Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 ο τοι· οι: Μ
'οεο8“εΗ@οΜετ.εΤ ΗΜΕΡΗΣ'^ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. 0ΥΜ°Υ 872' · ΕΤΟΣ 84ο - 'ΗΒΗ Ί 8" · - ΤΗΝ' 28 ΑΥΓ0"ῖ0Υ 2038
 <ΤοΣ>ἶ*· ΤΕΤΣΕΣ έ
ΤΗΝ ΤΡΤΤΗ ΔΤΕΤ>ΕγΗΗΤΤκΗ ΕΗΤοΛΗ ΕΛΔΒΕ Η “ΑΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
Ι Ι Ι
Δραματική πτώση κατέγραψαν Τ σ | Π α Ο Σ τ ο χ ο η κ α θ α η
οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εΒδομάδας, ·
με την αγορά να "Βυθί:εται" στα
χαμηλότερα επίπεδα από τα τέ
λη Ιουνίου του 2012, υποχωρώντας κάτω από τα επίπεδα των
600 μονάδων, εν μέσω κλυδω- ε ο η τ ε τ α ε τ | α
νισμών στις διεθνείς αγορές και
της αΒεΒαιότητας που προκα
λούν οι πρόωρες εκλογές. 
Το κλίμα εηιΒαρύνθπκε, εκτός | 
των ηοἔτικών εξελίξεων, από
68888 ἔἱ'ἔωἔἔ“ἩἔἙ α ΕΤοΤ Μ οι ΠΑ Το ΔΡΟ Μ ο»
μέσω ανησυχιών για την παγκό
σμια οικονομία, τις οποίες προ
“°λ9ύν “ ε“·8968°°°“ Με ΜΡ· εΤΤΡΑΦο ΤΤΑΝογΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
νομιας της Κινας, η αδυναμια α,
των αναδυόμενων αγορών και η 7 Η, ο  Ί  θ `ἐ
υποχώρηση των εμπορευμάτων. ' 77
Τα ισχυρότερα "πυρά" των πωλητών δέχθηκαν οι τραπε2ικές
μετοχές, ο δείκτης των οποίων
υποχώρησε κατά 22,67%, ενώ η
συνολική κεφαλαιοποίηση των
τεσσάρων συστημικών τραπε2ών διαμορφώνεται μόλις στα
3,123 δισ. ευρώ.
Από τις αρχές του έτους ο Βα- ,
σικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει απώλειες σε Δ λ _
κκ' ζ
ο ο7|“κ Η
ποσοστό 31,20%. ρ. _ η Χακ· η 7
Η συνολικά κεφαἑαισποίηση  η ' 
της αγοράς μειώ ηκε κατά “Τά 8 · ἶ 7
4,126 δισ. ευρώ σε σχέση με Ό | ` Μ· 
. | Η .ο , 7 7 7 . 
τηἔ Παρασκευη. λ Ι μ _ ρ Σ _. , 7 ι· 1 β' ' ί
αι οσο το ηο ιτικο σκηνικό ι _ Τ
είναι ρευστό εν μέσω προεκλο- αἱ Η ν › ο ε η σε 
ΗΤηγ©Τἔ
σχετισμών , τόσο π αΒε8αιότπτα
μεγαλώνει.
γικιίς περιόδου, Βολών και συ- 7¦ 7 Μ
Ολογικός 7 ς 7 2