Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΑΣ|Λ|Κ|-| σΑΝοΥ . ΛΑΡΚΟ & ΑΛΟΥΜ|Ν|0Ν ι Ι
Ι Ι - | | | Ἡ 7” εοιο
Πρωτη φορα - Χερι-χερι κοι στις διοιτΠσιες ι ~~ Ο
 Α »ι Οργή της ΔΕΠ γιο τΠν εΠονεμφόνισΠ του κ.
' ' ; Κο οίσ,σ ωσί«σ ίσ»
Πρωθ“Π0“ρΥ08 · δι.ΐἔΞσ?ἔςϊηΞ ἑΑἘνμἑΣεἙ ἔΕὲμΞἑρΔΧοΠΜοΝ .ΣΕω
22/23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20] 5
ΑΠ ΦΥΛ. 692
νννννν.ἰαρσρ5ἰ.εΡ
_ η _;
ι Ξ__ΑοθρέμΠοροι
 ΤΕΛΕ|ΩΣΕ τΟΝ ΣΥΡιΖΑ
Ττἑἐ«λσθρόβκς» ,
 ειδήσεις
 ΡιΣκΑΡΕι τΠΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Αλέξπς Τσίπρας θέτει σε
κίνδι·νσ τπ Χώρα για να απαλλαγεί
¦ΣΕ^_¦3 από τα εσωκσρρατικό βαρίδια
ΑΝΤ||'|0Λ|ΤΕγΣ|·| Ενόμερσι Γισι·νκέρ και Μέρκελ
. για τις πρόωρες εκλσγές
ΣκῆΠρο ροκ
α"ό τρε|5 Ο Ι «Κόμμένα τα λειρτό Χωρίς
7 ειραρρσστικσνς νόμους»
διαμπνόσνν σι δανειστές
πρσειδσπσιὡντας
για τα Χειρότερα
Ν. Νικολόπουλος: «Εκλογές, Π λογικό
λύση στην κοτόλλΠλΠ στιγμή»
›ΣΕΛ.Μ
Δ|Α|Τ|·|Σ|Α
ι -. .-  ΤΑ... κοΡΑκ'Α ΠΟΥ
Αντ. ΣτεργιὡτΠς ' ΑΛΛΑΞΑ" ΦΩΛ|ΕΣ!
| , , ,
Μ Διο χειρος ΓκιρτζικΠ κοι
 Ε, ο ΚορομελίὁΠ Π ΚΕΔ του
| ΓιόννΠ ΤσοχειλίδΠ βόλεψε . Ι
. 7 διοτΠτές κι εΠόΠτες ώστε 
 ν|-Τ5··· το δικο τους Ποι6ιο νο ·' ·. 
, , , σ υ ί ουν στο εΠο ελ- ·
›ξ|;Λετο τἑς ΠρσσἙοτες οΠσκολυψειςἔΠς «Α» γιο|ἰοΓν μἔΠΞἑΠρωτΠΘλήμἔἔο ι · · Φ τα ῇ ε τό
ρσ στσυ ντωνΠ τεργιιοτΠ στΠν υΠ|σ εσΠ των) 5 Μ »Εστειλαν Μπι του κό_ Π· με ι Φ
του ΟΠΑΠ, ενο νεο εΠεισσδισ ΠροστεθΠκε στΠ λιστο των . '·
θ ' ιΠ υδνΠτον ~ τι ,
σκονδολων του Προέδρου τΠς ΕΕΕΠ, ουτΠ τΠ φόρο εις σἶΠρ:ΞΞΞέσἶωἐ ο _| Β ΣΕ^ Ι Ι
βόρος του ΟΔ|Ε ο οΠσίος εΠίσΠς ονΠκει στον ΟΠΑΠ . . ¦ ·
ΕΞγ""'ῦ""Σ" ΜΕΣ" εκ" ο ΞΕΜΣιΑΡι-ιΣ (ΠΡΟι-ιΝ› ΥΠΟΥΡΓΟΣ κΑι ι-ι ΕΠΟ ΠΟΥ ΠοιΕι το Νι-ιΣΣΑ Η
  Με βοσΠ το συμφωνΠθέντο ΗΡΑ, ΠΕΡΑ, ΕΠΟ κοι ΚοντσνΠ, τσ διοιτΠτικό δικοστΠρισ δεν εΠιβολλετοι νο στελεχωθεί η ¦ ¦-< ' ΠΕΠ
η Ο . οΠό τοκτικους δικοστές, δεδομενου ότι κοι ο ψΠφισθείς νόμος ΚοντονΠ κόνει λόγο μόνο γιο τις Πειθορχικές εΠιτροΠές