Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Κάλπηκο το παιδί
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Θ ΙΜΙΑ θΕΜΑ ΒΕΜΑ ΘΕΜΑ ΒΕΒΑΙΑ Με ΤΗΝ ΜΗ
ι ι ' › . ε” ἐμέ· 43
ι '7 Ἡ . _¦
. ι . · - Δ ¦_>› ι ί| :¦
<= , ¦  Δ 
 θΕΜΑ%ΜΑἩ“ Ωχ ί ω Η . .η 'η ¦.¦._ _
χΩΡ|Σ Ρ ο· Δεἰι·ε με Το ΘΕΜΑ Νοε ιιρὡι·ουε αγώνα. Του Πρωιαθλὴμαιοε
ΜΜΜ :Ξ ¦  κι ή γ ,
χΡΕΩ›:Η ,.ιιι1__Γ,  _ _ η “ '
Σια -¦ 7 7 : Παναιιωλικοε - ΠαναθηναικοΞ Πον8 ι
 ϊ ' Ι :ι 7 - Ζε|5κολΟτερο!
ψ -'- Ι + Πονεἱιίε
Ή( ω Τον μοναδικό κωδικὁ ΠρὸσβασΠ5 θα Τον βρεἱιε σιο εξὡφαλλο Του ενθὲιοα Τ|ιεΜε Ρεαρ|ε |
Δ·ι5ιΜιι·ιΜυι “ιι-“ω Π:ιιι“μέμ:ιε` ω·““¦.““ ¦.Μ¦“.“.“ η
κι “ΠνιΜ μ ι Η Ι 7 ·
ά > 7
| Π- 4 η ι
Δ γ η Ι
Ί › Ι η
; - π Η 
α :ὰ : Ἡ Ϊ Ϊ '| ' και
' Ι · Δ|Δῖ"Ρἱ| '
ΜΗΝ Δ Η
ΠΛΩ "λ
· ΣΕΛ. '|0-Ί3
-  ΞΥ|'|ΝΛΕ|
 _. .Ξ ΤΩΡΑ
 _ - ΗΝ.Δ.
· ΣΕΛ. 44-46
ΜιΛ ΖΩΗ Ἡ 
ΑΝΤ|ΜΝ|·|Μσ¦Ν|ΑΚΟ|
ιο ΜΕιιΜΑ “ ' ι
_ ΕΚΡΗΞΗ ..Ξ ε Η
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Δ  -¦ι ρ
ΑΦ0Υ ΜΑΣ ΦΕΣΩΣΕ ΑΛΛΑ 100 ΔΙΣ. Β ΚΑΝΕΙ ΠΑΛΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ο' Ε|'||ΗΤΩΣΕ|Σ ΤΟΥ ΤΡιΤογ
ΜΝΗΜαΜαγ ΚΑΐΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
. . ' ·ἶΜ'-=
 . ~  ζ_·Γἶἐυ·'“ι·ΗἴΞ
Με τα στὴριἔιι ΕΕ., Μερκελ 
και αλιγαρΧὡγ Που εὶΧε καταγγείλει!
Τερααιια ΠεριΠειεια - Οραιὴ 11 ακυβεργΠαὶα - Δεν υΠαρΧει «ΠερἰΠαιοε» για τον Α. ΤσὶΠρα 5 μἡνε5
= _ .. Το ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
' 'ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ π · " Η “
, Β Π ΕρΧογται εκατογταδε8 Χιλιαδε8 αγεἔελεγκτοι μετανασιε8. Η Λ Ν Ε Ρ Γ | Λ Η Λ Ν Ω Λ Η Ο 3004·
Ψ ι Ποιοε Ξερει Πὁσοι τΖιΧαγιιστε8 Περασαν Μαν Ελλαδα; ΑΜΠ Ο Κ“Τρ0ὑΥΚ“λ08 Πανε 300 ΠρΟσΜ1ψεΙδ σε δὺΟΣιἑἶε;
Λ. ιι
η ιιῇΜπἩΡΜΜ
(Μ) 'Ζ_ Οι Σκουριεε, ο Καναδὁε
Ξ ν · και ιι Ελλανὶ8α αιιΖιιγαε
· ΣΕΛ. 36-37
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
Η Τν Πεθαὶγει,
οι ταλεσταρ
γεγνιουγται
· ΣΕΛ. 40-42 · ΣΕΛ. 64-67
ΗΜωΜΜ