Πρωτοσέλιδο Έθνος: Κρυφά χαρτιά πριν την κάλπη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.; 7:  ι Ό Ρ Ι ί ί ι ΜΙ Ετ ¦
 . . . . . . ι ι . . . . . . . . . ι ι . ι , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ι ι - , , . ι τ . . . , . . . . ε . . . . . . . . . - . ι . ι . , . . . . . . . . ι . . . . . . . τ . . . . ι ι . . . ι . . . . ι . . _ - . . . . . . . . . , , . ι . . . ι . . . . . . . . ι . . ι . . . . . . τ . ι . . . . . . ι ι . .
Μ κ Π
ΜΥ! Η ·Δ κι
 ἐς; · _ ” ' · το ΣΥΛΛΕΚΤ|Κ0 τ
"ε Ο `Ψ¦Ξ Ἡβΐξ2ἶὁἰ . τΑΞιΔιατικο ΠειιοΔικα 
' ε βατ· Ι Ρ ' κάθε εβδομαδα ένα τεύχοςγιαναεΠιλέξ 
ΤΗΐ ΚΥΡ'ΔΚΗΣ ΖΞ/ΠΒ/ίΞ
ΠΟΥ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΚΔ' Τ' ΤΡΟΜΑΖΕ' ΣΥΡ|ΖΑ δι ΝΔ
"ΜΝΗΜΗ""Ἡί"Η""'|"||"ἶ"ι"Σί'|"""|"|'|Η'ΜΝΗΜΗ'"Μ"|"||"'"'"Ν||'Η'ί|"'|'|"|""Η""'|'"ί"ί"ί||""||"'|""|'Η¦'ί"|'"""|""'¦"""'|""""|||""""|"'||'|||"|"!"ί"ί||'"Η
Κρυφό χαρτιά
¦ Πριν την καλΠη
| ρ και οι φόβοι των μοναμάχων
Ι Α ^· Τ Σ ' η ΡΑ Σ Σ ΤΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ των δύο κομμάτων διαμορφώνουν την τελική στρα- 
 Μ| τηγική εν όψει ϊΠ8 εκλογικήε μαχηε. Στην Κουμουνδούρου Προσ'
δοκούν οφέλη αΠὁ τη νέα σχέση εμπιστοσύνηε Που έχει οικοδομηθεί
 με την Ευρώπη, τη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέου8 και
τιε συνταγματικέ8 αλλαγέ8 Που δρομολογούνται. Το «Πρόγραμμα '[Π8
Λ Λ Λ  Θεσσαλονίκη8» και το μεταναστευτικὸ αναμένεται να αποτελέσουν
τη... σημαία ῖΠ8 γαλάζιαε Παρόταξηε. »4-8
ΦΑΡΕΤΡΑ "Η Μ., ....................................................................................................................... ..
ΝικοΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΝΕΑΠΡοΣΠΠΑΣτιΣ ΛιΣτΕΣ ΒΑΖΕι Η (Με Μία ε
οΣτΑγΡοΣ ΘεοΔΩΡΑκΠΣ. ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ Με Ργ μ
ΔΗΜΑΡ α ΠΑΠΑΝΔΡΕῖκοΥΣ το ΠΑΣΟΚ » ι.. ι· ΝΔ· ΜΜΜ· ΠΑΣΟΚ
εκει αΠοκλειστει » ι2-ιε
Ο Πρωινήταύτηντα
Κκ( ιίίίίΐ1ῳ(]ΟίΟἑ ι
ι “ ι
να ιίοο-ωριιοιιστ ·, _
ριζική ηρωίνη του ϊ
κλωνυωυ νομού.
Β. Με'ι'ΜΑΡΑκΗΣ ...................................................................................... ..
  “ κοΜΜΑΜοΑ2ΑΠΠ
_ η. ΜΜΜ
η _ “Π Οι ίντριγκε8 στο Παρασκήνιο Οι Πολίτε8
Ι"  . Ι ' για την κομματική ιεραρχία να εΠιλέξουν
Π γι και οι συμμαχίε8 με Ζωή, κυβερνητική
Καζακη και ΑΝΤΑΡΣΥΑ »Με ομαδα »τι
ΝΝ""| ντι· ΜΝΗΜΗΗιΜΝΗΜΗ!'Μ'Ἡ!ί'|ί|'|ί"ΗΜί'Η"ΗΜη'ίΜΝΉΜΗ!Η!'ΗΜΝ"'Η"?'|ί'!ἔ|“Ν|ΗΗἱ" ί' ι. . |'|!Η!"Σ'Ι¦'ί"|"||'|Ιίί"ί""'ί'Ι""|'!!!""!'ΜΗΝ"||""“|'Ι"Ἡ^“!ί|ί||Π'Ἡ
Με· ΣΤΟ ΜΝ!»
Ο Ο. Μ!
Ο Ελληναε
ΜΒΜ τρία
¦_ ΠαραΠἑμΠονται για τη διαχείριση
|_- κονδυλίων του υΠ. Εξωτερικών.
τη τον τινι ι
πιτ κιιιιιιιΠΕι
“ΜτΜΜΜ Με Εκτακτη
Αγώνα αΠοφυλύκιση8 ξεκίνησαν
συμφοιτητέ5 και φίλοι. »Πο-ετ
'50 ΣκΑΜΝι τοκ ΣΕΠτΕΜαΡῖ|
ΥΠόοχεταινα γε· ο 
| μίαειτην Ελλάδα ο... 
““°^"“°“· Μ' Η '|Π|"ΠΜ|' Η"
» 84, Β?
ί" Μί"ΝΙΙΜίίί