Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΟΒ ι
._ Κ· .· ζ: $ Χ Ι 4
| |. 8 · ' Ι 4 [ '
.Ζ Σ Ο Ι ° ~
ι ¦ Ι · '_ ~ . !
Η ° ° Ρ τρωω ΜΜΕ ΜΗΝΟΣ ω” ¦_
-·· ' Ι `
_ ° ι › ¦ _·Δ ·ι Ι ω :
._ κ Ι ¦
¦ ¦ ¦ Ι ! Ι ή
Ι τρωειοΚ.κεπεπαΛογ ω"
' .ι Μ
Σωωω 22 Αυγοωιον ΜΙΒ |Φωο 0% (2Υωὶ| Ο ϊ 30
ἰ¦ ἡ η
·ἴ Ἡ - .1 Ϊ
· εκ-ΠΛΑ ΑΜΛΣ 2 ο 7 ; _ 7
 <-7·ᾶ<-- έ!!! . . ~:
 > | γ 'μἩ0Ι/ΗΜΔ
7 = "ἩΘ1ἑἶῦΟ 7 , .,
4 .ΜΠΕ!"ιωπω@#ΜπῖοΜΜ¦που επ·σΙοῳε· δυναμικο
ὁ ··- “#Μῖ@εἐωΠσπ0ψε. μ;_ΜΒοςς!Μ ΜοιΜσωΜ0Μω,
ΜῇΜΜΜ «ΜΜμ_οωῆ68υΜΓΜΜΜ ί
¦. . κ
- · ὁ
χ 4 ζ Γ γ έ ` · ' ..
μ 9 .μ “  · “ “- Φ ε·
:- . η Ρ · Δ' κ Γ - '
ι ·- ι `
,·'Δ .Β _- γ - . ·