λεπτομέρειες σελ. 5).
ΞΞ| ΊΪ“ ε ί
Ό απηρεσιακὸς 1 ν 3 ν
αστικών. . Ποια Αριστερά;
Στο προσωπο που Θα
αναλάβει απηρεσιακός ~
Ειπουργός Οίκονομικῶν 'Ο ψηφοφόρος μπαίνει στὸ κα- πάν, από τήν κεντροαριοτερά, τήν πρα. Είναι γνωοτή“καί ὡς μνημο- καί ή μόνη πού μένει είναι της Βόέως τήν διεξαγωγή των τάσιημα τών κομμάτων. Σπώδει ὁποία απρόσωπα τὸ Ποτάμι τού νιακή Ἀριστερά καί είναι τὸ προ- ρειας Κορέας.
εκλογών εστιάζεται το ένας απάλληλος. κ. Θεοδωράκη. Σετ τήν συνιστώ, ῖὸν πού σημειώνει τίς περισσότε- _ Τελείωσε ὁ κατάλογο; Τῶν
ενδιαφερον. ΣΕΛ. 2 _ “ Ν ἐὰν ἐπιθνμεῖπ νά ΨηφίσΠε μιά σα π ι ισει Τῶν πελαΤῶν ¦ _
- Παρακαλω, πως μπορω νά Ι ς Ι α Μ θα ω] Ξ ε Με· Αριοτερων;
Ἀποχωροῦν σᾶ9 ἑἔνΜΡΜσω3 Μη ΑρΜ'ἶἀ' ἡ Νέα ΜΜΜ Φ"μ°λῦ?ε"ω μάλ!"α ῦἶ' ή” -'Οχι.”Εχουμε καί τήν ἀριστεαπό τόν ΣΥΡ|ΖΑ . ι . . ένα' καθαρά Αριστεροί· καί τίς ευλογίες του κ. Γιουνκερ, . - . . ..
. . . - Ηθελα να αγορασω μιά Αρι- ς _ , , ρα της κομμουνιστικής Αριστεράς,
Αυξάνονται οι βουλευ- . . ¦ . . -Νἀ δω και κανένα αλλο μον- που βλέπει τον κ. Τσίπρα σάν . , . .
τές Τοῦ ΣΥΡΜΑ πού δέν στερα για να τήν βαλω από φακε- έλ Π ό καθα Ι ο ὰ ε ό παιδί Τον ή δραχμική Αριστερά, που γεννήθά είναι αποψήΦιοι στίς Μ που θὰ ρίξω "ήν Κω" Τήν “ἔ ο: ι ροαιμ ρια ρ 0 · . . θηκε προχθές μέ παΤέρα Τόν Μέκλογές_ Μέ οίχμές  ήμέρα τών εκλογών. χω· - ·- Νόμιζα ὅτι αυτό Τό εκανε ὁ τροφο Λαφαζἀνη.
παραίτησις τού κ. Κορω- __ Ποιά :Αριστερά ωριβῶε γ -'Εχουμε τήν σοσιαλιστική κ. Φλαμπουράρης. _.ο Λαφαζάνης δέν εἶναι Μα
νακη' ΣΕ^' 8 προτιμάτε; θΞἐσΤερἀ η? έναρἔ Μηπως - Ό ένας δέν αποκλείει τόν πούτὸν έδιωξαν κω<ήνκω<ώς οἱ κά· Ι οι · · κει-τω γ'α ομειναρι Το” ω Ά να πε αστε από ὲδώ. τοικοι ὅταν ” οτήνἩλιούπολ
Από ασι -στσ.θ ο - Ε ετε πολλές Α τοτε ες; ι “ Ι ον· ι ι ρ πηγε η
στήθΣ. ἈἘαβία μ ς χ . · ρ ρ - ΠΑΣΟΚ ΜΡ δΨηΡΜ3 ἀπό θα Σε αύτό Τό ράφι εχουμε τήν κομ- γιάνάτόν δείξει ή τηλεόραση τότε
Οἱ γυναίκες στήν Σαου- ό; Σἔδδον ΤἔΤἙένΤε ἔΚΞ= Τον ΐἔΐἶλΉωἱ ΞΏΟ @θυμιο Τον μουνιστική Αριστερά τού συντρό- μέ Τήν πυρκαῖά στόν Καρέα;
Ι · · Ι “ · στ τ κατα ατο οτε- ν απαν . . ι .
ΞέέθρέέέἙἶέέἴέΜέ λούνται από Ἀριστέρές. ε ρω “ρ  ι φον,ΚονΤσονμπα' που Την ΚΜ' τ Ναί, ὁ ἴδΙΟΞ πού θά ΜαλάΤοῦ έκλέγ£Ν καί Τοῦ ~ ω τω ήξερα Μ υπαρχει Μη ρονομιισε ἀπό Τήν συν ϊΡόΦἱσσα βει καί τό Νομισματοκοπεῖο. Ποιά
εκλέγεσθαι στίς έκλογές _ Μπορἶπε νά Ρον δείξετε μὲ Τό ΠΑΣΟΚ. Μα Παπαρρήγα ΑΜ ένα' ή Ἀριστερἀ νά σας τνλίξω;
τού Δεκεμβρίου. ΣΕΛ. 5 ακα από Μίκα' νὰ μέ β?ηθη- - Ούτε τό ΠΑΣΟΚ τὸ ξέρει. γνήσια ἈΡΙ°ΤεΡά μέ ΤίΤλον9 Με· _ Άσε λέω νὰ περιμένω μήσ"ε ποιά ως) ολες νά διαλεξω; Αλλά `νά σας συμπληρώσω τὸν ιδίας ΚΜ, Μαν ἀπό Τόν Στάλιν· Μ μωρέ-ής Μας βγεῖ ΜΠΟΝ
3 5 - Πολύ εύχαρίστως. Δουλειά κατάλογο τών Ἀριστερών μας. Πρόκειται για συλλεκτική Ἀριστε- μιὰ καινούργια ἀκόμη
θ 7711ί18 701121]
μας είναι να έξυπηρετούμε τούς
ψηφοφόρους. Νά αρχίσουμε, λοι
'Εχουμε, λοιπόν, τήν Ἀριστερά
τού Σύριζα μέ αρχηγό τὸν κ. Τσί
ρά, έπειδή δέν ύπάρχουν άλλες.
Τῆς Κούβας χάθηκε προσφάτως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ή Ἡ έναλλακτική
_ Γράφει ὁ ΙΤ-Σ. Πρεβελἀκης*
το 2009 άλλαξαν άρδην οί συνθήκες λειτουργίας τής ελληνικής οίκονομίας καί κοινωνίας.
Ανεστάλη ή είσροή <<δωρεάν>> άνευ όρων χρήματος, ή οποία τροφοδότησε έπί τριακονταετία
καί πλέον τὸ πελατειακό σύστη μα, τήν διαπλοκή, τόν παρασιτισμό καί, αντί τής παραγωγής,
τήν προσοδοθηρία. Τὸ γεγονός αὐτό θά όφειλε
να προκαλέσει βαθειές αλλαγές καί ανακατατάξεις."Ομως, τό κατεστημένο απεδείχθη ίδιοιτέρως ανθεκτικό. Χάρη στα χρηματικά αποθέματα τού πρόσφατου παρελθόντος, στήν αμερικανική αποστήριξη καί στόν συντηρητισμό
τού πολιτικού συστήματος, ή 'Ελλάδα συνέχισε
λίγο-πολύ όπως πρίν.
"Ολα τα πολιτικά κόμματα, ακόμη καί τό κυβερνών, χρησιμοποίησαν καταγγελτι'κό λόγο
χωρίς να τολμήσουν νά είσηγηθούν ένα πραγματικό ριζοσπαστικὸ πρόγραμμα· τή έξαιρέσει
ἑνὸς: ή νεοσύστατη <<Λα'ίκή 'Ενότητα>>, για πρώτη φορά από τό 2009, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα ρήξης με τό παρελθόν. 'Η ΛΑ.Ε., ὁ με- _
τονομασμένος αλλά αύθεντικός ΣΥΡ|ΖΑ, χωρίς
τά τυχοδιώκτικά πασοκογενή στοιχεία καί τόν
καιροσκὸπο αρχηγό του, είσηγεῖται τήν έγκατάλειψη τού καταναλωτικού προτύπου, τήν
οίκονομική καί γεωπολιτική έσωστρέφεια, τήν
ένίοχυση τού κρατιομού, τόν αναπόφευκτο περιορισμό των έλευθεριῶν· τήν επιστροφή, σε
τελευταία ανάλυση, στήν μεταπολεμική 'Ελλάδα. Απευθύνεται σε πολίτες εύλὸγως αηδιασμένους από τίς παρακμιακές όψεις τῆς ύστερης
Συνέχεια στήν σελ. 8,
άνδρες πέρασαν έξω
άπό ένα σπίτι, τούς μύρισε ή φρεσκομαγειρεμένη σούπα, μπήκαν καί
πήραν τήν κατσαρόλα!
Δέν πρόλαβαν ὅμως νά
απομακρυνθούν. Μία
γυναίκα έβαλε τίς φωνές,
ΠεΝΝιεΣ
ἑΔΗΣΟΥΛΕΣ
ο ,Δέν προλάβαμε νά
εύχαριστηθούμε τό λίγο
αεράκι πού ήλθε νά μας
δροσισει, μετά από ήμέρες
πρωτοφανούς ζέστης, καί
μαζί του ήλθε καί ὁ φόβος
τής πυρκαι'άς. .. Ἐξεδόθη
μάλιστα είδική προειδοποίησις γιά τόν «ύψηλό
κίνδυνο». Εἶναι κριμα μία
ανάσα δροσιάς νά συνοδεύεται από τέτοια άπειλή καί ντροπή νά χρειάζε
ται νά μας πούν πώς.
όταν φυσάει δέν καἴμε
χόρτα καί δέν χρησιμοποιούμε μηχανήματα πού
προκαλούν σπινθήρες. Τά
αύτονόητα;
ο 'Η παλιά ή μέθοδος
πάντα είναι ή καλύτερη!
Αύτό σκέφθηκε καί έφήρμοσε ένας Βρεταννός
τουρίστας πού χάθηκε
μέσα στό Ἐθνικό Πάρκο
τού Μπρίσμπεϊν τής
Αύστραλίας, διότι εἶχε
τήν φαεινή ίδέα νά «κό-
ιμει δρόμο». Ἀφού περιπλανήθηκε χωρίς άποτέλεσμα, έγραψε στήν
άμμο στήν παραλία μέ
τεράστια γράμματα τήν
λέξη «Βοήθεια!». Οί
Ἀρχές τό είδαν καθώς
έψαχναν μέ τό έλικόπτερο καί ό 63χρονος Τζεφ
Κίς σώθηκε!
ο Ἡ αγριότης τού
ανθρώπου δέν έχει Τε
λος! Τύφλα νά έχουν τά
θηρία τής ζούγκλας. Τό
φρικτό περιστατικό έγινε στήν Νιγηρία. Τρείς
ήλθαν οί γείτονες, κυνήγησαν τούς δράστες καί
έπιασαν τόν ένα. Ἡ τιμωρία τους όμως άπανθρωπη: Τόν μαχαίρωσαν καί τόν έκαψαν
ζωντανό...
·Μυστηριώδες είναι τό
καταφύγιο πού κτίσθηκε
κατά τήν διάρκεια τού
έμφυλίου πολέμου τής
7σπανίας. Βρίσκεται στό
πάρκο Ε! ΟερτίοΙιο τής
Μαδρίτης καί αναμένεται
νά ανοίξει τις πύλες του
στό κοινό. Καθώς μπαίνει
κανείς μέσα, ή φαντασία
ἐξάπτεταιί - Ύπόγειο,
ἐκτάσεως 1.500 τ.μ., τό
καταφύγιο εἶ ναι τό μοναδικό στήν Εύρώπη πού
εἶ ναι σέ τόσο καλή κατάσταση.
·Ἐχουμε δεῖ καί τήν
Ἀθήνα νά πνίγεται στά
σκουπίδια καί τόσο ή
είκόνα όσο καί ή όσμή
είναι τραγικά. Όμως τό
θέαμα πού παρουσιάζει
τίς τελευταίες έβδομάδες
ή Βηρυττός είναι ασύλληπτοί Βουνά σχηματίζουν τά σκουπιδια στούς
δρόμους. Καί δέν είναι
μόνον σακκούλες, αλλά
λΟΥῆΞ-λΟΥῆ9 σιδερικά,
χαλασμένα κρεβάτια, καρέκλες, τραπέζια, τενεκέδες, κουβάδες, ὅ, τι τέλος
πάντων μπορεί νά φαντασθεἴ κανείς. Καί οί κάτοικοι διαμαρτύρονται
έντόνως.
Άρθρο τού
Παναγιώτη Μποκοβού
Τό αρθρο τού κ. Παναγιώτη Μπο¦κοβού με
τίτλο <<Γιατί έκλογές;>> δημοσιεύεται στήν
σελίδα 3.