Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Φόροι πριν+μετά τις εκλογές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηάἴτοτηΡοτίκί8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Δευτέρο 24 Αυγούστου 2015 |τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕΠιχΕιΡι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:91ο·Αριθμόςφύλλου:Ζ5.857
πρόωρες εκλογές
Στυλιονός Μιχάλης Κωνσταντῖνος ,
Περράκης, ΓκλεΖάκος, ΖοΠουνίδης,
ΠάνεΠιστΠμω ΠάνεΠιστΠμιο Πολυτεχνείο
Εοηωι·άίε
Πόντρεάλ
Πειραιώς Κρητης
[μνημόνιο] Η κυ βέ ρνηση εΠιδιώκει νά άΠοφύγει το Πολιτικό κόστος μετάθέτοντάς Χρονικά εΠώδυνες άΠοφάσεις
Φόροι Πριν+ μετά τις εκλογές
10 φο ρο-βάρΠ θά εΠωμιστούν συνολικά οι φορολογούμενοι - Το Πε ρισσότε ρά άΠό άυτά μετά τις κάλΠες
σημερο στη Ν
Τι τζι ρά ρουν
το θ ρησκευτικά
ΠάνΠγύ ριά
Την ωρο Που η ειδησεογροφίο υΠοχρεωνει σε
συνεχή «σκοτσέάκο ντους» τον εμΠορικό κόσμο,
κυρίως στο μεγάλο οστικά κέντρο, ο τουρισμός, οι
διοκοΠές των ομογενών, ολλά κοι των ντόΠιων στο
Πάτριο εδάφη φοίνετοι νο τονώνουν την εμΠορικΠ
κίνηση στο χιλιάδες θρησκευτικά Πονηγι]ριο Που
γίνοντοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδος ουτόν τον
κοιρά -το τελευτοίο δίμηνο του κολοκοιριοι], με
οΠοκορι]φωμο τον ΔεκοΠεντοι]γουστο-, όΠου
ΠρογμοτοΠοιείτοι τάρος δεκάδων εκοτομμυρίων
ευρω, ενω δροστηριοΠοιείτοι σχεδόν το 4% των
εΠιχειρησεων του λιονεμΠορίου. > 12-13
Χάσμο δεξιοτήτων στη νουτιλίο
Αν κοι γίνετοι Πρόοδος, διοΠιστωνετοι ότι υΠάρχει
οκάμη χάσμο δεξιοτήτων στον κλάδο της νουτιλίος
κοι ένο σημοντικό έλλειμμο συνεργοσίος μετάξι]
Πολιτείος, οκοδημοίκης κοινότητάς κοι βιομηχονίος
τόσο στην Ελλάδο όσο κοι σε άλλες ισχυρές νουτιλιοκά οικονομίες του κόσμου. Το Ηνωμένο
Βοσίλειο, η Γερμονίο, η Ελβετίο, ολλά κοι οι ΗΠΑ
οντιμετωΠίΖουν οδυνομίες κοθως δεν εκΠοιδει]ουν
ορκετοι]ς μηχονικοι]ς γιο νο κολι]ψουν τις οΠοιτητικές θέσεις εργοσίος με ορίζοντο το εΠόμενο
χρόνιο, με ενδεικτικό το γεγονός ότι διοΠιστωνετοι
στοθερΠ έλλειψη τολοντοι]χων μΠχονικών με τις
οΠοροίτητες δεξιότητες. >'| ί
Μετονοστευτικό: Κοινές δράσεις
Συνάντηση κορυφής γιο την οντιμετωΠισΠ της
μετονοστευτικΠς κρίσης ΠρογμοτοΠοιείτοι σημερο
στο Βερολίνο μετάξι] της Γερμονίδος κάγκελορίου
Αγκελο Μέρκελ κοι του Προέδρου της Γολλίος
Φρονσουά Ολάντ, σε μιά ΠροσΠάθειο νο ονολΠφθοι]ν εΠιτέλους κοινές ευρωΠοίκές Πρωτοβουλίες
γιο τη διοχείριση των μετονοστευτικών ροών. >20
Ποράτοση γιο νουτολόγηση
Μετάθεση γιο μετά τις εκλογές Ποίρνει μιο
σειρά ΖΠτΠμάτων Που είχε τεθεί στο τροΠέΖι των
συζητήσεων μετάξι] εκΠροσώΠων όλων των κλάδων της νουτιλίος κοι του ορμόδιου υΠουργείου,
με κορυφοίο ουτό της οι]ξησης της οΠοσχόλησης
Ελλήνων νουτικων στο Πλοίο της ΠοντοΠόρου
νουτιλίος. > ί Ο
Μετά την εκλογική άνάμέτρΠσΠ θά γίνουν άντιλΠΠτά
στους φορολογούμενους τά μέτρο της συμφωνίάς
κυβέρνησης κοι θεσμών, κάθώς όσες Πάρεμβάσεις
μΠο ρούν νά κάθυστε ρήσουν, θά μετάτεθούν γιά τον
Οκτώβριο, ώστε η κυβέρνηση νά οΠοφύγει το Πολιτικό κόστος. Η άύξηση του Ποσού της μηνιάίάς δόσης
γιά την εξυΠιι ρέτη στι τη ς ρύθμιση ς των λη ξιΠ ρόθεσμων
οφειλών -της ρύθμισης στην οΠοίά έχουν εντάχθεί
Περισσότεροι άΠό 850.000 φορολογούμενοι- θά γίνει
τον Οκτώβριο, κάθώς ο ίδιος ο μνημονιάκός νόμος
ορίζει ότι η άνάΠροσάρμογή του εΠιτοκίου θά γίνει
δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου. Το ει<κάθάριστικά του ΕΝΦΙΑ θά άνάρτηθούν οτο Τοχί5ηετ το
νωρίτερο στις άρχές Οκτωβρίου, ενώ σκόμη κάι το
«ροβοσάκιο» γιά τά ονοσφάλιστά οχήμοτο ή όσο δεν
έχουν Πε ράσει οΠό ΚΤΕΟ θά φτάσουν Οκτώβριο ή κοι
άργότερο. Τι θά ΠρέΠει νά Πληρωθεί Πριν οΠό την
κάλΠη; Ο φόρος εισοδήμοτος φυσικών ΠροσώΠων-μέ
τον ουξημένο φόρο Πολυτέλούς διοβίωσης- άλλά κοι
η ούξησΠ της Προκοτοβολής φόρου των εΠιχειρήσέων γιά τά κέρδη του 2015 στο 100%. >3
Εηιβορι]νσεις πριν οηό την ονομέτρηση
' Φόρος εισοδήμάτος φυσικών ΠροσώΠων με άυξημένο φόρο Πολυτελούς διάβίωσης
' Αύξηση Προκάτάβολής φόρου έΠιχειρήσέων άνάδρομικά γιά τά κέρδη του 201 5
' ΕΠι βολή ΦΠΑ 23% στο δίδάκτρά των ιδιωτικών σχολείων κάι φροντιστηρίων
ΕΠίβορι]νσεις μετά την ονομέτρηση
' «Κού ρεμά» της ρύθμισης των 100 δόσεων κάι άύξηση του εΠιτοκίου
' ΑΠοοτολή εκκάθάριστικών του ΕΝΦΙΑ κάι Πληρωμή έως τέλος Οκτωβρίου
' Κάτάλογισμός Προστίμωνγιά όσους δεν Πέράσάν το Ι.Χ. τους άΠό ΚΤΕΟ
' Κάτάλογισμός Προστίμων στο άνάσφάλιστά οχήμάτά
' Πληρωμή τελών κυκλοφο ρίάς 201 5
' Μείωση έκΠτωσης φόρου μισθωτών- συντάξιούΧων [με ν|σ)
' Ψάλίδισμά φο ροάΠάλλάγών γιά ιάτρικά έξοδο - δωρεές [με ν|σ)
[Πρωτογωνίστἑς] Μάχες μετάξύ των κομμάτων γιά το ΠρόσωΠά Που θά κάθορίσουν το Πολιτικό τους οτίγμά
Οι «λίστες» των Προεκλογικών μετάγράφών
'Ιον. Γλέζος Γ. Βορσυφάκης
Φ. Κωβ8ης 1.|ίωνστοντοησι]λσυ Αλ. Αλοβάνσς
Εξετάζει ΠρότάοΠ Ιζράτά κλειστά Ανοιχτός Συμφώνησε Δεν Προτίθετάι
γιά εΠικεφάλής στο τάχάρτιάτης σε συνέργάοίάμε νά συμΠορευθεί νάΠολιτευθεί
ΕΠικράτείάς του ΣΥΡΙΖΑ >5 γιά τις εκλογές >5 ΛάφάζάνΠ-Αλάβάνο >5 με ΠιΛάῖκή Ενόη-Πο >5 στις Προσεχείς εκλογές >7
διάσωση
400 Δ|Σ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ >19
[ΠΣΕ] Πώς θά λειτου ργήσει το Ευ ρωΠάῖκό Τομείο ΣτράτΠγικών ΕΠενδύσεων - Τι θά Χρημάτοδοτήσει
Το γιγάντιάίο εΠενδυτικό σχέδιο της ΕΕ.
Στά 31 5 δισ. ευ ρώ το κεφάλάιά Που θά διάτεθούν στην τριετίά 201 5 - 201 7
Αστέρος
Τ| ΠΡΟΒΑΕΠΕ| ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔ|Ο ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - Τ| ΑΕΕ' ΤΟ ΤΑ|ΠΕΔ >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα