Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα μπρος-πίσω της κάλπης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.856
νννννν.ΠαΡτοτΠΡοι·Πςἰ.8τ
ΣάββατοΖΖΑυγούοτουΖΟ15|τιμΠ:1,ΒΟ€ Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ| Εηι›(Ειι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ανίκα Πηραιτκαρτ
εκηρόσωηος εηιτρόηου Οικονομικών
'ιουργκ Βαισγκερμηερ
αναηληρωτης εκπρόσωηος γερμανικού υη. Οικονομικών
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΕΩΣ 3Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑ ΦΥΣ||(Α ΠΡΟΣΩΠΑ
σημερα στη Ν
[υηουργείο οικονομικών] Εκφ ράζεται ανΠσυΧία για τΠν εξέλιξΠ των εσόδων του ΔΠμοσίου
Τα μΠ ρος-Πίσω τΠς κάλΠΠς
Ολγα _
Τεροβασιλη
κυβερνητική
εκπρόσωπος Ι Ι Ι Ι Ι
Μετατιθενται αξιολογΠσΠ Π ρσγραμματος και εκταμιευ σεις δόσεων
Αναβολές ΠροωθΠσΠς ΠρσαΠαιτού μενων δράσεων, _ ς ς _ ς
Που Πιθανότατα θς1 οδΠγῇσΟΠν σε μετάθεσΠ ως Πξιο-         
, λόγΠσΠς του Οκτωβρίου, Προκαλεί Π Πρόω ρΠ εκλογική
ιω" ανα ετ ΠοΠ Οι συνέΠειε θα διευ υνθούν εάν καθυ|(ώνσταντοηουλου Η ρ 4 . ς .ρ .
_ _ στερΠοει ιι ΠμερομΠγια των εκλογων και κατοΠινο σχιι- 'Ε. Μ
Προεδρος ΜΜΜ μαΠσμός κυ βέρνΠοΠς. Ο νέος υΠ. Οικονομικών θα έχει ΑΦΜ των €σ ν
ΑΜΟΠΜ λίγα Ζ4ω ρα για να οριστικοΠοιΠσει το ΠροοΧέδιο του κρα- ' ΕπΗθΗριΜΗ το" ΕΝΦΙΑ
Π Μ'ΚΠσΜ|ΜΜ τικού ΠρούΠολογισμού για το 2016 και το μεσοΠρόθε- 'ΜμονωΚές δεομεύσειςγια:
ΜΚΟ" "ΤΟΝΟ” σμο Προγραμμα, με τα νεα μετρα Που θα ΠρεΠει να Προ- _ ΡυθμιοΠ ΜωΜεῳων Μων ' ΤρέΠ£ζες:
Ευαγγελος
Πείμαριίκης
Πρόεδρος Ν.Δ.
Πανα ιώτης
Ααιρα ανης
ωθΠθούν για να υλοΠοιΠθούν οι δΠμοοιονομικοί στόΧοι. Εντός του Οκτωβρίου θα έρθει αντιμέτωΠος με το
κουαρτέτο των θεσμών για την ί ιι αξιολόγηση, ιι ουσία
θα καθορίσει τΠ ροΠ εκταμίευσΠς των εΠόμενων δόσεων. Ωστόσο, στΠ διάρκεια τΠς ΠροεκλογικΠς Περιόδου δύσκολα θα ΠροωθΠθούν εΠωδυνες Παρεμβάσεις,
διαδικασία Που θα Παρασύ ρέι Προς τα Πίσω και τΠν
αξιολόγη οτι και τις εκταμιεύ σεις. Μέχρι τις εκλογές και
τον σΧΠματισμό κυβέρνΠοΠς, ανΠσυΧίες διατυΠωνονται για τΠν Πορεία των εσόδων του ΔΠμοσίου, λόγω τΠς
ΧαλάρωσΠς εν μέσω Προεκλογικής Περιόδου. ΑΠό τις
εκλογές δεν φαίνεται να εΠΠρεάζονται Π ανακεφαλαιοιιοίιι ση των τραΠεΖων, οι υλη ρωμές κρεολυσίων Προς
Μέτρα Μπίος @Μίνως
- Πρόστιμα του ΚΒΣ
-ΑνοιγματραΠεΖικωνλογαριαομων
Εξόφληση Χρεων Προς ιδιώτες
- Βόιιιοτο εγγυημένο εισόδημα
-Αδειοδότι1σι1 επενδύσεων
- ΡόθμιοΠ «κόιυυνων» δανείων
-ΑναδιόρθρωοΠ του ΟΑΣ
'ΕκταμίευοΠ εΠόμενων δόσεων
'Ιδιωτικοποιήσεις αεροδρομίων
Προεδρος Μίκης Ενότητας
Η Ξ έξ δ το ΔΝΤ, καθως τα κεφάλαια είναι διασφαλισμένα, όΠως 'ΒΕ81ΔΕΣΦΜΟΕΠ
και Π αο αλιστικΠ ετα ύθ ιοΠ, καθω ΠδΠ Π ο- ~
απο την Ευρωζώνη δεν φ μ ρρ μ ς ρ
είναι καταστροφη
Σταυρος·
Οεοδώρακης
Πρόεδρος Ποταμιου
ωθούνται οι σχετικές αλλαγές. >3
-ΠροΧωρουνκανονυ<ότΜυωω
-:ειανοόν οι διαδικασιες
ανακεφαλαιοποίΠοΠς
' Δημόσιο Χρέος:
-θαΠλΠρωθοόνοιτέσσερις δόσεις
ΠροςτοΔΝ'Ι'ύψους 1,58 δισ.ευρω
'Ασφαλιστικά
- ΣυστόθΠκε 12μελΠς επιτροπή
γιατιωΜνές
'ΜΜΜ ί Ο ΦΟΒΟΣ ΚΟΥΡΕΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΦΡΕΝΑΡΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞ|ΠΡΟθΕΣΝΩΝ ΧΡΕΩΝ >7
Κοινη Υηουργικιί Αηοιραση
ΤΑ Δ||(Α|ΟΛΟΤΗΤ|ΚΑ ΠΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΝΕΝΑ ΝΟ||(Ο|(ΥΡ|Α ΚΑ| ΤΗ ΡΥΘΝ|ΣΗ ΟΦΕ|ΛΩΝ ΤΟΥΣ >7
Τεροιίν ύ
ξὲ=2ὲἱ"Η [°"δΜ°εκ ΜΜΜ] Χρηματιστηριο: Εβδομαδιαίες απώλειες 5,7% Η' “εξ°"“Υ°]
“ΜρΕ“ΜμΜ“ς Μετεκλογικό Α"ξΠσΠ
ίσ“ἔΗἴἶ8 |ἶι¦ἔι““ρῇ“Με εσόδων 8,16%
Το ας
Οι ερ
εηικεφαλιίς Ευιοννοικίη8 διουρ
0ι“ρ6ωρωΜ
δενθαεηη ουν
ΠΜ Πρ6νρσννσ
Στέφεν
1αιμηερτ
εκηροσωηος γερμ. κυβέρνησης
Οισυ εςιοκυουν
πνερονΜωΜ
στοίΧΠμα
Π ανάπτυξΠ
ΣυγκρατΠμένες Πταν, ως εΠί το Πλείστον, οι Πρωτες αντιδράσεις των Παραγόντων τΠς αγοράς στΠν
είδΠσΠ τΠς ΠρόωρΠς ΠροσφυγΠς στις κάλΠες. Ο
εΠιΧειρΠματικός κόσμος δίνει έμφασΠ, Πλέον,
στΠν εΠόμενΠ Πμέρα και στΠν ανάταξΠ τΠς οικονομίας, ΠροσΠερνωντας αυτΠ καθαυτΠ τΠν ΠολιτικΠ αναμέτρΠσΠ. Κοινός τόΠος όλων, ασφαλως,
Π αδΠριτΠ ανάγκΠ να ξεφύγουμε αΠό το σΠμερινό «τέλμα», δΠλωνουν με ανακοινωσεις τους εκΠρόσωΠοι των ΚΕΕ και ΕΣΕΕ. >6
ί7/Οδ ί8/θδ ί9/θδ 20/08 Ἡ/Οδ
' Προς με εκατ. ευρω) - Γενικός δείκτης
Με Πτώση ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομαδα που
βρηκε τον γενικό δείκτη στις 63 5,31 μονάδες, μειωμένο κατά 2,49%, ενώ
σε εβδομαδιαία βαση υποχώρησε κατά 5,7%. Χθες, ο δείκτης των τραπεζών εχασε 4,88% κλείνοντας στις 21 1,25 μοναδες. >ί 2
κατέγραψε
ο του ρισμός
ΑύξΠσΠ 8,16% Παρουσιάζουν
στο Πρωτο εξάμΠνο του 2015 οι
ειοΠράξεις αΠό τον τουρισμό,
σύμφωνα με τιινΤράΠεζα τΠς Ελλάδος. Τον Ιούνιο Π αύξΠσΠ του
ταξιδιωτικού συναλλάγματος
ανΠλθε στο 1 ,Ζ3%, καθως τα έσοδα του Ιουνίου έφθασαντα 1.914,7
εκατ. ευ ρω έναντι 1.891,3 εκατ.
ευ ρω τον ίδιο μΠνα του 2014. >7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα