Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο.ἑ.:Δ.. ι
Εκοοτη5; ΚωνοτανιίνΟ5 ΜΜΜ 23 Λογοοοτοο 2οι 5 ι Λο. Φ0ῆῆου 924 ι Τιμἡ Έ ευρώ 'διοκτιιοια: ΕΝ1νιιοΕκαοιικηΑεΒΕι
ϊ!. _Μἶ!- - μα.
· ι η -ι · · > ι .ι -  ι “κ ω, .9
Η.: * " .' "ω γ” ¦ἶ τ ἡ "ἶ ε '38 :"ἔ ἔκ& ζ  ε -ι .Η
. - ;ζ
ο '. η]
οι κι>νοΕΣιιΕι>ικοιιΕΣ
- Καιατι5 κύρια» αννταεει5
· Ποσο και για ιιοιοα5 αυξανονται τα ορια ουνταξιοὁὸτιιαιι5
Σελ 8-9
ἶῦεγ“ΜἑΜΆΒ^κΗἶ“ γ . Η Ν μ η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤ|ΚΟ
 Σοσιιειρὡνεται ο γ ἑτ€ῇΐἔἑ Με ε'σΒ0ῇ"5
 ιι Βαση Με Ν.Δ. ,
ι Ανοιεαν
Σκῆιιοο ροκ θα χοοεψει [ο συνορα
 τον Ταιιιοα Β00ῆιαξαν
ι κι. 5 τα νοαια
  γ ΜΒ
 - ο  ΘΥΡΑ Β
ι οικοινοινιιι` _ Η “ΒτΚ» ακοραρει |
ι Φορ0ῇογ¦κὁ5 και αα5 ατεῆνει ταμειο
1    5 ι Οι ηροἙοοε¦5
ἔ για το Στοιχημα
 Ποιοι και Ποσα θα οῆιιοωοοον
ποιο-Π
..  σε  οι: _
, , ΓΡΑΦΗ ΣΤ" «ΜΚ»
 - Σερνε| τη χωρο Η Ν Δ διεξοὁο5 στο
ΣγΡιΖΑ σε νεε5 ε"'Ζ"μ'ε5 εκῇογε$ αὁιεξοὁοιοο ΣΥΡΜΑ
· · Με μια ιιρωτοφα ΜΜΜ Μέ Τσι Μα Με'
θεῇε| να βΥσῇε| ωαωκαΜεἔΜγ8,αΜἙΜΜΜΜωΜἩ=Μαἔ _ ΠωΟΥΟΒ
τη θρησκε|ο Μο.ιιοΜω“ω.οεμ“ωωοω“ωγκῳωωωω,Μω  Σιαῆιο5
ο"ὁ το σχοῇεἱο καεαι:Μα.ΜΜαατὁ6ενΜινααααακοΜωναΜΜονο τι ,, 7 Βουῆευιιι5
καιωαυνεργΜωα.αωὰοανωθΜναεανΜΜωΜΕπ · ΝΑ'
Τ' (ΜΜΜ με ΠΝ ΕΜΠ] Δθἑων Μνων,αααοΜ60κιΜνωιΜαΜωνκαωΜΜΜΠΡΜ _
Ευτυχὡ8. οι υπεύθυνα ΜΜΜ δυναμει8 τοι· τοπον, με πρῶτα αι ΝΔ.. ειναι ενοι
μ8. οικω ΜΝ ο Ευ. Μεἱμαρακιιε, να ΜΜΜ οι διακυβέρνηση και να ΜΒΜ ΜΜωοωωαα€εοω Σω
Τι ετοιιιαΖει ο Κοοοακο5
ι___._,α““7 ο.`- ο